Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
25.09.2019 09:07

Zmysel života so zdravotným postihnutím

Pokračujeme v našom rozhovore s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave s Dušanom Piršelom . Našim cieľom bolo predstaviť inšpiratívnu inštitúciu , jej prístupy a myšlienky. Ide o jediné pracovisko na Slovensku , ktoré sa stará nie len o fyzické , ale aj duševné zdravie zdravotne postihnutých a pomáha im nájsť si miesto na trhu práce .

Aká bola Vaša profesiova dráha ?

Začal som pracovať v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach  v oblasti  sociológie medicíny  a sociológie handicapu. Venoval som sa tiež sociálnej rehabilitácie , hospitalizačnému syndrómu u dlhodobo hospitalizovaných pacientov  a thanatológii u onkologických pacientov. Organizačne som bol začlenený na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení a neskôr na oddelení vedeckých informácii a technického rozvoja .

Zjavne to Vás motivovalo k tejto zmysluplnej práci ?

Určite áno . Vždy som sa snažil byť na strane tých, ktorí pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách .  Mrzí ma, že naša súčasnosť je taká presýtená rôznymi škandálmi a problémami, že niekedy akoby sme zabúdali na chorobu , utrpenie či trápenie zdravotne postihnutých občanov . Ich zmysel života úzko súvisí s hodnotovým systémom a jeho napĺňaním .

 

 

Súčasťou Vášho Inštitútu je aj škola ?

Áno je . Škola je inštitúciou vzdelania . Vzdelanie dáva lepšie možnosti  pre uplatnenie sa na trhu práce a je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k  sebestačnosti  a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu.  Každá škola by mala mať niečo čo je vlastné iba jej. Mala by mať svoju vlastnú tvár, svoje vlastné tradície, svoj vlastný rukopis. Špecifikum našej školy spočíva v tom , že je súčasťou komplexnej rehabilitácie. Vyučovací proces v našej škole  je charakteristický spájaním edukácie s rehabilitáciou a liečbou, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou realizovanou často  počas vyučovacieho či výchovného procesu   .

Čo znamená  Bio-psycho-socio ?

Viete, najlepší spôsob , ako riešiť problém chronických chorôb, poúrazových stavov a osôb so zdravotným postihnutím je komplexný model . To sa dá dosiahnuť integrovanou rehabilitáciou . Integrovaná rehabilitácia ( t. j. liečebná, sociálna, pracovná ) má dva aspekty:

  • a) osobný – kde sa vlastne s adekvátne motivovaným postihnutým pracuje tak, aby sme spoločne dosiahli zlepšenie, príp. stabilizáciu zdravotného stavu a sociálnej spôsobilosti a napomohli jeho sociálnej inklúzii.
  • b) systémový resp. inštitucionálny kde sme nútení rešpektovať mantinely dané systémom zdravotnej a sociálnej starostlivosti a využívať dané možnosti. Tento druhý aspekt je o podmienkach, príležitostiach,  prekážkach , ale aj o motivácii pomáhajúceho personálu, ktorý musí mať pocit, že práca s klientom má zmysel a budúcnosť.

 

Čo by si mali uvedomiť zainteresovaní ?

V prvom rade asi to , že komplexná rehabilitačná starostlivosť ( zdravotná, pracovná, sociálna, pedagogická a iná )  je  perspektívna oblasť, ktorej by sa mohla venovať väčšia pozornosť. Vyžaduje si to však  dlhšiu diskusiu zainteresovaných , ako túto oblasť správne povzbudiť. Nie je predsa cieľom, aby občania so ZP boli len pasívnymi prijímateľmi sociálnej pomoci – obrazne povedané oni nepotrebujú „rybu ale udicu". Tento typ rehabilitácie  znižuje celkove náklady na liečbu a zvyšuje šancu na ekonomickú aktivitu u klienta, tak by sa to čisto z ekonomických dôvodov malo poisťovniam oplatiť.

Liečebné pôsobenie na funkčnú, prípadne  somatickú poruchu a kvalitná príprava na život v spoločnosti  ako aj profesijné uplatnenie stráca pre všetkých zmysel, pokiaľ nie sú zabezpečené podporné a život stabilizujúce sociálne služby a pokiaľ nefungujú také stimuly, ktoré by vytvorili dostatok príležitostí pre adekvátne pracovné uplatnenie i sebarealizáciu.

Súvisiace články

24.05.2017 15:15

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Rozhovor s novým riaditeľom VÚDPaP-u o tom, čím si ústav prešiel, kde sa nachádza a kam smeruje.
20.12.2018 08:12

3D animácia na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby

     Rozhovor s Ing. Štefanom Kováčikom, učiteľom programov 3ds Max, Maya a Mudbox  v Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby.