Späť na zoznam
Školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
10.03.2021 20:25

Vyhlásenie výberového konania

O B E C   B R E Z O V I C A

Osloboditeľov 346

028 01 Brezovica

IČO: 00314421, DIČ: 2020571630,

Fax: 043/5392027, e-mail: oubrezovica@orava.sk

 

 

Obec Brezovica

Osloboditeľov 346, 02801  Brezovica

 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01  Trstená

s predpokladaným nástupom od 01. júla 2021

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona           č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 • štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • údaje k preukázaniu bezúhonnosti (podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača),
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 09. 04. 2021 do 12:00 hod.

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte poštou na adresu: Obec Brezovica, Osloboditeľov 346/69, Brezovica, 028 01  Trstená alebo osobne do budovy Obecného úradu v Brezovici v zalepenej obálke s označením: „VK – ZŠ s MŠ – neotvárať!" a s uvedením odosielateľa.

 

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne, najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

 

 

 

V Brezovici, 08. 03. 2021

 

 

Marián Ujmiak

  starosta obce

Súvisiace články

14.05.2017 10:37

Vyučovanie so zvieratkami

Ak by ste dostali za úlohu zodpovedať, ktoré tri  slová vám napadnú pri pojme  detstvo, určite by vaše myšlienky neutekali ďaleko od babkinej záhradky, nekonečných detských hier na dvore či spoznávania sveta zvieratok naokolo. ...
24.04.2017 09:18

Ilúzie a očné klamy v Klube nadaných detí Prešov

Známy kognitívny neuropsychológ Al Seckel povedal: „Ilúzie sú krásnym oknom vedúcim do zrakového vnímania, pretože dokáže odhaliť skryté prekážky v systéme vnímania spôsobom, ktorý je pre normálny proces nemožný.“ Skúmal, ako c...
10.06.2018 14:34

Cibuľa bola ako školský polrok

Pri analyzovaní školského roka zisťujeme, že i za polročné obdobie sa dá nadobudnúť veľa vedomostí a praktických zručností. Tieto požiadavky vzdelávacích štandardov sa dajú spojiť v rámci výučby teoretických odborných predmetov...