Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
24.05.2017 15:15

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Rozhovor s novým riaditeľom VÚDPaP-u o tom, čím si ústav prešiel, kde sa nachádza a kam smeruje.

Ústav = vedecká, výskumná, vzdelávacia či inak špecializovaná organizácia, realizujúca spoločensky alebo hospodársky prospešné činnosti takým spôsobom, aby výsledky predmetných činností boli rovnocenne dostupné pre všetkých.

 

Personálne zabezpečenie je tvorené terapeutmi, odborníkmi z oblasti psychológie a pedagogiky, prípadne inými výskumnými pracovníkmi. Tieto tímy expertov sú rukami, nohami i mysľou celej organizácie, pričom jej srdce je v súčasnosti v rukách uznávaného  kardiochirurga, ktorým je MUDr. Peter Lukáč, MPH. 

 

Pán doktor, ako vy vnímate VÚDPaP?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je unikátom svojho druhu, pretože ide o najvyššie pracovisko, zastrešujúce psychologické a výchovné poradenstvo. Je zaujímavé, čím všetkým si ústav v minulosti musel prejsť, nehovoriac o jeho krátkodobom zrušení. Vnímam však veľký potenciál a silu tejto inštitúcie, nakoľko v nej figurujú uznávaní odborníci na poli psychológie a pedagogiky. V súčasnosti má VÚDPaP okolo 55 zamestnancov, z toho 40 je čisto vedeckovýskumných pracovníkov. To znamená, že okolo mňa sa pohybuje množstvo geniálnych mozgov s úžasnými vedomosťami a skúsenosťami, čo si nesmierne vážim.

 

Prečo ste sa ako kardiochirurg rozhodli venovať inej oblasti?

Nie je úplnou pravdou, keď povieme, že sa venujem inej oblasti. Medicína, psychológia, pedagogika, všetko je to o tom istom, o človeku. Len naňho nazeráme z iných uhlov. Celý svoj život som zasvätil ľuďom a snahe pomôcť im. Mal som vtedy pocit, že robím správnu vec. Okrem profesijnej praxe som sa začal venovať i charite. Založil som nadáciu srdcovej chirurgie Zachráňme srdce!, ktorá bola prvou nadáciou svojho druhu.  Odhliadnuc však od polemiky, či je alebo nie je medicína príbuzná psychológii, absolvoval som aj manažérske štúdium na SZU v Bratislave, kde som získal titul MPH (Master of Public Health), čo zo mňa oficiálne robí odborníka na riadenie vo verejnom zdravotníctve.

 

V akom stave bol VÚDPaP, keď ste doň prišli?

Nastúpil som do funkcie 1. 8. 2016. Neviem, či sa dá hovoriť o nejakom stave, v ktorom sa VÚDPaP nachádzal. V prvom rade som sa potreboval zorientovať. Vedel som, že mám ,,liečiť", ale nevedel som presne čo a akým spôsobom. Potreboval som si pomenovať základné premenné, s ktorými mám v budúcnosti pracovať, vytvoriť výkonný manažment, o ktorý sa môžem oprieť a zveriť im náročné úlohy.

Musím však povedať, že VÚDPaP je silná organizácia s krásnou históriou a oceňujem mojich predchodcov v tom, čo všetko dokázali vybudovať. Napríklad som vďačný za to, že tu máme aktívne centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 

Aký je zatiaľ váš prínos?

Že som neušiel... (smiech)

Uvedomil som si, že v súčasnosti máme k dispozícii množstvo odborníkov, avšak navzájom ich treba lepšie prepojiť s ,,terénom". Mojím hlavným zámerom po príchode na pracovisko bolo otvorenie komunikačných kanálov zdola nahor. Dané sme realizovali sfunkčnením vedeckej a metodickej rady ako mojich poradných orgánov. Členmi vedeckej rady sú autority vo vede a výskume z akademickej sféry Slovenska a Čiech. Nejde však vyslovene iba  o psychológov. Otváram priestor i iným odborom za účelom sieťovania odborníkov v záujme riešiť problematiku detí. Členmi metodickej rady sú zase zástupcovia CPPPaP  s regionálnym pôsobením a zástupcovia PRO a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Aké sú vaše plány do budúcna?

VÚDPaP má na rok 2017 zadefinovaný plán úloh, ktorý podľa môjho názoru nemá historickú obdobu. Príprava zohľadňovala potreby rezortu školstva, spoločnosti, ako aj potreby  odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP.

 

Spomenieme základné:

a)      Tvorba modelu  inkluzívneho vzdelávania v podmienkach slovenského školstva

 

Znenie úlohy:

Skúmať vývin znevýhodnených detí vrátane rómskej populácie detí.

Preniesť dobrú prax a využiť skúsenosti z realizácie domácich aj zahraničných projektov.

Vytvoriť model inkluzívneho vzdelávania v podmienkach SR.

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

 Hm... Téma inkluzívneho vzdelávania je neustále aktuálna a podstatná, o tom niet pochýb. Osobne ma však trochu mrzí, že inklúzia zatieňuje genialitu. Veľké množstvo zdrojov venujeme znevýhodneným a nezostáva nám na nadaných. Tento nepomer považujem za nešťastný a osobne by som bol rád, keby sa nám do budúcna podarilo priniesť opäť viac na svetlo tému nadaných detí.

 

b)     Determinanty edukačnej úspešnosti žiakov ZŠ v SR v kontexte hodnotení PISA  

Znenie úlohy:

Identifikovať príčiny klesajúcej úrovne gramotnosti slovenských žiakov v sledovaných oblastiach gramotnosti a pomenovať kľúčové determinanty a predpoklady podieľajúce sa na jej rozvíjaní.

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

Že deti neveria vo vzdelanie. Nemyslia si, že má význam. Dnes sa dôraz kladie na materiálne aspekty života, ktoré sú však pominuteľné. Je zaujímavé, že si navzájom závidíme autá, domy, majetky, ale nie školy, vedomosti či počet kníh, ktoré sme naštudovali. Myslím si, že deti jednoducho neveria tomu, že sa k úspechu dostanú prostredníctvom vzdelania.

 

 

c)      Determinanty študijno-profesijného vývinu detí a mládeže vo vzťahu k úspešnosti na meniacom sa trhu práce

Znenie úlohy:

Objasniť vzájomné prieniky osobnostného, psychosociálneho a študijno-profesijného vývinu detí a mládeže.

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

Opäť sa potrebujeme dostať na začiatok a kvalitným výskumom zistiť, čo ovplyvňuje budúcnosť a úspešnosť našich detí. Nedokážeme poskytnúť kvalitné kariérne poradenstvo a výchovu, keď presne nevieme, kedy a akým spôsobom to urobiť tak, aby bolo aj účinné.

 

d)     Psychoedukačný program minimalizácie extrémistických postojov a prejavov mladých ľudí

Znenie úlohy:

Minimalizovať extrémistické postoje a správanie.

Využiť výskumné závery k príprave nového psychoedukačného programu.

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

Že sa oháňame slovami, ktorým nerozumieme. Nedávno som sa pýtal kolegov, čo je extrémizmus. Aká je jeho definícia. Kde sa začína a kde končí. Neuveríte, ale nikto si nebol istý odpoveďou. A to je problém. V prvom rade musíme vedieť, o čo ide, poznať, akým spôsobom sa utvárajú extrémistické postoje vrátane ich kognitívneho, emocionálneho a sociálneho podmienenia a až potom môžeme vytvoriť komplexný a validný psychoedukačný program.

 

e)      Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom prostredí

Znenie úlohy:

Definovať aktuálny výskyt sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Definovať možné príčiny, súvislosti.

Definovať systémové riešenia a odporúčania pre efektívne zacielenie odbornej starostlivosti a preventívnej činnosti.

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

To, čo v predošlých prípadoch. Musíme si byť istí, čo sú sociálno-patologické javy, ako vznikajú, kedy a ako ich môžeme riešiť. Ukazuje sa nám, že uplatňovanie pedagogických opatrení pri eliminácii rizikového správania nepostačuje. Narastá potreba odbornej starostlivosti, ktorá súvisí so včasnou identifikáciou a cielenou prevenciou.

 

f)       Psychodiagnostika

Znenie úlohy:

Overiť diskriminačnú validitu a súbežnú i predikčnú validizáciu.

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

Používame testy z minulého storočia, tváriac sa, že sú v dnešnej dobe validné. Na to, aby si ľudia všimli, že „dnešné deti sú iné", než sme boli my, nemusia študovať medicínu alebo psychológiu. Doba je iná, svet je iný. Urgentne potrebujeme prispôsobiť testy pre našu populáciu, pretože ich výsledky môžu byť skreslené. Znamená to, že mnohokrát dieťa onálepkujeme poruchou a pritom si nie sme istí, či ju naozaj má.

 

g)      Duševné zdravie

Znenie úlohy:

Definovať súčasný stav rodiny a jej vplyv na psychický vývin dieťaťa od raného veku.

Skúmať faktory duševného zdravia detí a mládeže, ako aj kauzalitu a súvislosti psychických problémov detí a mládeže, predovšetkým z pohľadu rodinného prostredia a užšieho sociálneho zázemia.

Rozvod, exekúcia, trestné stíhanie...

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

Myslím si, že sme len ľudia a mýliť sa je pre nás prirodzené. Ak však existuje spôsob, ako pri tom ochrániť naše deti, robme ho.

 

h)     Digitalizácia a psychický vývin detí

Znenie úlohy:

Zistiť aktuálny stav javov (kiberšikanovanie, závislosť, psychické/zdravotné problémy) v SR s aplikačným dosahom pre edukačnú, poradenskú prax a prevenciu.

 

Čo si o tom v skutočnosti myslíte?

Doba technológií je pomerne krátka, preto ťažko povedať, či má pozitívny alebo negatívny vplyv na populáciu. Výskum v danej oblasti považujem za veľmi podstatný, pretože ešte presne nevieme, aké budú reálne následky nášho pokroku.

Súvisiace články

25.09.2019 09:07

Zmysel života so zdravotným postihnutím

Pokračujeme v našom rozhovore s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave s Dušanom Piršelom . Našim cieľom bolo predstaviť inšpiratívnu inštitúciu , jej prístupy a myšlienky...