Späť na zoznam
Školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
19.10.2020 21:23

Intelektovo nadaný prvák a stredoškoláčky z geodetickej sa inšpirovali zážitkovým vyučovaním geografie

V dnešnej dobe využívajú školy rôzne inovatívne metódy a formy vyučovania. Popularizačno-vzdelávacie miesto postavené na základoch využívania zážitkového vyučovania je aj Slovenské múzeum máp neďaleko Banskej Bystrice. Práve tu žiaci nadobudli inšpirácie pre svoje školské záverečné práce.

"Tým, že naše prostredie, v ktorom žijeme je ovplyvňované prudkým rastom poznatkov a kde výdobytky vedy a techniky menia postavenie človeka v spoločnosti, sa musia aj žiaci už v školskom veku učiť sa adaptovať týmto zmenám. Inovatívne formy vyučovania dopĺňané interaktivitou majú pre žiakov vysokú výpovednú hodnotu. Na základe tejto myšlienky bolo zriadené aj múzeum máp, čo sa osvedčilo v praxi" konštatuje Andrea Farkašová, kurátorka a manažérka Slovenského múzea máp.

Jediný a prvý pieskový model krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku je pomôckou pre lepšie pochopenie znázornenia reliéfu a jeho farebnosti ako aj vhodný pre priestorové vnímanie krajiny. Takýto model si svojpomocne vyrobili aj žiačky R. Álló a G. Ješková zo Strednej priemyselnej školy stavebníckej a geodetickej Bratislava. Spoločne so svojou triedou absolvovali prehliadku v Slovenskom múzeu máp, kde získali inšpirácie pre tvorbu interaktívnych didaktických pomôcok. S prácou v stredoškolskej odbornej činnosti na tému, Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, získali umiestnenie na 2. mieste v rámci kraja. Svoje virtuálne pieskovisko využívajú na zážitkovú hodinu pre svojich mladších spolužiakov. Umiestnili ho do technického mini-múzea so stálou expozíciou histórie geodézie, kartografie, katastra a fotogrametrie.

Pre spracovanie záverečnej práce pomohla interaktivita v múzeu máp a online prehliadky napozerané minimálne osemkrát aj intelektovo nadanému prvákovi z triedy pre mimoriadne talentované deti Aprogen Zvolen, Miškovi Šepetkovi. Totižto tento žiak prezentoval svoju ročenkovú prácu na tému Mapy pri záverečnej obhajobe prváckych prezentácií. Mnoho informácií o vzniku máp, mapovaní na Slovensku či zobrazeniach Zeme v mapách nadobudol pri osobnej návšteve v múzeu máp a tiež niekoľkokrát napozeranými online prehliadkami na youtube kanáli. Vytvoril si nielen didaktické pomôcky, ktoré mu napomohli pri jeho prezentácii, ale aj vlastnoručne vyrobený 3D model krajiny s názvom mestečko Skipavsk.

V súčasnosti poznáme niekoľko metód a foriem výučby ako kooperatívne učenie, metóda brainstromingu, pojmové mapovanie, intelektové či didaktické hry, projektové či zážitkové vyučovanie a iné. Aby učitelia pripravili svojich zverencov na budúci profesijný a osobný život musia disponovať širokým spektrom inovatívnych prístupov k vyučovaniu. Najefektívnejší spôsob výučby je ten, keď si dieťa môže danú problematiku aj vyskúšať, alebo aspoň vidieť na vlastné oči. Školy tak musia prihliadať na edukačné možnosti, ktoré sú potrebné pri návale množstva nových poznatkov akéhokoľvek predmetu.

Zdroj text: Mgr. Andrea Farkašová - Manažérka múzea, media manažérka

Zdroj foto: Mgr. Andrea Farkašová - Manažérka múzea, media manažérka

Zdroj: www.cbs.sk

        www.vku-mapy.sk

Súvisiace články

06.02.2018 12:26

Olympiáda a iné projekty v anglickom jazyku na Gymnáziu Hansa Selyeho s vjm Komárno

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už tradične podporuje a pomáha rozvíjať jazykové zručnosti talentovaných žiakov. Každoročne sa naša škola zapája do olympiády v anglickom jazyku.
14.05.2017 10:37

Vyučovanie so zvieratkami

Ak by ste dostali za úlohu zodpovedať, ktoré tri  slová vám napadnú pri pojme  detstvo, určite by vaše myšlienky neutekali ďaleko od babkinej záhradky, nekonečných detských hier na dvore či spoznávania sveta zvieratok naokolo. ...
07.06.2017 08:55

Deň rodiny a školy

Deň rodiny a školy organizuje naša Základná škola už štvrtý rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych  aktivít  detí a pedagógov a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Každý rok sa nesie v inom...