Späť na zoznam
Špeciálne školy
Autor: Spojená škola internátna, Sama Chalupku 315/16, Kremnica
07.11.2017 09:32

Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých

​​​​​​​Spojená škola internátna, Kremnica zorganizovala odborný seminár pod názvom „Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých“, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2017. Odborným garantom bola Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, v zastúpení doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.

Motívom pre zorganizovanie odborného seminára bola snaha o zatraktívnenie a zefektívnenie edukačného procesu mentálne postihnutých detí. V práci s deťmi s mentálnym postihnutím treba využívať veľké množstvo metód a foriem vyučovania a špecifických prístupov. Neustále hľadanie optimalizácie edukačného procesu je brzdené nedostatkom času na hľadanie inovácií a využívanie prevažne zaužívaných postupov. Absentuje vyšší podiel odborných seminárov pre učiteľov špeciálnych škôl. Množstvo seminárov je zameraných prevažne pre základné školy, teda pre intaktnú populáciu a v práci s postihnutými deťmi sú výstupy z nich použiteľné len vo veľmi malej miere. Spojená škola cítila potrebu zorganizovať seminár, ktorý pomôže učiteľom práve špeciálnych škôl a špeciálnych tried obohatiť edukačný proces o nové prístupy, poskytnúť nové nápady a praktické skúsenosti prostredníctvom odborníkov z akademickej pôdy.

 

Cieľom odborného seminára bolo poskytnúť priestor na výmenu odborných poznatkov a skúseností v štyroch oblastiach v rámci vzdelávania mentálne postihnutých detí: arteterapia * rozvíjanie reči * muzikoterapia * využitie počítačových programov.

 

Úvodné slovo patrilo riaditeľke Spojenej školy internátnej v Kremnici PaedDr. Jane Hricovej, ktorá školu stručne predstavila. Jednou z organizačných zložiek je Špeciálna základná škola, ktorú navštevujú žiaci s ľahkým, stredným, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Žiaci majú k dispozícii relaxačnú miestnosť, ktorá slúži na edukáciu, aktívny aj pasívny odpočinok. Je vybavená relaxačnými hudobnými a športovými pomôckami a ďalšími doplnkami Vo vyučovacom procese, i mimo neho, žiaci využívajú špeciálne učebne: IKT, stolárska dielňa, tkáčska dielňa, keramická dielňa a školská kuchynka a čitateľsko-dramatická miestnosť. Ďalšie organizačné zložky školy sú: Základná škola pre žiakov s autizmom internátna Kremnica, Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kremnica, Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kremnické Bane.

 

Nasledoval odborný blok prednášok, ktorý začal prednáškou „Rozvíjanie reči u mentálne postihnutých detí", ktorej problematiku priblížila doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. z Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava. Po krátkom teoretickom vstupe nasledovalo predstavenie pomôcok a metód práce a možnosti aplikácie teórie do praxe. Boli ponúknuté námety na prácu s deťmi vo vhodných edukačných počítačových programoch a možnosti ich prispôsobenia pre mentálne postihnuté deti. Účastníkom boli predstavené námety na tvorivé vyučovanie, na vybraných z nich sa aj sami zúčastnili, čo im dovolilo vžiť sa do role učiaceho sa dieťaťa. Zaujímavé boli aktivity na fonematické uvedomovanie a pohybové a taktilné vnímanie hlások.

 

Ďalšia prednáška, ktorú viedla PaedDr. Monika Šúlovská z Univerzity Komenského, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Bratislava bola zameraná na tému „Využitie počítačových programov vo vzdelávaní mentálne postihnutých detí". V úvode prednášky bolo spomenuté, že počítačové edukačné programy, primárne určené pre žiakov s mentálnym postihnutím, zatiaľ nie sú. Následne boli predstavené zaujímavé internetové portály, najmä z oblasti geografie, vlastivedy, biológie a fyziky, ktoré sú vhodné na edukáciu aj pre žiakov s mentálnym postihnutím. Prednášajúca priblížila aj problematiku tvorby programov a poskytla rôzne námety na tvorbu vlastných didaktických materiálov s využitím IKT.

 

Po obedňajšej prestávke nasledovala prednáška „Muzikoterapia vo vzdelávaní mentálne postihnutých" PaedDr. Margaréty Osvaldovej, PhD. z Katedry špeciálnej pedagogiky PF UK v Bratislave. Hlavnou témou prednášky boli možnosti rozvoja hudobných a všeobecných schopností kognitívnych, psychomotorických a socializačných. Prednášajúca poznamenala že prostredníctvom improvizačnej hry na hudobný nástroj možno rozpoznať momentálnu náladu dieťaťa s mentálnym postihnutím, čo môže pomôcť pri výbere aktivít. V praktickej časti boli účastníkom predstavené etnické hudobné nástroje a možnosti ich využitia v edukácii. Prezentované boli aktivity v práci s eretickým typom a apatickým typom dieťaťa s mentálnym postihnutím a zaujímavé bolo priblíženie si rozdielov v štruktúre interakcií v procese edukácie v hudobnom prostredí. V závere prednášky prednášajúca zdôraznil, že hudba je silným nástrojom pri podporovaní sebarealizácie dieťaťa.

 

Záverečná prednáška „Arteterapia vo vzdelávaní mentálne postihnutých detí", sa niesla v duchu tvorivých výtvarných aktivít samotných účastníkov. Prednášajúca  akad. soch. Mária Fizelová pôsobiaca v Spojenej škole internátnej v Trenčíne ponúkla zaujímavý výklad s použitím skúseností z praxe. Poukázala na fakt, že výtvarnú tvorivosť možno rozvíjať aj u osôb, ktoré nemajú výtvarné nadanie a tiež u detí s mentálnym postihnutím ľahších i ťažších foriem. Na konci prednášky poskytla účastníkom námety na vyučovacie hodiny využitím rozličných techník ako koláž, maľba suchým pastelom, kresba olejovým pastelom a kresba ceruzkou a tušom.

 

Jednotlivé prednášky odborného seminára boli výbornou ukážkou prepojenia teórie a praxe. Zúčastnení učitelia si pomocou praktických aktivít osvojili zručnosti, ktoré môžu používať pri práci s deťmi. Problematika absencie odborných seminárov pre učiteľov venujúcim sa primárne mentálne postihnutým deťom, možnosti výmeny skúseností a prezentácie s odborníkmi z praxe dokladuje aj vysoký záujem, ktorý poukázal na akútnu potrebu výmeny skúsenosti z praxe. Seminár bol z toho dôvodu rozdelený na dva samostatné bloky, aby bolo vyhovené všetkým záujemcom. Napriek tomu, že seminár bol primárne určený pre učiteľov špeciálnych škôl, záujem prejavili aj učitelia základných škôl. Okrem škôl z Banskobystrického kraja bola zaznamenaná aj účasť z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Pozitívne ohlasy z jeho priebehu môžu poslúžiť na plánovanie podobných odborných podujatí. Poďakovanie patrí predovšetkým lektorom, za ich odbornú a praktickú pripravenosť, ktorí zaručili vysokú odbornú úroveň seminára a tiež všetkým zúčastneným a organizátorom odborného seminára.

 

Mgr. Adriana Gorduličová,

                                                                                                             

Súvisiace články

03.04.2019 14:24

V kontakte s prírodou

V kontakte s prírodou. Tento projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci finančného grantu Hodina deťom. Vďaka tomuto projektu sme zriadili v škole novú tematickú prírodovednú miestnosť. Spojili sme teoretické poz...
01.08.2017 09:37

Do bratislavskej letnej univerzity sa zapojí 150 seniorov

BRATISLAVA  - Do siedmeho ročníka Letnej bratislavskej univerzity seniorov sa zapojí 150 účastníkov. Seniori, ktorí sa mohli prihlasovať do piatka 28. júla, zaplnili celú kapacitu kurzu. Prvá zo štvorice prednášok sa uskutoční ...
05.06.2017 07:33

OSMIJANKO ZAVÍTAL DO NEMOCNIČNEJ ŠKOLY V NITRE

Obavy a strach z vyšetrení, či operačných zákrokov,  odlúčenie od rodiny, neistota ako to všetko dopadne – všetky tieto negatívne pocity so sebou prináša choroba a hospitalizácia chorého v nemocnici. Ešte ťažšia situácia nastáv...