Späť na zoznam
Školy
Autor: ucn
30.01.2019 08:15

Od lovu zveri po biotechnológie

Iste si z nás mnohí pamätajú keď sme sa na vyučovacích hodinách dejepisu učili, že človek v staroveku zabezpečoval svoju obživu lovom zveri. Na hodinách biológie sa zase spomínalo, že divo žijúcu zver zdomácňoval, čím položil základy chovu hospodárskych zvierat, farmovému chovu, ale aj plemenárskej práce, pretože na plemenitbu vyberal jedince konštitučne pevné, zdravé a s vyššou úžitkovosťou.

Niektoré dnešné hospodárske zvieratá majú svojich predkov, ktorých už často ani v divej forme nenájdeme.

Na druhej strane žije v prírode stále mnoho zvierat, ktoré sa využívajú ako poľovná úžitková zver. Jej početné stavy a chovnú hodnotu udržujú poľovnícke združenia, no jej chovy sa vykonávajú i v oborách a začína sa i farmový spôsob chovu. V tomto prípade hovoríme o raticovej zveri – jeleň, daniel, muflón. Na tomto mieste sa môžu viac uplatniť chovateľské zásady, metódy výberu a plemenárskej práce s uplatnením biotechnologických metód pri ich reprodukcii.

To nie je poľovnícke múzeum, ale časť expozície inseminačnej stanice manifestujúca selekčný pokrok v chove raticovej zveri.


I keď sa stále jedná o divo žijúcu zver je vhodné, aby sa jej chovom zaoberali i učebné osnovy stredných odborných škôl orientovaných na študijný odbor agropodnikanie. V rámci študijných zameraní, ktoré zahŕňajú predmety živočíšnej výroby sa javí ako nutné nielen zaradiť tematický celok chov úžitkovej poľovnej zveri, ale i do predmetu odborná prax taktiež tento celok zahrnúť.

V rámci odbornej praxe sme sa na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave zaoberali touto problematikou a v mesiaci január sa vybraní žiaci zúčastnili odbornej praxe v spoločnosti XCELL Breeding Services na inseminačnej stanici spomínaných druhov veľkej úžitkovej poľovnej zveri. Žiaci boli odborne vedení pracovníkom, ktorý zhodou okolností nie je iba absolventom našej školy, ale ešte ako žiak absolvoval predmet plemenárstvo a inseminácia, čo dávalo záruku, že prax po odbornej stránke bude plniť požiadavky vzdelávacieho štandardu.

 

 

 

Zvieratá si najlepšie navykli na prítomnosť žiakov počas kŕmenia

Nakoľko zimné obdobie nie je obdobím pre práce spojené s realizáciou biotechnologických metód v oblasti reprodukcie, tak okruh prác bol zúžený na starostlivosť o zver cestou výživy, kŕmenia, napájania a veterinárnych úkonov, ale i evidovania zvierat, ktoré si vyžadovala momentálna situácia. Laboratórne priestory spojené s prácami, ktoré sa na inseminačnej stanici vyžadujú si iba prezreli a v čase sezóny, kedy prebieha reprodukčný cyklus sa do nich opäť vrátia.

Pri kŕmení jadrovým krmivom dominantný jedinec vyskakuje na stolové kŕmidlo


Už počas prvého úseku odbornej praxe mali žiaci možnosť vidieť selekčný pokrok prejavujúci sa v kvalite trofejí (zhody parohov chovných zvierat), pevnej konštitúcii a chovnej kondícii raticovej zveri, ako aj oboznámiť sa s výhodami chovu jeleňov na inseminačnej stanici a ich ďalším hospodárskym využitím, pretože parohy nemusia slúžiť iba ako trofej a mäso je taktiež vyhľadávané mnohými konzumentmi. U mäsa diviny netreba vidieť iba dnes hlásanú okrídlenosť škodlivosti červeného mäsa, ale mať na zreteli, že obsahuje i mnohé biologicky účinné látky, ktoré pôsobili priaznivo na zdravotný stav tých, ktorí s lovom a chovom zveri začínali už pred tisícročiami.

Ján Piešťanský

Súvisiace články

21.10.2018 21:02

Neopísateľná zábava malých majstrov s farbami jesene

Nádherné farby jesene fascinovali prešovské nadané deti k umeleckým dielam. Žltá, oranžová, červená, či hnedá sa dostali do popredia neopísateľnej hry farieb jesenných listov.
10.05.2017 13:49

Rozširovanie slovnej zásoby súčasťou mediálneho vzdelávania nadaných detí

Vplyv médií a ich pôsobenie na jednotlivca v súčasnom svete od najútlejšieho veku dieťaťa je nezanedbateľný. Médiá sú zdrojom informácií, poznatkov i zábavy. Zároveň vytvárajú predstavy ľudí o svete. Spoznávanie printových médi...
02.01.2018 11:00

Najvýznamnejšou investíciou v Jarovciach bola v roku 2017 prestavba školy

Najvýznamnejšia a zároveň najväčšia investícia v bratislavskej mestskej časti Jarovce bola v roku 2017 prestavba základnej školy (ZŠ), ktorej kapacita sa tak zvýšila zo 163 na 270 žiakov. Starosta Jaroviec Pavel Škodler pre TAS...