Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Súkromná stredná umelecká škola v Žiline
22.12.2017 04:41

Európsky týždeň odborných zručností 2017

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa opäť zapojila do iniciatívy Európskej komisie s názvom „Európsky týždeň odborných zručností – Objav svoj talent“, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rôznych podujatí na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Súčasťou iniciatívy je súťaž Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu o najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku v termíne od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017.

-

Počas 1. polroka školského roka 2017/2018 sme uskutočnili na podporu odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania viaceré tematické aktivity, ktoré smerujú k rozvoju odborných zručností a zamestnanosti, napríklad interaktívne workshopy modrotlače a výroby drevených hračiek a fotografická vernisáž o kultúrno-historických pamiatkach Žiliny.

Zámerom aktivity „Modrotlač a výroba drevených hračiek" bolo predstaviť žiakom školy a verejnosti tradičné postupy pri výrobe drevených hračiek a možnosti uplatnenia modrotlače v textilnom dizajne prostredníctvom workshopov a výstavy. Naším cieľom bolo rozvíjať vzťah žiakov a verejnosti ku kultúrnemu odkazu našich predkov a prezentovať tradičné techniky v súčasnom umení a dizajne. Žiaci školy získali nové vedomosti a praktické zručnosti z uvedených oblastí a využili ich vo svojej umeleckej praxi. Aktivita prispela k lokálnemu rozvoju tradičného umenia zvýšila povedomie žiakov a verejnosti o kultúrnych tradíciách a zanikajúcich remeslách.

Zámerom aktivity „Kultúrno-historické objekty Žiliny očami mladých fotografov" bolo prezentovať nadanie mladých ľudí so záujmom o výtvarné umenie a rozvíjať ich kultúrno-historické povedomie o dejinách Žiliny prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, workshopov a netradičného umeleckého spracovania fotografií vybraných pamiatok mesta. Vzájomná spolupráca žiakov školy so žiakmi zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline prispela k rozvíjaniu vzájomnej spolupráce a vytvoreniu komunity mladých umelcov. Hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o kultúrne a historické pamiatky Žiliny a prezentovať autorské fotografie verejnosti prostredníctvom výstavy v priestoroch Mestského divadla v Žiline. Inováciu predstavovalo využitie rôznych grafických techník pri úprave fotografií.

PaedDr. Peter Majer

www.skolaumenia.sk

Súvisiace články

21.10.2018 20:22

Jesenná bonitácia koní na SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa

Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je vo všetkých renomovaných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní,  jesenné bilancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou koní.
17.02.2020 17:12

Obchodná akadémia Lučenec úspešná na krajskom kole SIP

Február je tradičným termínom konania krajských kôl SIP – súťaž v spracovaní a úprave textu na počítači. Súťažiaci zo stredných škôl v Banskobystrickom kraji sa tento rok stretli na SOŠ obchodu a služieb v Krupine dňa 13.02.202...
13.05.2019 11:29

Náš ďalší úspech v programe Erasmus+

Vďaka programu Erasmus+ a projektu Projektový manažment pre medzi kultúrne výmenné projekty v Európe sa podarilo Hotelovej akadémii získať grant na účasť 2 učiteľov na seminári, ktorý sa konal v meste Heraklion na Kréte.