Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
01.03.2018 17:34

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2016/2017 vykonala 1978 inšpekcií

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017 vykonala 1978 inšpekcií v školských zariadeniach. Kontrolovaných bolo 1648 štátnych škôl, 147 cirkevných a 183 súkromných. Vyplýva to z Správy o stave a úrovni výchovy v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2016/2017.

Na základe podnetov bolo vykonaných 33 inšpekcií s rôznym predmetom kontroly. Na požiadanie rezortu školstva ŠŠI vykonala osem inšpekcií v jazykových školách s cieľom overiť plnenie podmienok na získavanie oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky. Kontroly sa realizovali aj v školách s vyučovacím jazykom národností, bolo ich 226.

Zo správy vyplýva, že z celkového počtu inšpekcií bolo vykonaných 245 v materských školách, 824 v základných školách, 787 v stredných školách, 75 v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, 34 v základných umeleckých školách, osem v jazykových školách a päť v školských kluboch detí.

PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka

Na základe požiadavky rezortu školstva sa vykonali inšpekcie aj v základných umeleckých školách na kontrolu základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. "Zo zistení vyplynulo, že 74 percent kontrolovaných pracovísk spĺňa priestorové a 56 percent materiálno-technické zabezpečenie. Najväčšie nedostatky boli zistené vo výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore," uvádza sa v materiáli.

Školskí inšpektori uskutočnili 421 kontrol, ktoré sa zameriavali na kontrolu odstránenia zistených nedostatkov a ich príčin. Skontrolovali plnenie 3168 uplatnených opatrení, z ktorých riaditelia škôl a školských zariadení splnili 84,7 percent.

__________

Inšpektori realizovali spolu 10.750 hospitácií - 1919 v materských školách, 7031 v základných školácha 1800 na stredných školách.

__________

V prípade materských škôl priniesli inšpekcie pozitívne zistenia, že školy podporujú aktívny pohyb detí rozmanitými spôsobmi, vedú ich k samoobslužným činnostiam, venujú pozornosť vytváraniu priaznivej atmosféry a podpore komunikovania detí a tiež inšpirujú ich k získavaniu a uplatňovaniu skúseností. Rezervy sa ukázali vo využívaní hry ako základného prostriedku výchovy a vzdelávania či uplatňovaní zážitkového učenia sa detí s dôrazom na experimentovanie a bádanie.

Photo by Ben White on Unsplash

Základné školy boli pozitívne hodnotené za využívanie disponibilných predmetov na profiláciu školy, zriaďovanie záujmových útvarov pre žiakov i zapojenie sa do projektu Teach for Slovakia. K zisteným nedostatkom patria nedostatočné realizovanie výchovy a vzdelávania podľa školských vzdelávacích programov, nedôsledné vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti zo strany vedenia školy, rezervy vo vytváraní podnetného a podporujúceho prostredia pre žiakov i pedagógov, ako aj problémy so zabezpečením odbornosti vyučovania.

Pri stredných školách inšpekcia vyzdvihla formovanie pozitívnych hodnotových postojov jednotlivcov, podporovanie ich záujmov prostredníctvom školských i mimoškolských aktivít, pozitívny prístup vedenia škôl k ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov, ako aj dobrú spoluprácu s právnickými i fyzickými osobami pri zabezpečovaní praktickej prípravy žiakov. K oblasti vyžadujúcim zlepšenie ŠŠI zaradila nedostatočnú podporu bádateľského a tvorivého prístupu žiakov, slabšie motivovanie žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelanie i rezervy vo vytváraní účinných nástrojov na podporu žiakov menej úspešných vo vzdelávaní.

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Stredné odborné školy na základe kontrolnej činnosti ŠŠI vo väčšine prípadov zaistili priaznivé priestorové podmienky vhodné vybavenie pre výučbu teoretických predmetov, až v polovici z nich však boli objavené problémy s materiálno-technických zabezpečením praktického vyučovania v škole.

Informatívnou správou sa vo štvrtok mal zaoberať Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ale rokovanie bolo počas tohto bodu prerušené. Dôvodom bol avizovaný skorší odchod štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka, ktorý bol zároveň predkladateľom správy. Členovia výboru sa budú týmto bodom zaoberať v apríli.

Zdroj: TASR

 

Súvisiace články

03.06.2017 10:23

Dievčatám chýba podpora najbližších pri záujme o vedu a techniku

Bratislava – Viac ako 45 % dievčat na slovenských základných školách si vie predstaviť kariéru vo vede a technike. Chýba im však podpora najbližšieho okolia – najmä od rodičov a učiteľov. Tá patrí ku kľúčovým faktorom pri rozho...
24.09.2017 21:34

Plníme si sny...

Čo by sme mohli ešte urobiť s naším školským dvorom?
25.11.2017 08:30

Rektor STU udelil ocenenia Študent roka

Bratislava – Rektor STU každoročne oceňuje študentov roka. Tento rok tak urobil včera (tj. v stredu 22. novembra 2017).Medzi ocenenými sú študenti s najlepšími študijnými výsledkami, študenti s najlepšími vedeckými výstupmi, to...