Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
01.05.2018 09:51

Koľko rečí vieš...

Človek je tvor komunikatívny. Do vienka dostal dar reči obohatený o schopnosť učiť sa a komunikovať v iných jazykoch. „Koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom,“ zvyklo sa kedysi hovoriť.

V súčasnosti sa žiaci základných a stredných škôl, popri materinskej reči, vzdelávajú vo viacerých jazykoch. Bez angličtiny by sme  vari prvý ročník v základnej škole ani nenašli. Čo je samozrejme v poriadku.

Kto iný, ako naša budúca mladá generácia, by mal byť dobre jazykovo vybavený a otvorený svetu? 

Chceme sa podeliť o našu obohacujúcu pedagogickú skúsenosť v rámci komunikácie v cudzom jazyku. Voľba padla na susedné Česko. Na začiatku 21. storočia je čeština pre naše deti a mládež „už" dostatočne „cudzia", no z pohľadu spoločnej historickej etapy obidvoch národov „ešte stále" dostatočne príbuzná, zrozumiteľná, kultúrna.

A tak sme po dohode s českými partnermi v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ zahájili dvojročnú spoluprácu na projekte s názvom Šírenie a podpora porozumenia českého a slovenského jazyka u žiakov stredných škôl a detí v materských školách.

Koordinátormi z českej strany boli Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6, Evropská 33. Naša Pedagogická a sociálna akadémia  - Pedagógiai és Szociális Akadémia v Lučenci bola partnerskou školou na Slovensku.

 

 

 

Projekt sme odštartovali 1.9.2016 a jeho obsah sme realizovali na základe tzv. mobilít – výmenných pobytov, zameraných na medzinárodné vzdelávacie aktivity.  Počas obidvoch školských rokov  boli uskutočnené  dva osemdenné výmenné stretnutia. Žiačky sa navzájom oboznámili napríklad so systémom inštitucionálneho vzdelávania od materských škôl po stredné školy v druhej krajine, rozšírili si povedomie o kultúrnom bohatstve krajín, navštívili pamätihodnosti a kultúrne skvosty a podujatia v mestách, získali cenné neprenosné skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme, dokázali byť zodpovední za spoločne realizovanú pedagogickú činnosť s deťmi v MŠ, čiastočne sa naučili porozumieť a vyjadrovať sa v druhom jazyku.

Do projektu boli zapojené  žiačky zo zmienených stredných škôl a malí škôlkari z vybraných českých a slovenských materských škôl v Prahe na Tréglovej ulici a v MŠ na ul. Herza v  Lučenci. Zatiaľ „iba" študentky pedagogiky mali možnosť vyskúšať a overiť si, aké môže byť náročné vysvetliť v rámci rozprávky, prečo je slovenský „moriak" a český „krocan" to isté zviera, a prečo je „rak rakom" aj v Čechách, aj na Slovensku.

Českým deťom sa slovenské študentky pri práci prihovárali prostredníctvom dramatických vystúpení v rozprávkach O kozliatkach a Ako šlo vajce na vandrovku. České študentky nadväzovali kontakt, komunikovali a bezpochyby zaujali vybranými českými povesťami a rozprávkovou hrou  Čtyři pohádky o drakovi. V rámci komunikácie a práce sa budúce pani učiteľky snažili s deťmi veľa spievať, kresliť, maľovať, dokonca sa aj cvičilo, počítalo. Vďaka projektu žiačky na obidvoch stranách získali ďalšie cenné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť pri štúdiu, v pedagogickej praxi a neskôr vo svojom profesijnom uplatnení.

Človek je tvor komunikatívny. Prostredníctvom projektu sme komunikovali... Snažili sme sa o šírenie a podporu porozumenia českého a slovenského jazyka u žiačok stredných škôl a u detí v materských školách. Vzácnym momentom pre účastníkov projektu bola aj návšteva u slovenského veľvyslanca v Prahe Petra Weissa.

Vyzdvihol snahu obidvoch škôl o zblíženie sa pomocou príbuzných jazykov a práce v materských školách. Samotná realizácia a napĺňanie cieľa  projektu boli jednoznačne prínosné pre všetkých zúčastnených. Pedagógov, žiačky, aj škôlkarov. Aj keď nie je zaručené, že tí poslední ľahko nezabudnú, „jak že se ten „krocan" řekne slovensky? 

Zuzana Danišová
Erika Ráczová
 

Súvisiace články

01.05.2018 10:34

Vcítili sa do role prezidenta, aj ľudí na okraji spoločnosti

Téma sociálnych nerovností je na vyučovaní stredných škôl často potláčaná. Projekt Prekročme prahy má napomáhať diskusii v triede, aby sa študenti stávali citlivejšími voči ľudom bez domova.
10.05.2017 13:49

Rozširovanie slovnej zásoby súčasťou mediálneho vzdelávania nadaných detí

Vplyv médií a ich pôsobenie na jednotlivca v súčasnom svete od najútlejšieho veku dieťaťa je nezanedbateľný. Médiá sú zdrojom informácií, poznatkov i zábavy. Zároveň vytvárajú predstavy ľudí o svete. Spoznávanie printových médi...
14.11.2017 13:30

Americký teológ získal čestný doktorát Univerzity Komenského

BRATISLAVA - Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis v USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu...