Späť na zoznam
Školy
Autor: Helena Rusnáková
08.10.2017 07:24

Získali nové vedomosti

K stálym expozíciám Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch patrí expozícia „Anton Bernolák – život a dielo“.

 Expozícia je po celý rok navštevovaná žiakmi základných a stredných škôl mesta i širšieho okolia. Deti a mládež majú možnosť prehliadnuť si mnohé zaujímavé dokumenty, fotografie a cez lektorské slovo Mgr.Marty Kasášovej sa preniesť do obdobia, v ktorom Anton Bernolák žil a tvoril a v neposlednom rade oboznámiť sa s jeho životom a dielom. Získané vedomosti slúžia na rozvoj vedomostí získaných na hodinách slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.

V týchto dňoch, kedy sme si pripomenuli 255.výročie narodenia Antona Bernoláka. Spomínanú expozíciu navštívili aj žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch pod vedením PaedDr.Márie Bujdákovej a Mgr.Skarlety Gulbišovej.

Žiakom sa exkurzia v múzeu veľmi páčila. S veľkým záujmom si prezreli fotografie Antona Bernoláka od Slanice až po Nové Zámky. Zaujala ich aj vyobrazená aj mapa Novozámockého dekanátu (dištriktu) pred rozdelením ktorý bol v čase prevzatia Antonom Bernolákom pomerne rozsiahly, mal vyše 20 farností s početnými filiálkami . V roku 1804 sa dekanát rozdelil na dolný a horný, pričom sídlo dolného dekanátu (modré značky) ostalo v Nových Zámkoch so správcom Antonom Bernolákom a sídlom horného dekanátu (červené značky) sa staliTvrdošovce, kde sa jeho správcom stal tamojší farár Jozef Horváth. Po jeho smrti v roku 1808 toto správcovstvo prevzal farár Pavel Sabo.

Vitríny im priblížili priekopníkov slovenského národného obrodenia, rukopisy z pozostalosti a obálky z korešpondencie Antona Bernoláka. I keď novozámocký požiar v r. 1810 zničil takmer všetky Bernolákove písomnosti, medzi zachránenými bola aj tzv. intenčná knižka, do ktorej si k jednotlivým dňom zapisoval poriadok svätých omší, cesty po dekanáte i viaceré dôležité údaje.

Zážitkom a žriedlom vedomostí bolo i vzhliadnutie ukážok z jazykovedných prác A. Bernoláka i z tvorby Juraja Fándlyho a Jána Hollého s ich podobizňami doplnené sprievodným textom.

Žiaci sa oboznámili aj s jazykovednými dielami A. Bernoláka: Dizertácia, Gramatica Slavica, Etymológia i práce slovníkového a edičného charakteru: Perceptiones de agrorum cultu, časť Slowára i prepis prednášok profesora Matúša Pankla Náuka o poľnohospodárstve.

detail vzácneho výtlačku slovníka Antona Bernoláka. FOTO TASR - Pavol Remiaš

So záujmom si prezreli aj diela vydané pod záštitou Slovenského učeného tovarišstva (1792-1800) ako Krizant a Daria (Trnava, 1793), Fándlyho Zelinkár (Trnava...) a iné. 

Expozíciu dopĺňa busta Antona Bernoláka (T. Kavecký, 1993) a z pozostalosti Antona Bernoláka zachovaná orechová skriňa so zásuvkami (komoda), ktorú v testamente z r. 1809 odkázal vnučke svojej sestry Julie, Apolónii. Túto pozostalosť po intenzívnom pátraní našiel bývalý pracovník múzea, novozámocký bernolákovec, Jozef Mesiarkin (1910-2000) u Márii Vanekovej v Dolnom Kubíne, ktorá ju potom darovala do múzea. Následnou expertízou bola potvrdená originálnosť truhlice.

Žiaci šurianskej Obchodnej akadémie si so záujmom prezreli aj ostatné expozície múzea, ku ktorým im poskytli sprievodné slovo Mgr.Marta Kasášová a Katarína Kováčová.

Helena Rusnáková

Súvisiace články

12.03.2018 08:54

Návrat do ľudovej triedy

Dôkaz, že históriu a dejiny môžu milovať nielen historici a dejepisári, sme našli v obci Zalužice. V Základnej škole s materskou školou už viac ako desaťročie pracujú p. Miroslav Ľoch a p. Peter Žobrák, p. školníci a milovníci ...
22.12.2018 18:31

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v aranžovaní „Vianočné inšpirácie“

Dňa 13.12.2018 sa uskutočnil na pôde našej školy – Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice, 9. ročník celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetín pod názvom „ Vianočné inšpirácie“.
14.11.2017 15:30

Uskutočnila sa telekonferencia Preventívna medicína V medzi Bratislavou a Košicami s výbornými ohlasmi medzi účastníkmi

S mimoriadne priaznivou odozvou sa stretla odborná konferencia nazvaná Preventívna medicína V, ktorá sa konala formou telemostu medzi Košicami a Bratislavou. Podujatie spoluorganizovali Slovenská lekárska komora, Lekárska fakul...