Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: ucn
27.11.2020 21:23

Kvalita - Ústretovosť - Náročnosť

Kvalita školy, jej riadenia, pracovníkov, výučby, žiakov a absolventov je základom. Rovnako a možno ešte viac dôležitý je však aj systém riadenia a hodnotenia kvality, ktoré by k nej mali viesť. V rámci Česko-slovenského webinára o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy sa o svoje skúsenosti s plánovaním a strategickým riadením podelil riaditeľ SOŠ pro administrativu Evropské unie v Prahe Roman Liška.
 

Roman Liška, riaditeľ SOŠ pro administrativu Evropské unie v Prahe
Zdroj: SOŠ pro. admin. EU Praha

SOŠ pro administrativu Evropské unie sa na nezáujem žiakov sťažovať nemôže. Každý rok má cez 600 záujemcov o 210 až 240 miest v prvom ročníku. „Našim špecifikom je, že uplatňujeme systém riadenia kvality na princípe modelu Európskej nadácie pre kvalitu manažmentu (EFQM). Kvalitu v škole môžeme vnímať tak v statickom slova zmysle, kedy porovnávame s predpísanými požiadavkami, ako aj v zmysle akejsi dynamiky, sebahodnotenia. Behom uplynulých rokov sme hľadali model, ktorý by bol na tejto dynamike postavený" popísal Liška.

V rámci tohto modelu založeného na sebahodnotení ide o to, aby všetky činnosti v organizácii boli prispôsobené jednotnej politike kvality, aby riadenie školy bolo agilné, aby škola dosahovala úspechy aj vďaka schopnostiam jej pracovníkov a aby stavala na kreativite svojich zamestnancov. „O to sa snažíme aj my. Je to filozofia, ktorá sa prelína všetkými našimi činnosťami a samozrejme sa dotýka aj procesu riadenia. Ten má u nás obvyklé fázy, teda najskôr analýzy potrieb školy, potom definícia misie, vízie, formulácia strategických cieľov, rozpracovanie strategických cieľov do akčných cieľov, tvorby strategického plánu a potom implementácia, prevedenie stratégie, monitoring, hodnotenie a prípadná korekcia alebo aktualizácia stratégie," dodal.

Analýzu potrieb vníma riaditeľ ako kontinuálny proces. Jednotlivé potreby škola analyzuje priebežne, počas celého školského roka, v priebehu samotného akčného plánu a implementácie stratégie v rámci plánu. Ako nástroj pre analýzu potrieb využíva SWOT analýzu, najrôznejšie dotazníky, hodnotenia a sebahodnotenia kompetencií pedagóga, prípadne analyzuje výsledky vzdelávania, pedagogickú dokumentáciu, spoluprácu so sociálnymi partnermi a podobne.

„Ďalšou formou je aj študentské hodnotenie vyučovania. Je špecifické tým, že je to naozaj hodnotenie jednotlivých predmetov študentami, ktoré administrujú naši učitelia IT a k jeho výsledkom zámerne nemá prístup vedenie školy. Kolegovia z IT ich posielajú priamo dotknutým učiteľom. Zapojenie do tohto hodnotenia zo strany učiteľov je dobrovoľné, ale je doň zapojených 80% našich učiteľov," pokračoval Liška.

„Našou filozofiou je, že výstupy dotazníkových šetrení musia byť vhodne komunikované. Musia byť základom pre strategický plán. Ak by sme niečo spracovávali iba do šuplíka, tak samozrejme, postupom času znížime motiváciu učiteľov na spoluprácu na takýchto aktivitách. Komunikácia a výstupy musia byť verejné, učiteľom oznamované na poradách, pri teambuildingoch, neformálnych stretnutiach a podobne. Pri tvorbe strategického plánu sa opierame o víziu. Našim mottom je Kvalita – Ústretovosť – Náročnosť. Víziu máme definovanú už viac ako desať rokov na základe širokého konsenzu viac-menej všetkých účastníkov v škole, ako učiteľov, tak aj žiakov. Myslíme si, že je to jedna z tých vecí, ktorá je pre žiadúci stav organizácie nevyhnutná"

Strategický plán dáva podľa Lišku základný rámec činnosti školy. Mal by byť ďalej rozpracovávaný do akčného a následne operačných plánov." Strategický plán je jedna vec, ale následne musí prísť implementácia plánu, aktualizácia, stratégia. Nie je možné, aby strategický, akčný a operačný plán prevádzal riaditeľ sám. Veľkú úlohu u nás majú vedúci predmetových komisií, ktorí sú podľa mňa nedocenenými odborníkmi a sú mimoriadne dôležití. Preto operačné a akčné plány spracovávajú prevažne oni za spolupráce zástupcov riaditeľa. Riaditeľ dáva dôveru, podporuje a motivuje," uzavrel.
SOŠ pro administrativu Evropské unie v Prahe
Je verejná škola zriadená hlavným mestom Praha. V súčasnosti má 5 vzdelávacích programov a to Prevádzka diplomatických služieb, Právna administratíva, Riadenie ľudských zdrojov, Mediálna komunikácia a bankovníctvo. Navštevuje ju 866 žiakov a má 68 pedagógov.

Zdroj: siov.sk

Súvisiace články

05.11.2020 10:33

Štart v druhej vlne dištančného vzdelávania bol hladší

V tomto roku sa vyučuje dištančnou formou už druhýkrát. Prebieha to teraz hladšie ako v jari? Čo komplikuje pedagóm prácu? Čo sa zlepšilo? Zvykli si študenti? Môže byť pre nich dištančné vzdelávanie v niečom aj prínosom? Odpove...
17.12.2019 11:34

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť vyhrali súťaž Euroscola a pocestujú do Štrasburgu

Cieľom súťaže Euroscola, do ktorej sa zapojili žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci aj v tomto školskom roku, je povzbudiť záujem mladých ľudí o verejné veci a posilniť diskusiu o Európskej únii. Žiaci majú za úlohu zorganizovať ...
15.02.2018 10:55

Richard Uhrapka je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji

Richard Uhrapka, žiak SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji