Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.06.2018 14:34

Cibuľa bola ako školský polrok

Pri analyzovaní školského roka zisťujeme, že i za polročné obdobie sa dá nadobudnúť veľa vedomostí a praktických zručností. Tieto požiadavky vzdelávacích štandardov sa dajú spojiť v rámci výučby teoretických odborných predmetov a praxe. V prípade, keď ich chceme obohatiť o inovácie a poznatky, ktoré budú slúžiť i pre nasledovnú generáciu žiakov, pre výrobnú prax alebo určitú záujmovú skupinu, u nás pre záhradkárov, tak je nutné vniesť do výchovno-vzdelávacieho procesu určité novinky.

Spomínané polročné obdobie nám stačilo, aby sme vyššie uvedené požiadavky splnili a konkretizovali cestou vytýčenia si cieľa ohľadom založenia experimentu na overenie nového spôsobu pestovania cibule kuchynskej cestou spolupráce so Spoločnosťou Fratelli Ingegnoli z Milána, ktorá je producentom výborných osív zelenín. Ako inovačný objekt sme si zvolili odrodu Rossa Piatta ď Italia sel. Resistente.

Rastliny na hriadke po výsadbe veľmi skoro vytvárajú typicky cibuľovitý tvar tvoriaci základ správne vyvinutých jedincov.

Pri vykonávaní experimentu sme postupovali nasledovne:

  • štúdiom informácií o agrotechnike pestovania cibule sme zistili, že táto sa v Taliansku pestuje i z priesad za účelom, aby skoro na jar alebo začiatkom leta bola k dispozícii lahôdková resp. kuchynsky spracovateľná cibuľa,
  • požiadali sme o zaslanie osiva odrody Rossa Piatta ď Italia sel. Resistente, ktoré nám partner dodal za didaktickým účelom,
  • koncom mesiaca február sa vykonal výsev do substrátu v plastických zakoreňovačoch,
  • v mesiaci marec popri zalievaní sa sledovala klíčivosť, doba vzchádzania, intenzita rastu a zdravotný stav priesad,
  • nakoľko v tomto roku sa jednalo o teplé jarné obdobie, i s dávkou rizika koncom mesiaca apríl sa vykonala výsadba, pričom každá priesada mala koreňový bal (v prípade „dvojakov" sme priesady nerozdelili za účelom sledovania ich konkurenčného vzťahu),
  • v poslednej dekáde mesiaca máj sme začali zberať lahôdkové cibuľky, ktoré nemali valcovitý, ale riadne vyvinutý cibuľový tvar s nízkym podielom listovej hmoty, krátke a tenké „krky",
  • uplatnením pozorovacej metódy sme na konci experimentu vypracovali uvedenú SWOT analýzu.

 

Silné stránky

Slabé stránky

Rýchla adaptácia priesad na poľné podmienky

Po presadení okamžité nasadzovanie cibuliek

Vysoká intenzita rastu

Menšie množstvo zelenej hmoty

Veľmi dobré chuťové vlastnosti

Potreba interiérových priestorov na dopestovanie priesad

Energetická náročnosť

Vyššia potreba ručnej práce

Vytenčenie priesad pri veľmi skorom výseve

Ťažšie mechanické odstraňovanie burín

Príležitosti

Riziká

Overenie neznámej odrody

Skoré získavanie lahôdkovej cibuľky

Možnosť pestovania následnej plodiny

Obohatenie pestovateľských skúseností

Poškodenie porastu jarnými mrazmi a krtmi

Voľba nesprávnej hĺbky výsadby

Nevyrovnaný porast

Variabilita veľkosti cibúľ

Nami zvolený experiment nebol iba inovačným prvkom pre obohatenie výučby odborných predmetov cestou spájania viacerých didaktických zásad (vedeckosti, odbornosti, postupnosti), ale i motiváciou pre zopakovanie experimentu a vytvorenie podkladov pre vypracovanie súťažnej práce alebo komplexnej odbornej práce k maturitnej skúške. 

Porovnanie cibule vysadenej z cibule sadzačky (prvé dva jedince vľavo) a cibule z nášho experimentu. 

Dosiahnuté výsledky za účelom prehlbovania medzinárodnej spolupráce založenej i na didaktickej báze posielame i zahraničnému partnerovi. Aktivity sú taktiež obohacovacím prvkom pre festival Dolce Vitaj, ktorý je síce festivalom kultúrnym, ale faktografický materiál môžeme zaradiť do kultúrneho charakteru, pretože overovaná rastlina je taktiež, i keď iba poľnohospodárska kultúra.

Ján Piešťanský
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Trnava

 

Súvisiace články

29.05.2020 06:57

Termíny a podmienky skúšok na osemročné vzdelávacie programy

Ministerstvo školstva zverejnilo termíny a podmienky skúšok na osemročné vzdelávacie programy a podmienky konania ďalších skúšok na stredných školách
12.07.2017 09:21

Deň zdravej výživy na SZŠ v Michalovciach

Koncom júna 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach uskutočnil
10.07.2018 20:46

Skvalitňovanie edukačného procesu v Špeciálnej základnej škole v Lučenci

Pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol projekt „Pomáhame ďalej“. Jeho cieľom je podčiarknuť kontinuitu pomoci verejnoprospešným organizáciám.