Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
16.05.2018 19:34

COOPERATIVE INTERACTIVE LEARNING

Cesta modernizácie odborného vzdelávania v komárňanskom regióne

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré naša škola získala v rámci programu ERASMUS+ sme sa intenzívne začali venovať problematike modernizácie vzdelávania najmä odborných predmetov na našej škole. Samozrejme, bez podrobnej analýzy súčasného stavu a jasnej vízie do budúcnosti to nebolo možné. Vychádzali sme nielen z potrieb  našej školy, žiakov, ale aj potrieb zamestnávateľov v regióne Komárno.

Do úvahy sme vzali aj regionálne špecifiká, a tak sa nakoniec zrodila myšlienka kooperatívneho virtuálneho vzdelávania. Pohrávali sme sa s nápadom vytvoriť akýsi spoločný medzinárodný virtuálny učebný portál, ktorý by sa skladal z niekoľkých modulov zameraných na rozvoj podnikateľských, digitálnych a jazykových zručností. Dôležití boli samozrejme aj projektoví partneri. Po niekoľkotýždňovom hľadaní sme sa spojili s dvoma partnerskými školami v Rumunsku a Taliansku, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie na podobnom type škôl. A tak sme položili základy skvelej spolupráce, ktorá má potenciál prekročiť hranice spoločného projektu v rámci programu Erasmus + a pokračovať ďalej v budúcnosti.

INTERAKTÍVNY TURISTICKÝ SPRIEVODCA

V spolupráci s projektovými partnermi sme rozpracovali do najmenších podrobností všetky moduly virtuálneho učebného portálu, jeho formu, vizuál a obsah. Rozdelili sme si úlohy a začali plánovať jednotlivé kroky.  Výsledkom bol presný harmonogram pracovných stretnutí – vzdelávacích aktivít a workshopov.

Zaviedli sme aj mimoriadne úspešnú novinku – spoločné virtuálne vzdelávanie odborných predmetov v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodné informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy. Dohodli sme sa na vytvorení malých trojčlenných ( Slovensko, Rumunsko, Taliansko) medzinárodných pracovných buniek, ktoré riešili zadané úlohy a projekty. Samozrejmosťou bola komunikácia v angličtine.

Niekto by si pomyslel, že sme vyberali žiakov podľa ich úrovne ovládania anglického jazyka. Našim cieľom bolo dať šancu všetkým žiakom štyroch ročníkov študijných odborov, aj takým, ktorí boli často „ zaškatuľkovaní" ako priemerní, nevýrazní a bez štipky záujmu o štúdium.

Hneď na začiatku spolupráce vznikla partnerská dohoda kritérií  výberu žiakov: málo-podnetné rodinné prostredie, nezáujem o štúdium – hrozba predčasného ukončenia strednej školy, slabé výsledky...

Naša stratégia sa nakoniec ukázala ako správna. Podarilo sa nám motivovať žiakov, ktorí zrazu zažívali úspech,  a to na poli medzinárodnej projektovej  spolupráce. Výrazne k tomu dopomohlo začlenenie žiakov do medzinárodných skupiniek, kde sa učili jeden od druhého a vzájomne si pomáhali. Učitelia sa zhostili úlohy moderátorov a mentorov, ktorí žiakov sprevádzali a vytvárali im podnetné prostredie. Podarilo a nám vytvoriť  také pracovné podmienky ,  že sa  zrazu zo školy nikto neponáhľal a zvonenie ako keby ani neexistovalo. Z plánovaných 20 hodín virtuálneho vyučovania sa akosi prirodzene stalo viac ako 40 hodín,  a všetci sa svorne dožadovali spoločných virtuálnych hodín aj mimo projektu. 

BUDÚCNOSŤ V ZNAMENÍ SLOVENSKO –TALIANSKO - RUMUNSKEJ SPOLUPRÁCE

Spolupráca so strednými odbornými  školami v Taliansku a Rumunsku v  tomto projekte priniesla mnoho  nových zaujímavých  podnetov, ktoré chceme zapracovať do budúcich spoločných plánov. Naďalej plánujeme spoločné virtuálne vzdelávanie v odborných predmetoch ekonomika, podniková ekonomika a prax za využitia metódy CLIL, ktorá sa stala prirodzenou súčasťou vyučovania odborných predmetov na našej škole. Zároveň pripravujem spoločný virtuálny  vzdelávací portál na podporu podnikateľského vzdelávania žiakov stredných odborných škôl. 

 

Projekt ERASMUS+ COOPERATIVE INTERACTIVE LEARNING

Spolupráca pre inováciu a výmenu príkladov dobrej praxe

Koordinátor projektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno
Projektoví partneri: 
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, Dimitrie Cantemir no. 5, Suceava
IPSSAR G. MATTEOTTI PISA, Via Garibaldi 194, Pisa


 

Súvisiace články

02.02.2018 09:00

Počuli ste už o LEAF Academy?

LEAF Academy, unikátna stredná škola pre budúcich lídrov, prijíma prihlášky do ďalšieho ročníka štúdia
02.12.2017 12:30

UPJŠ v Košiciach patrí medzi 1250 najlepších univerzít

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podľa rebríčka U.S. News – Best Global Universities Rankings patrí medzi 1250 najlepších svetových univerzít.
27.04.2018 10:42

Študentom popradského „starého gympla“ ide karta

Iste nikoho netreba presviedčať o tom, že kvalita študentov (a teda vlastne školy) sa zisťuje pri ich vzájomnej konfrontácii. Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade, ktoré nikto z miestnych nenazve inak ako „starý gympel“, pr...