Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
16.05.2018 19:34

COOPERATIVE INTERACTIVE LEARNING

Cesta modernizácie odborného vzdelávania v komárňanskom regióne

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré naša škola získala v rámci programu ERASMUS+ sme sa intenzívne začali venovať problematike modernizácie vzdelávania najmä odborných predmetov na našej škole. Samozrejme, bez podrobnej analýzy súčasného stavu a jasnej vízie do budúcnosti to nebolo možné. Vychádzali sme nielen z potrieb  našej školy, žiakov, ale aj potrieb zamestnávateľov v regióne Komárno.

Do úvahy sme vzali aj regionálne špecifiká, a tak sa nakoniec zrodila myšlienka kooperatívneho virtuálneho vzdelávania. Pohrávali sme sa s nápadom vytvoriť akýsi spoločný medzinárodný virtuálny učebný portál, ktorý by sa skladal z niekoľkých modulov zameraných na rozvoj podnikateľských, digitálnych a jazykových zručností. Dôležití boli samozrejme aj projektoví partneri. Po niekoľkotýždňovom hľadaní sme sa spojili s dvoma partnerskými školami v Rumunsku a Taliansku, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie na podobnom type škôl. A tak sme položili základy skvelej spolupráce, ktorá má potenciál prekročiť hranice spoločného projektu v rámci programu Erasmus + a pokračovať ďalej v budúcnosti.

INTERAKTÍVNY TURISTICKÝ SPRIEVODCA

V spolupráci s projektovými partnermi sme rozpracovali do najmenších podrobností všetky moduly virtuálneho učebného portálu, jeho formu, vizuál a obsah. Rozdelili sme si úlohy a začali plánovať jednotlivé kroky.  Výsledkom bol presný harmonogram pracovných stretnutí – vzdelávacích aktivít a workshopov.

Zaviedli sme aj mimoriadne úspešnú novinku – spoločné virtuálne vzdelávanie odborných predmetov v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodné informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy. Dohodli sme sa na vytvorení malých trojčlenných ( Slovensko, Rumunsko, Taliansko) medzinárodných pracovných buniek, ktoré riešili zadané úlohy a projekty. Samozrejmosťou bola komunikácia v angličtine.

Niekto by si pomyslel, že sme vyberali žiakov podľa ich úrovne ovládania anglického jazyka. Našim cieľom bolo dať šancu všetkým žiakom štyroch ročníkov študijných odborov, aj takým, ktorí boli často „ zaškatuľkovaní" ako priemerní, nevýrazní a bez štipky záujmu o štúdium.

Hneď na začiatku spolupráce vznikla partnerská dohoda kritérií  výberu žiakov: málo-podnetné rodinné prostredie, nezáujem o štúdium – hrozba predčasného ukončenia strednej školy, slabé výsledky...

Naša stratégia sa nakoniec ukázala ako správna. Podarilo sa nám motivovať žiakov, ktorí zrazu zažívali úspech,  a to na poli medzinárodnej projektovej  spolupráce. Výrazne k tomu dopomohlo začlenenie žiakov do medzinárodných skupiniek, kde sa učili jeden od druhého a vzájomne si pomáhali. Učitelia sa zhostili úlohy moderátorov a mentorov, ktorí žiakov sprevádzali a vytvárali im podnetné prostredie. Podarilo a nám vytvoriť  také pracovné podmienky ,  že sa  zrazu zo školy nikto neponáhľal a zvonenie ako keby ani neexistovalo. Z plánovaných 20 hodín virtuálneho vyučovania sa akosi prirodzene stalo viac ako 40 hodín,  a všetci sa svorne dožadovali spoločných virtuálnych hodín aj mimo projektu. 

BUDÚCNOSŤ V ZNAMENÍ SLOVENSKO –TALIANSKO - RUMUNSKEJ SPOLUPRÁCE

Spolupráca so strednými odbornými  školami v Taliansku a Rumunsku v  tomto projekte priniesla mnoho  nových zaujímavých  podnetov, ktoré chceme zapracovať do budúcich spoločných plánov. Naďalej plánujeme spoločné virtuálne vzdelávanie v odborných predmetoch ekonomika, podniková ekonomika a prax za využitia metódy CLIL, ktorá sa stala prirodzenou súčasťou vyučovania odborných predmetov na našej škole. Zároveň pripravujem spoločný virtuálny  vzdelávací portál na podporu podnikateľského vzdelávania žiakov stredných odborných škôl. 

 

Projekt ERASMUS+ COOPERATIVE INTERACTIVE LEARNING

Spolupráca pre inováciu a výmenu príkladov dobrej praxe

Koordinátor projektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno
Projektoví partneri: 
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, Dimitrie Cantemir no. 5, Suceava
IPSSAR G. MATTEOTTI PISA, Via Garibaldi 194, Pisa


 

Súvisiace články

28.12.2017 18:00

LUBYOVÁ: Návšteva šachového veľmajstra sa môže stať podnetom pre vznik šachovej školy na Slovensku

Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej môže byť návšteva viacnásobného šachového majstra sveta podnetom pre vznik šachovej školy na Slovensku. V súčasnosti môžu školy vyučovať šach ako voliteľný predmet. Agentúru SITA infor...
22.12.2017 15:33

Školstvo: Na pôde UK otvorili laboratórium L. Sedlárovej-Rabanovej

Bratislava – V priestoroch Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave otvorili v pondelok laboratórium venované Ludmile Sedlárovej-Rabanovej, ktorá sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučn...
05.11.2018 19:48

Študenti UPJŠ LF radili v rámci „Ružového októbra“ ženám, ako odhaliť hrčku v prsníku a prečo myslieť na prevenciu

V poradí štvrtý ročník úspešného podujatia Ružový október zorganizovali v sobotu 27. októbra 2018 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas osvetovej akcie oslovili vyše štyristo návštevníkov košického nákupného centr...