Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
30.04.2018 08:56

Keď chcete uplatniť zásadu vedeckosti, zorganizujte exkurziu vo vedeckej inštitúcii

Ak chcete vo vyučovacom procese napredovať, musíte uplatňovať zásadu vedeckosti, pretože veda vždy bola, je a bude v popredí rozvoja vedomostí z odborných predmetov.

Týchto v stredných odborných školách v každom študijnom odbore máme celú plejádu. Keď ich aplikáciu chcete vidieť v realite, kedy platí ďalšia zásada – lepšie raz vidieť, ako desať krát počuť, musíte si nájsť inštitúciu, ktorá sa vedou a výskumom zaoberá.

Takýto subjekt sídli v  regióne Nitra, no na druhej strane blízko Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave. Tou vedecko-výskumnou inštitúciou je NPPC – výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra. Pod organizačnou záštitou Ing. Andrey Zvěřinovej sa žiaci študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena zúčastnili exkurzie v uvedenom centre. 

 

 

 

Počas bohatého programu, ktorého hlavnými organizátormi boli Ing. Kamil Šulko a Ing. Ján Huba mali možnosť zoznámiť sa s celkovým vedecko-inovatívnym poslaním centra a konkrétne vidieť činnosť jednotlivých odborov. Bol to odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, na ktorom bolo poukázané na potrebu zachovania genofondu populácie uznaných (domácich) plemien hospodárskych zvierat, pričom priamo v laboratóriu žiaci mali možnosť vidieť časť hodnotenia plodnosti gunárov suchovskej husi.

Odbor malých hospodárskych zvierat bol zaujímavý z troch pohľadov. Jednalo sa o štúdium problematiky výživy a ustajnenia králikov a japonských prepelíc a uplatnenia líniovej plemenitby plemena kury oravka žltá. U odboru výživy skupinu zaujala nielen problematika výživy a dietetiky prežúvavcov, ale i možnosť dozvedieť sa konkrétnejšie zaujímavosti výživy jelenej zveri.

Zaujímavé boli taktiež návštevy inštitúcií zaoberajúcich sa biotechnológiu reprodukcie v chove hovädzieho dobytka a laboratóriom pre overovanie pôvodu hospodárskych zvierat cestou uplatňovania najnovších genetických metód.

Získaný komplex informácií, bol rozšírením obzoru žiakov maturitného ročníka, ktorí problematiku vyplývajúcu z cieľa exkurzie majú prebranú, ale dotvorenie si predstáv a upevnenie vedomostí pred teoretickou časťou odbornej zložky maturitnej skúšky môže byť iba prospechom. U žiakov nižších ročníkov bude tvoriť základ získania vedomostí i z tých odborných predmetov, ktoré ich čakajú v budúcich školských rokoch. Celkovo exkurzia tvorila prvok vzdelávacieho štandardu u budúcich veterinárnych zdravotníkov.

Ján Piešťanský
SOŠPaSV Trnava
 

Súvisiace články

04.07.2017 06:51

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej ak...
14.06.2017 08:08

Putovanie za krásami Malých Karpát

Rozkvitnutý máj – spoznávaj naša mlaď malokarpatský raj!“ A my sme sa veru s nadšením vydali spoznávať ďalšie krásy Malých Karpát. Nadviazali sme na jesennú časť projektu, kedy sme 21.9.2016 navštívili Jaskyňu Driny a hrad Čer...