Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
25.09.2018 19:04

Aj v duálnom vzdelávaní sa učíme učiť anglický jazyk zrozumiteľne všetkým žiakom.

Každý rok sa stretávame s problémami pri osvojovaní si anglického jazyka, hlave u žiakov so ŠVVP. Rozdiely v učení sa prehlbovali z roka na rok, až sme sa rozhodli hľadať účinnejšie riešenie ako sa len spoľahnúť na individuálne vzdelávacie plány žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Na základe našej pedagogickej praxe sa snažíme vyvíjať aktivity podporujúce inkluzívne vyučovanie anglického jazyka, ktoré vyhovuje všetkým typom žiakov podľa ich vzdelávacích schopností. Jedným zo spôsobov, ako takéto inkluzívne vzdelávanie dosiahnuť je kombinované vyučovanie, známe pod názvom „Blended Learning", ktoré spája prvky štandardného vyučovania intaktných žiakov s elektronickou podporou vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a umožňuje súčasné vzdelávanie oboch skupín žiakov. Naša odborná škola je pomerne dobre vybavená modernou didaktickou technikou, ktorá je vhodná pre uplatnenie metódy kombinovaného vyučovania.

Problémom je ale nedostatočná skúsenosť ako aj chýbajúce vedomosti učiteľov anglického jazyka s aplikovaním tejto metódy vyučovania, ako aj chýbajúce prehĺbenie si praktických zručností o spôsoby vyučovania žiakov s vývinovými poruchami učenia. Preto sme si ako škola dali za cieľ vyslať učiteľov školy na zahraničné vzdelávacie mobility, aby sme nastavili vysokú kvalitu vyučovania anglického jazyka, v ktorej budú mať rovnaké šance aj žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami – dyslektici, dysgrafici, dysortografici ako aj žiaci s poruchami aktivitami a pozornosti, ktorí tvoria 12,3 % z celkového počtu žiakov školy.

 

 

 

Riešenie sme videli v reagovaní na výzvu programu Erasmus+ 2017. Napísali sme projekt „Equal opportunity for all. Blended Learning of English as preparation for the vocational practice abroad - Rovnaká šanca pre všetkých. Kombinované vyučovanie anglického jazyka ako príprava pre odbornú prax v zahraničí" na ktorý sme začiatkom školského roka 2017/2018 získali v rámci výzvy programu  Erasmus+ K1 grant na projekt.

Vďaka tomuto projektu sme mali možnosť sa lepšie zapojiť do vyučovania žiakov so ŠVVP použitím nových vyučovacích technológií, ktoré lepšie vyhovujú schopnostiam takýchto žiakov a dokážu ich lepšie pripraviť na pracovné uplatnenie doma ako aj v zahraničí. Nové technológie elektronického vyučovania anglického jazyka, zamerané na individuálne potreby žiakov, si osvojili členovia projektového tímu, konkrétne Mgr. Ján Šajtlava počas dvojtýždňovej vzdelávacej mobility v Cambridge v Spojenom Kráľovstve a Mgr. Ľubica Chudovská počas týždňovej vzdelávacej mobility v hlavnom meste Sardínie, Alghero. 

Realizáciou projektu sa nám podarilo dosiahnuť konkrétne vzdelávacie výstupy:

  •  podporenie jazykového vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a poruchami aktivity a pozornosti učebných a študijných odborov aplikovaním kombinovanej metódy vyučovania v kolektíve žiakov, ktorý pozostáva z intaktných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami ako reálnej formy integrácie vyučovania anglického jazyka 
  • vytvorenie vzdelávacích materiálov z odborného anglického jazyka modernými technológiami súčasnosti
  • ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
  • kontaktovanie sa so školiteľmi, kolegami – učiteľmi anglického jazyka z oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v rámci EÚ s možnosťou využívať diskusné fóra ako aj sociálne siete na konzultovanie vzniknutých situácií a problémov.

Ten, kto sleduje vzdelávanie mladých ľudí, hlavne tých s vývinovými poruchami učenia a pozornosti, je si vedomý, že tento proces nie je jednoduchý. Anglický jazyk sa zdá žiakom ťažký, zložitý či až nudný. Napriek tomu, že existuje veľa informácií o tom, ako vzdelávať žiakov so ŠVVP, existuje málo reálnych pomôcok a moderných vzdelávacích foriem. Vďaka učiteľovi, ktorý ovláda vyučovanie využitím moderných spôsobov vzdelávania, založených na využití smartfónu, tabletu, počítača či notebooku, sa takýto žiaci vedia zorientovať v labyrinte vzdelávania ako aj zmätočnom svete aplikácií, ktoré nie vždy sú pre žiakov prínosné a efektívne.

 

Mgr. Ján Šajtlava, Mgr. Ľubica Chudovská,

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2,

Považská Bystrica. 

Súvisiace články

27.08.2019 20:10

Letné počasie ovplyvňuje i edukačný proces

Pre trnavské letá už po niekoľko rokov sú príznačné tropické horúčavy a deficit zrážok.
27.10.2017 14:00

Naštartujte svoju kariéru cez štipendijný program

Teplička nad Váhom – V školskom roku 2017/2018 ponúka spoločnosť Kia Motors Slovakia študentom univerzít a stredných škôl možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. Minulý školský rok absolvovalo program šesť študentov stred...
12.06.2017 07:11

ENGIE Services v rámci projektu ENGIE ECO školy 2017 podporila 4 základné školy na západnom Slovensku

ENGIE Services, v rámci projektu ENGIE ECO školy, ktorý po prvýkrát zrealizovala v roku 2015, podporila tento rok 4 školy na západnom Slovensku. Spolu s takmer stovkou žiakov z vybraných piatych a šiestych ročníkov, ako aj s do...