Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
31.01.2018 13:06

Enviroprojekt 2017

Správa z činnosti školy- realizáciua Enviroprojektu v rámci edukácie žiakov v školskej a mimoškolskej činnosti. Poprosím upravenie veľkosti fotografii podľa zváženia. Ďakujem.

ENVIROPROJEKT 2017

,,Ži a mysli ekologicky!"

Práca v teréne na Solivaroch v Prešove

Ekologický prístup k životu by mal byť nevyhnutnosťou každého z nás. Múdro a citlivo reagovať vo vzťahu k životnému prostrediu a stavať na tom vlastný pevný hodnotový systém. S touto myšlienkou sme sa rozhodli vypracovať projekt a motivovať žiakov, aby upozorňovali na potrebu ochrany životného prostredia. Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 v Prešove zareagovala na výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2017- ENVIROPROJEKT 2017 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vypracovala projekt pod názvom „Ži a mysli ekologicky". Cieľom  bolo podnietiť mladú generáciu k inovatívnym myšlienkam, tvorbe riešení či vyjadrení svojich postojov k téme znečistenia vody, pôdy a vzduchu v okolo nás. Realizácia projektu prebehla v čase od septembra do decembra 2017. Téma umožnila rozvíjať v žiakoch vedomosti a hlavne praktické zručnosti z oblasti testovania vybraných parametrov kvality vody, pôdy a vzduchu v meste Prešov a jeho blízkom okolí (okolie školy, nemocnice, Solivaru, rekreačnej oblasti „Cemjata", autobusovej stanice, sídliska). Do projektu sa aktívne zapojili žiaci školy. V úvodnej fáze sa žiaci oboznámili s cieľom projektu, nasledovali edukačné aktivity, teoretická príprava a metodológia jednotlivých pokusov. Praktická časť bola realizovaná pomocou prenosného laboratória Ecolab.

Žiaci pracovali priamo v teréne pod vedením PaedDr. Jany Krakovskej a PaedDr. Jany Tverdíkovej. Niektoré analýzy žiaci vykonávali škole v laboratóriu chémie, iné priamo v prírodných podmienkach. Počas projektu žiaci (najprv za asistencie učiteľa, neskôr samostatne) analyzovali vzorky. Zamerali sa na hlavne na analýzu vzoriek vody z vybraných oblastí. Vzduch analyzovali tak, že nechali čiastočne zakopané sklíčko a po daždi ho prišli vykopať.  Následne prebehla analýza tohto roztoku. Testovanie pôdy sa realizovalo podľa postupu - motykou žiaci vybrali pôdu cca. 30 cm pod povrchom, pridali roztok, ktorý je súčasťou kufríka, potom zmes prefiltrovali a analyzovali samotný filtrát. Výsledky jednotlivých pokusov, ktoré stanovovali pomocou farebných škál pravidelne zaznamenávali a na ich základe sa vyvodili závery bádateľskej činnosti.

Analýzy boli zamerané na stanovenie:

  • množstva Ca+2, Mg+2 – tvrdosti vody
  • pH (od 1 do 14)
  • amónnych katiónov, (NH4)+
  • dusitanov, (NO2 )-
  • dusičnanov, (NO3)-                                              
  • fosforečnanov, (PO4)-3

Skúmanie kvality pôdy v okolí školy

Výsledky:

Uvedomujeme si, že výsledky spoločnej bádateľskej práce sú spojené s určitom mierou ,,chybovosti" , ale aj napriek tomu zopár z nich uverejníme s dôrazom na ich vplyv na ľudský organizmus, zdroj znečistenia a na osvojenie si vedomosti žiakov z danej problematiky.

Normy pre človeka sú  stanovené NV SR č. 354/2006 Z.z., a normované pod číslom STN 75 7111

Výsledky skúmania:

pH:

Najkyslejšia bola pôda na Kalvárii pH=5, na Cemjate pH=5,5, pri Toryse pH=5,5. Zásaditá bola pôda v Kapušanoch pH=8, na Solivare pH=7,5, pri škole pH=7,5. Kyslá voda bola v Cemjate pH=6,5, zásaditá v studničke pH=8,7, v Toryse pH=7,5, vo vodovode v Raslaviciach pH=7,5, z potoka na Solivare pH=7,3, z Kalvárie pH=7,2. Vo vodovode v škole pH=7,2.

Norma pre pH je od 6,5- 9,5 (čo súvisí s prostredím v ľudskom organizme, voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia). Ak pH vody je nižšie ako 7, vtedy je voda kyslá, hovorovo kyselka. Ak je pH vyššie ako 7, vtedy je voda zásaditá, hovorovo živá voda.

Prečo?  pH žalúdka je v súvislosti s tým, že sa tam nachádza zriedená kyselina chlorovodíková kyslé, čo niekedy spôsobuje pálenie záhy.

Amónne katióny:

Zdrojom znečistenia sú splaškové a priemyselné odpadové vody, produkty poľnohospodárskej výroby - živočíšny odpad, fekálne znečistenie a nedostatočná dezinfekcia.

Najväčšie množstvo sme namerali v pôde v Kapušanoch 3mg/l, na stanici v Prešove, na Solivare 1mg/l a vo vzduchu pri hvezdárni 10mg/l. Voda z vodovodu mala menej ako 0,5 mg/l. Norma je do 0,5 mg/l .

Dusitany a dusičnany:

Zdroj znečistenia: umelé hnojivá

Množstva dusitanov v každej vzorke neprekročili povolené limity. Najväčšie množstvo dusitanov sme namerali vo vzduchu pri škole v blízkosti hlavnej cesty 0,3 mg/l. 0mg/l mala voda z potoka Sekčov, z Torysy, zo studničky z Kalvárie, z prameňa v Cemjate. Voda z vodovodu v škole menej ako 0,02 mg/l .

Voda v Toryse po daždi mala  5mg/l. Najčistejšia bola voda z prameňa v Cemjate, z potoka pri Solivare, voda z Torysy za sucha, voda zo studničky na Kalvárií, vzduch pri škole. Množstvo dusičnanov malo hodnotu 0 mg/l. Pitná voda z vodovodu v škole mala 3mg/l.

Norma:                      Limit pre dojčatá                            Limit pre dospelého človeka  

Dusičnany                             10 mg/l                                                          50 mg/l

Dusitany                                0,1 mg/l                                                         0,5 mg/l

Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.

 

 

Fosforečnany:

Zdroj znečistenia: umelé hnojivá, splaškové vody.

Vzduch pri planetáriu (blízko školy) obsahoval najväčšie množstvo fosforečnanov 7 mg/l.           4 mg/l sa nachádzalo v pôde na Kalvárii pravdepodobne preto, že sa v tejto záhradkárskej oblasti častejšie používajú umelé hnojivá ( napr.: superfosfát). Voda z prameňa v Cemjate            0 mg/l, voda z potoka na Solivare 0 mg/l, . Voda z vodovodu v škole menej ako 0,4 mg/l.

Norma: do 0,4 mg/l

Množstvá amónnych iónov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov sú najlepšie ak sa približujú k nulovej hodnote. Limity môžu byť pre rôzne krajiny (líšia sa podľa dostupnosti pitnej vody) odlišné napr.: v USA je maximálne povolené množstvo dusičnanov vo vode len 10 mg/l pre dospelého človeka.

Tvrdosť vody:

Zdroj prítomnosti vápnika a horčíka: geologické pozadie. Ich prítomnosť v pitnej vode je žiaduca! Limit je od 1,1 do 5mmol/l.

Najväčší obsah vápnika a horčíka mala pôda pri Toryse, viac ako 120°dH. Voda z Cemjaty 39°dH, voda z Kalvárie 33°dH. Najmenej voda zo studničky 0°dH. Vzduch pri škole obsahoval 2°dH. Pitná voda v škole 19 °dH.

Negatíva tvrdej vody: poškodenie práčky, umývačky riadu, rýchlovarnej kanvice, nedostatočná účinnosť pracích a čistiacich prostriedkov. Pozitíva tvrdej vody: dodávajú organizmu minerálne látky (vápnik potrebný hlavne na pevnosť na kosti a horčík na svalovú, nervovú činnosť, taktiež sa katalyzuje okolo 300 chemických reakcií v ľudskom organizme).

Množstvo uvedených prvkov zodpovedajúce nemeckej miere (°dH), v ktorej sme stanovenia uskutočňovali udáva tabuľka:

 

Pitná voda

mmol/l

°dH

veľmi tvrdá

> 3,76

> 21,01

tvrdá

2,51–3,75

14,01–21

stredne tvrdá

1,26–2,5

7,01–14

mäkká

0,7–1,25

3,9–7

veľmi mäkká

< 0,7

< 3,9

 

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_vody

Po skončení analýzy žiaci oboznámili svojich spolužiakov s výsledkami  projektu v rámci laboratórnych cvičení, alebo prostredníctvom realizovaných edukačných aktivít. V rámci edukácie spolužiakov otestovali ich vedomosti z ekologickej oblasti, oboznámili ich so samotnou analýzou vzorky s pomocou prenosného laboratórneho kufríka ECOLAB, informovali ich o dôsledkoch prekročenia limitov sledovaných parametrov. Zamerali sa na pozitívny účinok na zdravie človeka u vybraných druhov minerálnych vôd na Slovensku s dôrazom na ich rôzne zloženie a hodnoty pH.

Práca na projekte bola pre žiakov nielen obohacujúca, inšpiratívna, motivujúca, ale hlavne plná zážitkov pri exkurziách v teréne, o čom svedčia aj výpovede zúčastnených žiakov:

Testovanie vody z minerálneho prameňa v bývalých kúpeľoch- Cemjata v okolí Prešova

Miriam K. ® Projekt Enviro má zaujal už na konci prvého ročníka, keď nám ho  pani učiteľka predstavila. Keď sa nás na začiatku školského roka opýtala, kto by chcel ísť, váhala som, ale teraz to neľutujem . Bol to zábavno-poučný projekt, ktorý zaujal.

Katarína G. ®Zaujalo nás množstvo poznatkov o prostredí, v ktorom žijeme. Pomocou špeciálneho kufríka, v ktorom sme mali prostriedky na testovanie vody a pôdy sme mali možnosť otestovať vodu z mestskej časti Solivar a pôdu z okolia Autobusovej stanice v Prešove.

Maroš Č. ® Po vyučovaní v našom voľnom čase sme navštívili breh rieky Torysa, ktorá preteká Prešovom a prímestskú časť Prešova Cemjatu. Počas skúmania sme sa dobre bavili a vládla medzi nami pozitívna atmosféra. Som veľmi rád, že som sa toho projektu zúčastnil a bol by som rád, keby sa také niečo na našej škole ešte uskutočnilo.

Aneta B. ®Vďaka týmto testom sme zistili, či máme pitnú alebo nepitnú vodu, ktorá obsahuje škodlivé látky. Dozvedeli sme sa, aké ochorenia alebo zdravotné problémy škodlivé látky spôsobujú. Získali sme poznatky týkajúce sa vody, pôdy a živočíchov. Bol to veľmi zaujímavý a náučný projekt.

Dominika B. ®Enviro bol veľmi zaujímavý a náučný projekt, ktorý som si užila. Mali sme tam aj vtipné, kreatívne a turistické zážitky. Spoznávali sme našu prírodu a krásy nášho mesta. Musím povedať, že tento projekt ma obohatil o rôzne teoretické ale aj praktické skúsenosti.

Viktória K. ® Keďže voda je základom nášho bytia, získala som väčší rozhľad o jej prospešnosti, ale aj škodlivosti na náš organizmus.

Zisťovanie kvality vody z rieky Torysa

Výzvou pre budúcnosť je spolupráca a porovnanie našich výsledkov meraní, konzultácia s VVS, a.s, Správou povodia Hornádu a Bodrogu, odborom životného prostredia MÚ v Prešove.

Čarovný prútik sme pri bádaní nenašli, ale určite môžeme povedať, že v našej škole vyrastá ekologicky zodpovedná generácia mladých ľudí.

Všetkým zúčastneným ďakujeme!

                                                                                   RNDr. Adriana Sovičová, PhD

 PaedDr. Jana Krakovská

 PaedDr. Jany Tverdíková

 

 

Súvisiace články

09.03.2018 09:58

MDŽ spríjemnili pacientkám v nemocnici budúce kaderníčky

Pacientkám v nemocnici v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok Medzinárodný deň žien spríjemnili budúce kaderníčky. „Chceli sme urobiť tento deň pre pacientky trochu výnimočným, napriek tomu, že sa nachádzajú v nemocnici. Vytvorili sm...
08.10.2019 06:36

Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“ sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene končí

Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“, ktorý sa začal na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v októbri 2017, sa blíži do finále svojej realizácie.
02.03.2018 09:18

Vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi

Poskytnutie prvej pomoci zranenej alebo chorej osobe je nielen morálnou povinnosťou každého z nás, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona. Ľahostajnosť či nevedomosť poskytnúť prvú pomoc môže pripraviť mnohých o šancu na p...