Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Súkromná stredná umelecká škola v Žiline
22.12.2017 04:41

Európsky týždeň odborných zručností 2017

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa opäť zapojila do iniciatívy Európskej komisie s názvom „Európsky týždeň odborných zručností – Objav svoj talent“, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rôznych podujatí na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Súčasťou iniciatívy je súťaž Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu o najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku v termíne od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017.

-

Počas 1. polroka školského roka 2017/2018 sme uskutočnili na podporu odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania viaceré tematické aktivity, ktoré smerujú k rozvoju odborných zručností a zamestnanosti, napríklad interaktívne workshopy modrotlače a výroby drevených hračiek a fotografická vernisáž o kultúrno-historických pamiatkach Žiliny.

Zámerom aktivity „Modrotlač a výroba drevených hračiek" bolo predstaviť žiakom školy a verejnosti tradičné postupy pri výrobe drevených hračiek a možnosti uplatnenia modrotlače v textilnom dizajne prostredníctvom workshopov a výstavy. Naším cieľom bolo rozvíjať vzťah žiakov a verejnosti ku kultúrnemu odkazu našich predkov a prezentovať tradičné techniky v súčasnom umení a dizajne. Žiaci školy získali nové vedomosti a praktické zručnosti z uvedených oblastí a využili ich vo svojej umeleckej praxi. Aktivita prispela k lokálnemu rozvoju tradičného umenia zvýšila povedomie žiakov a verejnosti o kultúrnych tradíciách a zanikajúcich remeslách.

Zámerom aktivity „Kultúrno-historické objekty Žiliny očami mladých fotografov" bolo prezentovať nadanie mladých ľudí so záujmom o výtvarné umenie a rozvíjať ich kultúrno-historické povedomie o dejinách Žiliny prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, workshopov a netradičného umeleckého spracovania fotografií vybraných pamiatok mesta. Vzájomná spolupráca žiakov školy so žiakmi zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline prispela k rozvíjaniu vzájomnej spolupráce a vytvoreniu komunity mladých umelcov. Hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o kultúrne a historické pamiatky Žiliny a prezentovať autorské fotografie verejnosti prostredníctvom výstavy v priestoroch Mestského divadla v Žiline. Inováciu predstavovalo využitie rôznych grafických techník pri úprave fotografií.

PaedDr. Peter Majer

www.skolaumenia.sk

Súvisiace články

20.12.2017 10:08

Obchodná akadémia v Lučenci opäť víťazom súťaže Euroscola

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave v piatok 15.12.2017 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2018. Vo veľmi silnej konkurencii 22 zapojených škôl sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Čo to pre žiakov Obch...
26.02.2019 12:40

Obchodná akadémia v Lučenci vychováva šikovných angličtinárov

Súťaž Juvenes Translatores alias Mladí prekladatelia sa snaží podporovať štúdium jazykov a podnietiť mladých šikovných študentov k výberu kariéry profesionálneho prekladateľa. Do súťaže sa každý rok môžu zapojiť stredné školy, ...