Späť na zoznam
Školy
Autor: SPŠ Nové Mesto nad Váhom
27.11.2019 10:04

Erasmus+ projekt novomestskej Priemyslovky napomáha ku kultúrno-profesijnému rastu žiakov

Medzinárodný projekt Erasmus+ Kultúra a práca v Európe (Culture and Work in Europe, skrátene CWE), v ktorom úzko spolupracujú štyri partnerské školy – a to konkrétne z Talianska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska – prebieha na vážskonovomestskej Strednej priemyselnej škole (SPŠ) už od októbra 2018.

Cieľom projektových aktivít je oboznámenie sa s možnosťami zamestnania v Európe, no hlavne v partnerských krajinách, pretože mnohí mladí ľudia budú čoskoro musieť čeliť otázkam, ktoré súvisia s ich budúcim povolaním či zamestnaním. Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu v pracovnej oblasti sa žiaci partnerských škôl zameriavajú na získanie informácií o zamestnaniach jednotlivých krajín, regiónov. Taktiež sa primeranými aktivitami snažia získať potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomických štruktúr európskych krajín či kultúrne znalosti.
V tomto prebiehajúcom projekte Erasmus+ CWE je prioritou, aby žiaci pochopili flexibilite a požiadavkám európskeho pracovného prostredia. Týmto projektom je tiež podporená praktická jazyková zručnosť, ovládanie anglického jazyka, ktorá je v súčasnosti veľakrát nevyhnutnou podmienkou získania práce. Je v ňom kladený dôraz aj na poznanie národných kultúr a ich kultúrnych pamiatok, čím sa žiaci učia istej miere otvorenosti k akceptovaniu ľudskej, náboženskej a kultúrnej inakosti v zmysle podpory globalizačných tendencií.
V duchu týchto vyššie uvedených cieľov sa začiatkom novembra 2019, konkrétne 4. – 8. 11. 2019, uskutočnila predposledná žiacka mobilita, ktorej hostiteľom bola SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Tá posledná bude realizovaná v máji 2020 v talianskom mestečku Statte.
Pre žiakov a učiteľov zo zahraničia bol pripravený program, vďaka ktorému sa mohli dozvedieť viac o škole a ponúkaných študijných odboroch, o Trenčianskom samosprávnom kraji, o Slovensku, o duálnom vzdelávaní, o (ne)zamestnanosti v regióne, v okrese Nové Mesto nad Váhom a mnoho iných zaujímavostí.
Žiaci zapojení do projektu mali ďalej možnosť navštíviť odbornú výstavu Mladý tvorca, ktorá je prioritne zameraná na propagáciu stredoškolského odborného vzdelávania na Slovensku, navštívili firmu Vertiv Slovakia, a. s. a aj Vodné dielo Trenčianske Biskupice, ktoré je malou vodnou elektrárňou v Trenčianskom kraji. Účastníci projektu sa oboznámili s možnosťou použitia virtuálneho prostredia Office 365 vo vyučovacom procese, s 3D tlačiarňou, vytvárali fiktívne Europass životopisy, absolvovali pracovný pohovor na vybranú pracovnú pozíciu a vypĺňali aj vedomostný test o zamestnaniach. Zoznámili sa so školským robotom NAO-m, ktorý sa s hosťami porozprával a aj im zatancoval. V rámci kultúrneho vyžitia bola zrealizovaná prehliadka Nového Mesta nad Váhom – návšteva rímskokatolíckej Prepozitúry Panny Márie, ktorej história siaha do 13. storočia; evanjelického chrámu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v.. V Trenčíne navštívili dominantu tohto prekrásneho krajského mesta – Trenčiansky hrad. A cestou späť do Nového Mesta nad Váhom mali možnosť obdivovať Beckovský hrad. So žiakmi SPŠ navštívili mestá Piešťany a Nitru, kde si s anglicky hovoriacou sprievodkyňou prezreli Nitriansky hrad a národnú kultúrnu pamiatku Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma, biskupa, mučeníka.
Zahraniční hostia, po aktivitami nabitom týždni, nadviazali nové priateľstvá a zo Slovenska odchádzali duchovne obohatení o nové zážitky a poznatky z nových navštívených miest v Trenčianskom a v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré môžu v budúcnosti využiť k osobnostnému rozvoju i profesijnému rastu.

PhDr. Ondrej Halás, PhD.

Súvisiace články

13.11.2017 09:26

Školy SR: Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej ul. venujú viac ako 40 rokov

Poprad 13. novembra (TASR) – Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za pos...
25.09.2018 19:04

Aj v duálnom vzdelávaní sa učíme učiť anglický jazyk zrozumiteľne všetkým žiakom.

Každý rok sa stretávame s problémami pri osvojovaní si anglického jazyka, hlave u žiakov so ŠVVP. Rozdiely v učení sa prehlbovali z roka na rok, až sme sa rozhodli hľadať účinnejšie riešenie ako sa len spoľahnúť na individuálne...