Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
14.08.2017 09:23

Pedagóg a žiak PSK 2017

Dopoludnie sa na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove nieslo v čarovnom duchu. Pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 sa už po 9. krát uskutočnilo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, MUDr. Petra Chudíka, slávnostné odovzdávanie ocenení Sophista pro regione – pre najúspešnejších stredoškolských pedagógov, a ocenenia Lux mentium – najúspešnejším žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Slávnostné udeľovanie ocenení bolo spojené s kultúrnym programom, po ktorom boli všetci hostia pozvaní na čašu vína.

Foto: Mgr. Ivana Kurtyová

Veľmi nás teší, že v zástupe dvadsiatich najúspešnejších pedagógov stála aj naša kolegyňa – Mgr. Viktória Poliaková, ktorej meno je už 48 rokov späté so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Prešove. Mgr. Viktória Poliaková je stredoškolskou pedagogičkou slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka a celý svoj profesionálny život zasväcuje výchove a vzdelávaniu mladých. Bola a stále aj je pilierom pedagogického zboru. Jej osobnosť vyzdvihuje precíznosť, zodpovednosť a spoľahlivosť. Aktívne sa podieľala na tvorbe školského vzdelávacieho programu, zachytávajúc nové trendy a nové požiadavky vo výučbe slovenského jazyka a literatúry. Zaslúžila sa aj o popularizáciu školy v regióne ako spoluautorka publikácií a autorka mnohých článkov o škole. Jej ľudský a profesionálny prístup je pre kolegov a žiakov každodennou inšpiráciou.

A aké pocity mala naša kolegyňa, Mgr. Viktória Poliaková, keď z rúk predsedu PSK preberala ocenenie najúspešnejších pedagógov?

„Toto ocenenie som vôbec nečakala, ale som vďačná, že ho mám. Bola som dojatá. Veľa vecí si človek až v takejto chvíli uvedomí a rekapituluje. Po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove v roku 1969 som nastúpila učiť SJL a RUJ na SPŠE Prešov a ostala som jej verná dodnes. Považujem to za šťastie alebo akýsi dar možno vyššej moci. Šťastena mi priala aj v tom, že som mala okolo seba dobrých ľudí, ktorým dodnes vďačím za cenné rady a skúsenosti. Čas overil aj to, že poriadok a disciplína sú základnými atribútmi pedagogickej práce."

Čo pre ňu znamená práca pedagóga a aký zmysel vidí vo výchove mladých ľudí?

„Povolanie pedagóga bolo mojím snom a životným cieľom. Opäť som mala šťastie, že sa mi splnil. Práca učiteľa znamená pre mňa radosť aj zadosťučinenie z úspechov mojich študentov v prítomnosti aj minulosti. Často a pri rôznych príležitostiach ich stretávam. Na rozdiel odo mňa ma poznajú, prihovoria sa. Mám dobrý pocit, že nezabúdajú na svoju školu a učiteľov. Sú to slušní ľudia a uplatnili sa v spoločnosti. Uvedomím si, že hádam aj ja som k tomu aspoň troškou prispela. Práca s mladými ľuďmi ma obohacuje a v mojom veku dodáva životnú energiu. Napriek generačnému rozdielu snažím sa pochopiť ich názory, zmýšľanie, reakcie  a pomáhať im. Nič sa na tom dodnes nezmenilo. Jednoducho mala som a stále mám túto prácu rada. Počas mojej pedagogickej praxe sa vyskytli rôzne situácie. Pri ich riešení som sa snažila postupovať ľudsky a spravodlivo."

V čom je vzdelávanie a výchova dnešnej mládeže iná v porovnaní s minulosťou?

„Výchova a vzdelávanie dnešnej generácie je, podľa mňa, odrazom spoločenských pomerov. Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale skúsenosti dokazujú, že mladí ľudia sú obrazom svojich rodičov, učiteľov a tým, čo ich obklopuje. Na rozdiel od staršej generácie, ktorú som učila, sú mladí ľudia dnes smelší vo vyjadrovaní svojich názorov, niektorí sebavedomejší, ale aj menej úctivejší. Oproti minulosti musíme viac skúmať príčiny ich správania, ktoré viac súvisia s ich rodinným zázemím a konzumným spôsobom života. V každej dobe je výchova, najmä mladých ľudí, náročná. Myslím si, že spoločným menovateľom pri nej by mal byť, predovšetkým, osobný príklad dospelých, humánny prístup, pochopenie. Vyhnúť by sme sa mali prehnanému mentorovaniu a poučovaniu, čo mládež väčšinou odmieta."

Radosť z ocenenia našej kolegyne máme všetci. Želáme si, aby aj naďalej bola členom nášho pedagogického kolektívu SPŠE Prešov. Prajeme jej, nech aj naďalej pristupuje k výchovnovzdelávaciemu procesu s láskou, ktorá sa jej neraz vráti v podobe uznania a úspechu jej študentov. 

Text a foto: Mgr. Ivana Kurtyová

 

Galéria

Súvisiace články

25.09.2018 19:04

Aj v duálnom vzdelávaní sa učíme učiť anglický jazyk zrozumiteľne všetkým žiakom.

Každý rok sa stretávame s problémami pri osvojovaní si anglického jazyka, hlave u žiakov so ŠVVP. Rozdiely v učení sa prehlbovali z roka na rok, až sme sa rozhodli hľadať účinnejšie riešenie ako sa len spoľahnúť na individuálne...
06.03.2019 08:22

Prešovské nadané deti spoznávali ťažký život obyčajného chlapca Olivera

Marcové stretnutie členov Klubu nadaných detí v Prešove bolo zamerané na spoznávanie diel velikána anglickej literatúry. Čitateľský projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným pod názvom „Po stopách Charlesa Dickensa“ p...
27.03.2018 10:09

Základná škola Laborecká má nový bezbariérový vstup

Základná škola Laborecká v Humennom má nový bezbariérový vstup. Škole sa ho podarilo vybudovať vďaka prostriedkom z dotácie v rámci projektu odstránenia bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.