Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
12.02.2020 18:05

Jubilujúca ACVČ SR má už 20 rokov.

Z príležitosti tohto jubilea sa konala 29. 1. 2020 konferencia 20 rokov Asociácie CVČ SR. Je členom

EAICY / Európska asociácia inštitúcii deti a mládeže/. Spolupracuje s IUVENTOU, Ministerstvom školstva, s Radou mládeže, Združením informačných centier mládeže SR, Platformou dobrovoľníckych centier mládeže, Youth Watch, Asociáciou krajských rád mládeže. Na medzinárodnej úrovni so Sdružením pracovníku domu detí a mládeže a medzinárodnou EAICY.

Asociácia je už 20 rokov spoľahlivým partnerom pre CVČ, zriaďovateľov, pre MŠVVaŠ SR, napĺňa politiku v oblasti práce s deťmi a mládežou na úrovni miestnych samospráv i na úrovni štátu. Má už svoju 20 ročnú tradíciu svojej činnosti. Vznikla 20. 10. 1999, sídlom sa stalo  Krajské CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici, prvým predsedom bol Imrich Kováč, riaditeľ CVČ JUNIOR, od roku 2004 bol riaditeľom asociácie Ivan Kimák, riaditeľ krajského CVČ v Košiciach. V roku 2009 sa stala riaditeľkou Marta Hanečáková, ktorá stojí na čele Asociácie CVČ SR dodnes.

 

Konferencia mala bohatý, odborný , zmysluplný program. Cieľom konferencie bolo prezentovať dosiahnuté výsledky v neformálnom vzdelávaní v centrách voľného času za 20 rokov pôsobenia Asociácie CVČ SR. 
Konferenciu otvorila predsedníčka Marta Hanečáková, hovorila o  dvadsaťročnej histórii ACVČ SR. 

Inšpirácie a príklady práce s deťmi a mládežou v CVČ predstavili riaditelia CVČ v témach: 

1.    Planetárium – súčasť výchovnovzdelávacieho procesu v CVČ
2.    Práca s mládežou na strategických dokumentoch na lokálnej úrovni
3.    Praktické zručnosti, medzigeneračná spolupráca a podpora talentov
4.    Ukáž svoj talent

Témy zaujímavo odprezentovali: Mgr. Denisa Drimáková, CVČ Košice (1), Katarína Tungliová, CVČ Štúrovo (2), PaedDr. Alena Strýčková, CVČ Púchov (3), Mgr. Jarmila Lipková, CVČ Junior Banská Bystrica,(4)

O cieľoch, výzvach a podpore CVČ hovoril Ivan Hromada, PhD, riaditeľ Odboru mládeže MŠVVaŠ SR a prezident riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy.

Moderné témy, ktoré rezonujú v súčasnosti predstavili:

A/ Martin Brestovanský ,PhD, PF TU v Trnave: Proaktivita CVČ a kolektívny dopad výchovných     
    projektov.
B/ Mgr. Katarína Batková, PhD, riaditeľka Rady mládeže  Slovenska: Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch a tvorby verejných politík mládeže.
C/ Mgr. Jana Miháliková, PhD, OZ Youth Watch: Trendy v oblasti práce s mládežou.

Za partnerské organizácie vystúpili Ing, Mgr. Libor Bezděk, predseda Združení pracovníku domu detí a mládeže v Prahe a Mr. Valdas Jankauskas z Litvy, prezident EAICY. Pozdravili všetkých prítomných a odprezentovali činnosť adekvátnych organizácií vo svojich krajinách. Zaujímavosťou bolo plánovanie spoločných aktivít v nasledujúcich rokoch.

Mgr. Janka Miháliková, OZ YOUTH WATCH predstavila knihu Šlabikár neformálneho vzdelávania a jej možnosti využitia v činnosti CVČ. Odbornú časť prezentácií  konferencie ukončil Mgr. Adam Laták , Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Workshopom o digitálnej práci s mládežou.

Prítomní riaditelia CVČ si odniesli odborné informácie, témy, námety, podnety, ktoré sa stanú obsahom i náplňou ich výchovnovzdelávacej činnosti s deťmi a mládežou v CVČ v budúcom období. 

Večerný program otvorilo vystúpenie členov záujmových útvarov z CVČ Ul. Hlinická 3 z Bratislavy s krásnym kultúrnym programom tancov HIP-HOPu a umeleckej gymnastiky.

Ďakovné listy za spoluprácu ACVČ SR a MŠVVaŠ SR a s vrúcnym poďakovaním odovzdala aktívnym členom predsedníctva ACVČ SR štátna tajomníčka MŠ VVaŠ SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.

Konferencie som sa zúčastnila už ako dôchodkyňa, ocenená a stále verná práci CVČ. Chcem týmto vyjadriť obdiv ako odborne pokračuje práca CVČ a ACVČ SR, koľko zapálených ľudí v tejto oblasti pracuje, koľkým mladým sa otvorilo srdce pre prácu s deťmi. Konferencia bola prínosom pre všetkých, utvrdila sa spolupráca, otvorili sa nové cesty, trendy do budúcnosti. A čo je dôležité, zúčastnili sa jej ľudia - riaditelia CVČ, ktorí vedia, čo znamená pracovať s deťmi a mládežou vo voľnom čase, sú to úžasní ľudia, ktorí pracujú srdcom a rozdávajú svoje skúsenosti a lásku práve deťom a mládeži. Sú medzi nimi mladučkí, mladí, starší , ale aj 83 roční, ktorí ešte vedia čo odovzdať deťom a mládeži. Aj do budúcnosti platí, že práca s deťmi a mládežou má stále zmysel a opodstatnenosť. Vďaka patrí tým ľuďom , ktorí s nimi pravidelne pracujú.

Týmto článkom sa chcem poďakovať všetkým za spoluprácu, za fantastickú konferenciu, za ocenenie a vyjadriť nádej, že práca s deťmi a mládežou bude naďalej podporovaná zo strany rodičov, zriaďovateľov , mládežníckych organizácií a MŠ VVaŠ SR

                                                             Mgr. Izabella Hurajtová, čestná členka predsedníctva ACVČ SR
 

Súvisiace články

05.11.2018 19:52

Zábavné experimenty zaujali nadané deti

„Čarovanie“ s vodou sa stalo predmetom stretnutia členov Klubu nadaných detí z Prešova. Náučné a zábavné vodné experimenty uspokojili fyzikálnu zvedavosť.
01.05.2018 10:34

Vcítili sa do role prezidenta, aj ľudí na okraji spoločnosti

Téma sociálnych nerovností je na vyučovaní stredných škôl často potláčaná. Projekt Prekročme prahy má napomáhať diskusii v triede, aby sa študenti stávali citlivejšími voči ľudom bez domova.
08.01.2020 13:02

Tlmačskí technici finišovali vo Volkswagene

Bratislavský závod Volkswagen láka stále čoraz viac návštevníkov. Dňa 22. decembra 2019 sa aj študenti I.E, II.D a III.E triedy zúčastnili hodnotnej odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výro...