Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
23.11.2018 12:47

Deň zdravia na Terciu

Globalizovaný svet súčasnosti je rozhodujúcou mierou ovplyvňovaný stále sa rozvíjajúcimi digitálnymi informačnými technológiami, sociálnymi sieťami a inými komunikačnými možnosťami. Rýchlosť a množstvo prúdu informácií pôsobiacich na spoločnosť aj jednotlivcov si vyžadujú posilnenie fyzickej a psychickej spôsobilosti človeka informácie spracovať, vyhodnocovať a implementovať ich do svojho každodenného života tak, aby eliminoval ich možné negatívne dôsledky. V súvislosti s tým je žiadúce viesť žiakov k tomu, aby sa z pasívnych užívateľov existencie stali aktívni tvorcovia vlastného zmysluplného života.

Úlohou výchovno- vzdelávacieho procesu, je, okrem iného, pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v premenlivom svete aspoň v tej miere, v akej to dokážeme my, učitelia, sami.

Vychádzajúc z premisy, že základným predpokladom plnohodnotnej existencie človeka je dobré zdravie a jeho udržiavanie počas celého života, zorganizovali sme v SSOŠE Tercium v spolupráci s InPulse FITNESS VeterinaryBodybuildingClub Košice a v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019 interaktívnu aktivitu „Deň zdravia na Terciu". 

Cieľom tejto interaktívnej aktivity pripravenej p. zástupkyňou Popovičovou bolo: 

 • Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu
 • Prevencia užívania alkoholu a tabaku
 • Zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok
 • Rozvoj kľúčových kompetencií: 
  • konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote,
  • interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom jazyku,
  • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách.

  Žiaci prvého a druhého ročníka boli rozdelení do štyroch skupín. Každá zo skupín dostala prípadovú štúdiu, ktorú riešila v rámci vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, informatiky, administratívy a korešpondencie, etickej výchovy, jednoduchého a podvojného účtovníctva a občianskej náuky od 9.10.2018 – 18.10.2018. V jednotlivých prípadových štúdiách boli fiktívne príbehy mladých ľudí, ktorých životný štýl je zdravie poškodzujúci. Užívajú alkohol, tabak, tabletky, nelegálne drogy, trpia obezitou, nespavosťou a zdravotnými problémami. Žiaci identifikovali zdraviu škodlivé návyky, popísali možné následky takého životného štýlu a navrhli zmenu jedálneho lístka a denného režimu. Urobili kalkuláciu týždenných nákladov súčasného stravovania a navrhovaného jedálnička s využitím slovenských producentov. Navrhli ergonómiu pracovného miesta, spôsob sedenia pri práci s notebookom, cviky počas práce na uvoľnenie svalstva, spôsob sedenia v škole, nosenie školskej tašky, cviky na FIT lopte, SM systém, spôsob státia na pracovisku, nosenie a dvíhanie nákladov. Žiaci navrhli zdravú desiatu, ktorú aj reálne pripravili na prezentáciu.

  Dňa 18.10.2018 od 10.30 každá skupina prezentovala svoje zistenia a výsledky pred porotou a spolužiakmi. Svoju prezentáciu dopĺňali reálnymi ukážkami. Poradie prezentácií si zástupcovia jednotlivých skupín vylosovali. V porote bol pedagogický zbor, vedenie školy, kondičná trénerka, fyzioterapeutka a diétologička Bc. et Bc. Dana Čižková. Odborná garantka výstupy žiakov priebežne komentovala a vysvetľovala účinnosť a správnosť navrhovaných riešení. Počas prezentácií si ostatní žiaci zaznamenávali do pozorovacieho hárku navrhované odporúčania, ktoré na hodinách etickej výchovy ďalej rozdiskutovali. Na hodinách informatiky žiaci spracovali plagát/koláž, na ktorých boli ich odporúčania pre zdravý životný štýl a fotografie z prezentácie. Plagáty budú počas celého roka vystavené na chodbe školy. Po skončení prezentácií žiaci v hodnotiacom zázname známkovali členov svojej skupiny aj seba samého za celotýždňovú prácu na prípadovej štúdii a výslednej prezentácii. Hodnotiace kritériá boli: aktivita a záujem, schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov, včasnosť plnenia zadaných úloh, prezentácia, schopnosť pracovať v skupine. Súčasne každý žiak určil, ktorá skupina bola podľa jeho názoru najlepšia.

  Hlavnou cenou bol osobný tréning s poradenstvom v InPulse FITNESS Košice a proteínové tyčinky. Druhou cenou bol jednorazový vstup do posilňovne InPulse FITNESS a proteínové tyčinky. Treťou cenou jednorazový vstup na plaváreň a proteínové tyčinky. Štvrtou cenou boli proteínové tyčinky.

  Po vyhodnotení bola diskusia a praktické ukážky. Žiaci mali k dispozícii počas aktivity rôzne druhy ovocia, fit produkty, sušené ovocie a neochutenú minerálnu vodu. 

  Žiaci svoje zistenia z fiktívnych prípadových štúdií môžu aplikovať v bežnom živote. Prvé reálne výsledky aktivity sú:

 • Zakúpenie podložiek na sedenie, ktoré zabezpečujú dynamický sed. Podložky sú zapožičané žiakom so zdravotnými ťažkosťami.
 • Žiaci si predcvičujú počas vyučovania v 5 minútových sériách cviky na uvoľnenie krčnej chrbtice, natiahnutie stuhnutého svalstva a pod..
 • Toto malé vybočenie zo zaužívaných stereotypov životného štýlu formovaného starými tradíciami a novodobou masívnou reklamou potravinárskeho priemyslu, donútilo každého účastníka aktivity, žiaka ale aj učiteľa, zamyslieť sa nad svojím spôsobom života a snáď aj začať svoje zlozvyky meniť.

  Adriana Popovičová
  Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Košice
   

  Súvisiace články

  15.01.2018 19:30

  Výročná eTwinningová konferencia “Turning inclusion into action” (St Julian’s, Malta)

  O učiteľoch pracujúcich v eTwinningu a ich účasti na výročnej konferencii, kde reprezentovali Slovensko
  01.06.2017 08:45

  Nastal čas ísť ...

  Mesiac máj nie je len mesiacom lásky, ale aj časťou roka, kedy v uliciach miest počuť spev a smiech mladých maturantov. Posledným zacenganím školského zvončeka opúšťajú svoje lavice a triedy a odchádzajú na akademický týždeň, p...
  15.06.2017 06:15

  Koncert v Zichyho paláci

  Na záver šk.r. 2016/2017 ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska 15 v Bratislave usporiadala v centre mesta  slávnostný verejný koncert. Program bol zostavený z najlepších čísiel, ktoré prešli hodnotiacim výberom odbornej komisie.