Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
11.12.2018 18:10

Didaktické i estetické

Jedným z moderných trendov súčasného životného štýlu je racionálna výživa založená na báze zeleniny. Tak, ako sa zvyšuje sortiment jedál z nej pripravovaných, taktiež sa rozširuje aj jej pestovanie po stránke druhovej a odrodovej.

Vyšľachtením nových odrôd sa dostávajú na pulty obchodov, stoly spotrebiteľov a sporáky kuchýň zeleniny tvarovo a farebne odlišné oproti tým pôvodným. Takéto konštatovanie platí pre papriky a baklažány. Kým pred niekoľkými rokmi sa prevládali podlhovasté a na povrchu hladké baklažány fialovej farby, tak dnes ich nájdeme i biele, alebo v kombinácii bielo-fialovej farby a v guľovitých tvaroch. To isté platí i u paprík, ktoré z klasickej zelenej farby, ktorá bola typická pre konzumnú zrelosť sa dnes taktiež stretávame s farbou fialovou. 

V tomto kalendárnom roku sme sa v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave rozhodli za didaktickým, ale i záhradkárskym účelom overiť pestovanie teplomilných zelenín - dvoch odrôd baklažánov, ale s guľovitými plodmi. Jednalo sa o odrodu Prosperosa, ktorá je výrazne fialová s lesklými plodmi, majúcimi plytké pozdĺžne ryhy. Odroda Rotonda bianca sfumata di rosa sa vyznačuje veľkými plodmi, s hlbšími ryhami, ale základným bielym sfarbením, do ktorého zasahuje jasne fialové žíhanie. Tmavofialová farba a lesklosť jednej odrody a žíhanie druhej odrody im dávajú veľmi estetický vzhľad. U papriky sme upriamili pozornosť na sladkú odrodu Tequila, ktorá sa taktiež vyznačuje tmavofialovou farbou kvadratických plodov s vysokým stupňom lesklosti.

Aby sme dosiahli požadované znaky plodov, ako tradične sme sa obrátili na talianskych partnerov (Fratelli Ingegnoli S.p.A. Milano a Municipio Casale Monferrato), ktorí nám dodali uznané osivo overovaných kultúr. 

I keď uznané osivo je základným predpokladom dosiahnutia pestovateľského úspechu musíme zaistiť a dodržať všetky agrotechnické podmienky na manifestáciu znakov a vlastností rastliny. Tie začínajú dopestovaním silných a životaschopných priesad, ktoré musia byť vysadené v optimálnom termíne, kedy nehrozí ich zmrznutie. Aby si rastlina počas celého obdobia udržiavala správny rast, tak sa nesmie zabúdať na obsah živín v pôde a dodržanie optimálneho sponu – vzdialenosť jedincov v riadkoch. Veľmi dôležitá je starostlivosť počas vegetácie spočívajúca v zavlažovaní, okopávaní a príp. ochrane proti škodcom. Významnú úlohu pri pestovaní zohrávajú klimatické činitele. Tieto v posledných rokoch pre teplomilné zeleniny pochádzajúcej z južnej Európy sú u nás z hľadiska teplotných pomerov priaznivé. Horšie je to s deficitom zrážok, a preto závlahy pre overované kultivary boli nevyhnutné, pretože popri nárokoch na teplo sú tieto jedince náročné i na dostatok pôdnej vlahy.

Baklažán Prosperosa

To, čo sa v experimente a pestovateľskej praxi najviac očakáva je úroda a to nielen podľa celkovej hmotnosti pozberaných plodov, ale i ich veľkosti, kvality a estetiky. Pri všeobecnom zhrnutí týchto ukazovateľov sme zistili, že odrody s guľatými plodmi rodili neskôr, pričom Rotonda bianca sfumata di rosa mala veľké a popri tom esteticky fialovo žíhané plody. Táto odroda dlhodobo poskytovala vyrovnanú úrodu, čo do veľkosti plodov a intenzity zberu. Po estetickej stránke vysokou atraktívnosťou sa vyznačovali plody odrody Prosperosa. Boli tmavofialovej farby, ale s veľmi vysokým leskom, čo zo strany konzumenta zvyšovalo mieru záujmu. Od polovice mesiaca september už rastlina mala výrazne menšie plody, dosiahnutie ich vyššej hmotnosti sa nestimulovalo ani uplatňovaním selekcie pre ich početnosť na jedincovi. Pozitívom odrôd baklažánu bolo, že plody neinklinovali k horknutiu, čo však je značne podmienené ich šľachtením, teplotou a stupňom zrelosti. 

Rotonda bianca sfumata di rosa

Paprika Tequila sa sledovala v skleníku i na otvorenom priestore. Medzi týmito miestami vznikali viaceré rozdiely. Prvým, logickým bolo to, že skoršia úroda sa dosiahla zo skleníka. Zvyšovanie extrémnych letných horúčav spôsobilo situáciu, že i tento teplomilný druh počas leta poskytoval v skleníku i pri jeho ochladzovaní nízku úrodu, tenkostenné, často i menej vyfarbené plody s nevýraznou chuťou, pričom bol i vysoký výskyt choroby abiotikóza. Pri poľnom pestovaní sa dosiahla menšia veľkosť plodov, ale ostatné negatíva sa prejavili v menšej miere, pričom u niektorých rastlín sa zase vyskytla choroba stolbur. V druhej polovici mesiaca september, kedy teploty poklesli, ale stále dosahovali hodnoty letných hodnôt v skleníkových podmienkach rastliny papriky začali intenzívne nasadzovať plody s hrubou stenou, ktoré boli na povrchu tmavofialovo a rovnomerne vyfarbené mali typickú chuť a vôňu sladkej papriky.

Uprednostňovanie pestovania nových druhov a odrôd zelenín sme vykonávali za didaktickým účelom. Je to nielen preto, aby ich žiaci poznali, ale z dôvodu, že tí, ktorí sa rozhodnú pre duálne vzdelávanie, aby už pri príchode k zamestnávateľovi, (ten môže byť i zahraničný, ktorý so školou spolupracuje) mali základné poznatky z agrotechniky ich pestovania. Zavádzanie inovácií a prezentovanie výsledkov aké sú v tejto práci, ktorá je súborom pozorovaní, nadobúdania nových skúseností ako i poskytovania informácií záujemcom o pestovanie zeleniny bude potrebné vykonávať viac praktickou činnosťou a nie iba v pedagogickej dokumentácii bez jej realizácie. 
 

Ján Piešťanský

Súvisiace články

06.03.2019 08:22

Prešovské nadané deti spoznávali ťažký život obyčajného chlapca Olivera

Marcové stretnutie členov Klubu nadaných detí v Prešove bolo zamerané na spoznávanie diel velikána anglickej literatúry. Čitateľský projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným pod názvom „Po stopách Charlesa Dickensa“ p...
23.11.2018 12:47

Deň zdravia na Terciu

Globalizovaný svet súčasnosti je rozhodujúcou mierou ovplyvňovaný stále sa rozvíjajúcimi digitálnymi informačnými technológiami, sociálnymi sieťami a inými komunikačnými možnosťami. Rýchlosť a množstvo prúdu informácií pôsobiac...