Späť na zoznam
Školy
Autor: OA Hlohovec
15.01.2018 19:30

Výročná eTwinningová konferencia “Turning inclusion into action” (St Julian’s, Malta)

O učiteľoch pracujúcich v eTwinningu a ich účasti na výročnej konferencii, kde reprezentovali Slovensko

V dňoch 26. - 28. 10. 2017 sme mali príležitosť reprezentovať Slovenskú republiku na výročnej konferencii, venovanej téme inklúzie na Malte. Pre každú z nás, bola táto úžasná príležitosť odmenou za prácu na eTwinningových projektoch, ktoré sme realizovali na našich školách. A samozrejme je tiež veľkým zdrojom motivácie a inšpirácie do našich ďalších budúcich projektov. 

Účastníkmi za učiteľov boli:

  • RNDr. Helena Drobúlová - Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku - učím chémiu. Na hodinách chémie využívam moderné metódy i aplikácie. A e-Twinning je jedným zo spôsobov kvalitného vzdelávania.
  • Mgr. Jana Fugová, Základná škola Staré - som riaditeľkou školy a zároveň ambasádorkou programu eTwinning. Vo svojej práci rada využívam nové formy vyučovania, aktívne vyučovanie a  prvky IKT. Medzinárodná spolupráca škôl je výzvou nielen pre mňa, ale aj pre mojich žiakov. 
  • Mgr. Janka Gabrišáková, Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa -  učím fyziku, techniku a anglický jazyk. Rada sa učím nové veci a svoje poznatky sa snažím aplikovať aj na vyučovaní.
  • Zuzana Garajová, Základná škola s materskou školou Vlkanová  - som učiteľkou v materskej škole, učím 3 - 4 ročné deti, vediem krúžok "Lego"  5 - 6ročných detí, vo svojej práci rada využívam inovatívne prvky. 
  • RNDr. Gabriela Kövesiová, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou - učím matematiku a informatiku, pričom využívam aj moderné spôsoby vyučovania s využitím IKT a online web nástrojov.
  • Mgr. Soňa Sosenková, Základná škola, Wolkerova10, Bardejov - som učiteľkou nemeckého jazyka a zároveň ambasádorkou  programu eTwinning. Vo svojej práci a na vyučovaní využívam 2.0 web aplikácie ako súčasť projektového vyučovania.
  • Ing. Paula Šilhárová, Obchodná akadémia, Hlohovec - vyučujem odborné ekonomické predmety, mojou snahou je do vyučovania vniesť čo najviac prvkov interaktívneho vyučovania 21. storočia


Prečo pracujeme so žiakmi na eTwinningových projektoch?

Helka: Lebo sú prínosné pre všetky zúčastnené strany :-) a prinášajú do bežného vyučovania mnoho z neformálneho vzdelávania a hlavne radosť z nájdenia si nových priateľstiev a netradičných zážitkov.

Jana: Učenie za pomoci projektového vyučovania sa stáva pre žiakov zábavným a zaujímavým. Zároveň získavajú poznatky od rovesníkov z iných krajín, poznávajú ich krajinu a rozširujú si jazykové zručnosti v cudzom jazyku.

Janka: Deti sa dozvedajú veľa o živote svojich vrstovníkov, učia sa navzájom, rozvíjajú svoje zručnosti, nezriedka objavia v sebe netušený talent. Poznávajú kultúru a tradície iných národov a národností v Európe, čo je predpokladom k vzájomnej tolerancii v ich ďalšom živote.

Zuzana: projekty mi dávajú možnosť spoznať nových ľudí - kolegov z iných krajín, vymieňať si nápady a skúsenosti, deti spoznajú nových kamarátov, ich krajinu.

Gabriela: eTwinning projekt je vždy novou príležitosťou stretnúť nových ľudí, spoznať ich a komunikovať s nimi, najčastejšie v anglickom jazyku. Myslím, že dobrý projekt je postavený tak, aby boli študenti v kontakte so svojimi partnermi zo zahraničných škôl čo najčastejšie. Mne sa veľmi osvedčilo viesť projekt takým spôsobom, aby medzinárodne zmiešané skupiny spoločne riešili pridelené úlohy a zadania, pričom na rozdelení práce, spôsobe realizácie a výstupe sa musia v každom tíme dohodnúť. A práve táto možnosť spolupráce rozvíja všetky kompetencie, ktoré máme my - učitelia, u žiakov rozvíjať.

Soňa: Projektové vyučovanie je prínosom nielen pre žiakov ale aj pre učiteľov. Je motivačným prvkom pri učení.

Paula: Pretože ide o projektové vyučovanie, ktoré má veľké množstvo výhod, či už ide o spoluprácu, medzipredmetové vzťahy, sociálne a emocionálne vyučovanie, prácu v cudzom jazyku, využívanie IKT, motiváciu študentov a mnohé ďalšie. Je to skrátka unikátny spôsob ako pripraviť študentov pre reálny život.

Aké zaujímavé projekty, či aktivity ste už cez eTwinning robili?

Helka: Realizovala som len niekoľko projektov. Veľmi inšpiratívny bol projekt gymnazistov sekundánov s deťmi z materskej školy s názvom Rozprávky pre malých očami veľkých, kde sme klasické rozprávky prerozprávali s použitím vedomostí z chémie. Ďalšie projekty sa týkali životného prostredia okolo nás a vedy. 

Jana: V programe eTwining pracujem od roku 2008, pracovala som už na mnohých projektoch so žiakmi 1.stupňa ZŠ. Projekty boli zamerané na environmentálnu výchovu - Kamarát les, Živá voda - boli to moje úplne prvé projekty, s ktorými som získala národný a európsky certifikát a ocenenie Slovenský projekt za školský rok 2009/2010. Neskôr som zameriavala svoje projekty na matematiku, čitateľskú gramotnosť, informatiku, vlastivedu, výtvarnú výchovu. Práva dieťaťa a iné. Práve pri tomto súhrne som zistila, že do súčasnosti som pracovala a ešte pracujem na 52 projektoch. 

Janka: Od začiatku boli moje projekty zamerané na zlepšovanie jazykových kompetencií a zručností v anglickom jazyku. Projekty postupne dostali medzipredmetový charakter a za prácu na projekte Mathematics in Fashion som sa stala učiteľkou mesiaca marec. Ďalší projekt prepojený s matematikou Maths and Christmas získal národný i európsky certifikát kvality.

Zuzana: projekty si vyberám podľa zamerania - Prvý projekt na ktorom som spolupracovala  S Lego sa hráme a spoznávame svet / With LEGO we play and get to know the world sme spojili Lego  s výtvarným umením. Prostredníctvom stavebnice  Lego deti interpretovali umelecké obrazy našich a svetových umelcov. Za prácu na projekte som sa stala spolu s kolegyňami učiteľkou mesiaca jún 2016
Medzinárodný projekt  "I love Math" bol zameraný na matematiku, s ktorým som získala národný a európsky certifikát kvality.  Pokračovali ďalšie úspešné medzinárodné projekty: ZOO, La Vida es Arte, projekt  Math is Cool vyhral v súťaži o najlepší projekt so školou z krajín eTwinning Plus, Hand in hand for a green world. Would you plant a tree for me? Za prácu na projekte Healthyland som sa stala učiteľkou mesiaca december , Leťs share fun in our schoolyard. Projekty boli  zamerané na matematiku, výtvarnú a pracovnú výchova, zdravú stravu. environmentálnu výchovu.  Nie všetky projekty vyšli, ale nevzdávala som to, keď sa zíde ten správny tím, v ktorom sa spolupracuje, komunikuje, partneri sú aktívni, je to zábava nielen pre deti ale aj pre mňa. Vedie ma to k vymýšľaniu nových,  zaujímavých a  hravých aktivít pre deti.

Gabriela: S eTwinning projektmi sme začali pred troma rokmi a odvtedy na škole realizujeme každoročne niekoľko projektov, ktoré sú zamerané hlavne na využívanie moderných IKT nástrojov, keďže vyučujem informatiku. Snažím sa, aby projekty boli zaujímavé a zábavné. Je úžasné vidieť, keď sú študenti motivovaní, keď vedia a hlavne chcú  riešiť rôzne problémy (z rôznych oblastí života), pracujú v tímoch, komunikujú v cudzom jazyku, vedia sa dohodnúť a pritom používajú rôzne nástroje, pričom sa vlastne učia tomu najdôležitejšiemu, byť zodpovedným členom spoločnosti. Ako príklad úspešného projektu by som uviedla ten náš posledný, s názvom E.T. call Europe, ktorý bo ocenený Národnou cenou eTwinning v kategórii 13-19 ročných študentov na Slovensku v školskom roku 2016/2017.  

Soňa: moje projekty sú zamerané na zlepšovanie jazykových kompetencií a zručností v nemeckom jazyku. V školskom roku 2016/2017 som pracovala na projekte Spielend neues lernen. Tento projekt bol ocenený špeciálnou cenou Najlepší projekt v nemeckom jazyku v EU. Okrem toho obdržal tento projekt aj ocenenia na Slovensku. V súčastnosti pokračuje náš eTwinningivý projekt ako projekt Erasmus+.

Paula: Mojou snahou je, aby projekty korešpondovali s učivom, ktoré preberáme počas vyučovacích hodín. Po prvotných rôzne ladených úvodných projektoch, v ktorých sme sa veľa naučili ja i študenti sme realizovali napr. tieto úspešné projekty: Teens and money, Advertising is in my life. V súčasnosti pracujeme na projektoch Active Citizen Companies a Economic and financial newspaper. V rámci projektov sme vždy realizovali veľa zaujímavých praktických aktivít a exkurzií.

V čom vidíme prínos konferencie na Malte?

Helka: Čas strávený na konferencii bol pre mňa odmenou za prácu na projektoch i zapojení sa do súťaže o Inklúzii. Stretla som šikovných ľudí, ktorí majú stále chuť na sebe pracovať a na ich žiakoch im veľmi záleží.
Jana: Na konferencii na Malte sa stretlo vyše 600 učiteľov z rôznych krajín. Okrem získania nových informácií, my toto stretnutie dalo pocit veľkej hrdosti na to, že aj ja som jednou z mnohých, ktorí pracujú v nadšením v tomto programe. 

Janka: Dozvedela som sa množstvo nových informácií, workshopy boli plné nápadov a možností ako zaujať a motivovať žiakov k spoznávaniu sveta.  Účasť na konferencii je pre mňa veľkým impulzom v mojej snahe prinášať na vyučovanie niečo nové a zaujímavé.  

Zuzana: Na konferencii som mala možnosť spoznať učiteľov z rôznych krajín,  nadviazať nové kontakty, stretnúť sa s mojou poľskou kolegyňou s ktorou spolupracujem na projektoch, získať nové inšpirácie, nápady, spoznať nové IKT nástroje, ktoré využijem vo svojej práci na projektoch. 

Gabriela: Konferencia bola príležitosťou stretnúť učiteľov, ktorí vnímajú svoje povolanie ako poslanie, nie ako povinnosť, či zdroj obživy. Ide o zanietenú komunitu inovatívnych a kreatívnych ľudí, ktorí chcú priniesť novú dobu aj do svojich tried, priamo k svojim žiakom. Počas workshopov som mala možnosť vidieť nielen nové spôsoby a metódy použiteľné v ďalších projektoch, ale som aj spoznala učiteľov z celej Európy, ktorí majú k učeniu rovnaký prístup ako ja. 

Paula: Stretla som veľa nových inšpirujúcich a motivovaných učiteľov, workshopy počas konferencie nám ponúkli veľa nových IKT nástrojov, ktoré môžeme využiť v projekte, jedným z nich bolo napr. Stop motion video, ktoré mňa osobne veľmi zaujalo. Zaujímavá je tiež najdostupnejšia forma virtuálnej reality Cardboard, využiteľná pomocou kartónu a smartfónu, ktorú sme obdržali na vyskúšanie a ponúka mnohoraké využitie v oblasti vzdelávania.


Odkaz pre ostatných učiteľov?

Helka: Prekonajte počiatočnú námahu a ťažkosti a vytrvajte. Práca, ktorú robíte je dôležitá a má zmysel.

Jana: Každý učiteľ, ktorý považuje svoje povolanie za poslanie, dáva do svojej práce celú svoju dušu. Určite pracuje aj formou projektového vyučovania. Či už je členom programu eTwinning alebo nie je, mal by vedieť, že slovenský učiteľ musí vedieť svoju prácu zatraktívňovať, zviditeľnovať, vedieť sa predať. Vtedy sa nemôže stať, že sa o ňom bude hovoriť ako o vyhorenom učiteľovi. To všetko a ešte viac vám dá program eTwinning.

Janka: Prácou na projektoch eTwinning určite získate viac ako by ste očakávali.  Už malý, krátkodobý projekt prinesie do vášho života v škole zmenu. Niikdy neviete,  kam nakoniec povedú vaše eTwiningové cesty a koľko úžasných ľudí na nich spoznáte. Napríklad na konferencii na Malte.

Zuzana - Baby krásne ste to napísali a ja ani neviem čo by som dodala. Snáď len toľko Ak raz začnete s projektmi v eTwinningu a stretnete  tých správnych ľudí, vyvedie Vás to zo stereotypu, poskytne veľa inšpiratívnych nápadov, motivuje k vymýšľaniu nových, zábavných pre deti zaujímavých aktivít, získate nových priateľov a deti kamarátov z rôznych krajín.Na záver  jedno veľké ĎAKUJEM Vám všetkým za pomoc na konferencii.Som šťastná, že som mohla byť súčasťou delegácie na konferencii a že som spoznala SUPER baby.

Gabriela: eTwinning vám dá priestor na svoj osobný i profesionálny rozvoj, stále sa v ňom niečo nové naučíte, je vhodným motivačným činiteľom pri vyučovaní akéhokoľvek predmetu, poskytuje pocit medzinárodnej spolupatričnosti a dáva príležitosť stretnúť ľudí s rovnakými cieľmi, čo je mimoriadne inšpirujúce. 

Paula: Aby sa nebáli využiť možnosti, ktoré eTwinning ponúka, pri práci na eTwinnigových projektoch vaše hodiny určite nebudú stereotypné, ani nudné a umožní to vašim študentom stať sa "hviezdami", pretože oni a ich noví kamaráti z partnerských škôl sú tým najdôležitejším elementom projektov, oni sú ich hybnou silou a motorom, učiteľ je len konzultantom a sprievodcom. Je to proces neustáleho učenia sa, veľa vecí sa nepodarí, čo je výzvou na zlepšovanie sa, veľa vecí sa podarí a hreje pri srdci, treba si pomáhať a netreba sa báť, vy a vaši študenti budete úžasný tím!

Súvisiace články

07.09.2018 18:34

V Rokycanoch otvorili novú základnú školu

Slávnostným prestrihnutím pásky dňa 3. septembra 2018 sa začal školský rok 2018/2019 aj v novootvorenej Základnej škole v Rokycanoch. Na otvorení školy sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor...