Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.05.2017 13:49

Rozširovanie slovnej zásoby súčasťou mediálneho vzdelávania nadaných detí

Vplyv médií a ich pôsobenie na jednotlivca v súčasnom svete od najútlejšieho veku dieťaťa je nezanedbateľný. Médiá sú zdrojom informácií, poznatkov i zábavy. Zároveň vytvárajú predstavy ľudí o svete. Spoznávanie printových médií, rozvoj fantázie, tvorivosť a rozširovanie slovnej zásoby boli predmetom stretnutia prvého májového stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov.

Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Noviny a časopisy patria medzi najvýznamnejšie tlačené masmédia. Tlač rozdeľujeme podľa toho, ako často vychádza (denníky, týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky), na základe obsahu pre širokú verejnosť (bulvárne, seriózne) a pre špecifické skupiny (odborné, kultúrne, podnikové, firemné, školské, ...). Printové médiá prinášajú každodenne množstvo informácií, ktoré sa prešovské nadané deti učili triediť, spracovať a napokon aj vytvoriť samostatné články, ktoré by priniesli informácie pre kamarátov i verejnosť.

Skúsenosť s tvorbou média, štylistické a pravopisné korektúry , či správne získanie zručnosti korektúry textu boli základom pri tvorbe plagátov ako mediálnych produktov. Výsledný produkt pozostával z písmeniek, slov, či časti viet článkov, ktoré deti objavili v tlačených médiách. Vznikali tak rôzne plagáty, zaujímavé témy i na pohľad „nereálne" názvy článkov, ktoré zabavili všetkých členov Klubu nadaných detí Prešov.

V závere májového stretnutia školáci zhodnotili plagáty a zodpovedali na množstvo otázok svojich rovesníkov. Mediálne vzdelávanie má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní žiakov už na základnej škole.

 

Text a foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

 

Súvisiace články

16.02.2019 08:28

Najkrajšie ruské rozprávky zaujali nadané deti z Prešova

Stretnutie školákov z Klubu nadaných detí v Prešove bolo venované najväčšiemu štátu sveta. Zaujali zaujímavosti o Ruskej federácii, či samotná kultúra, umenie, folklór a najkrajšie ruské rozprávky.
25.01.2018 10:53

V okrese Hlohovec nie je ani jedna súkromná či cirkevná stredná škola

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) nemajú v okrese Hlohovec konkurenciu v súkromných ani v cirkevných zariadeniach.
09.04.2018 10:26

Mentalita žiakov čínskej a španielskej sekcie GMK v B. Bystrici je iná

Učitelia na bilingválnom španielskom a čínskom Gymnáziu Mikuláša Kováča (GMK) v Banskej Bystrici cítia rozdiel medzi študentmi čínskej a španielskej sekcie. Sú to dve rozdielne kultúry a mentality. Žiaci, ktorí ich počas štúdi...