Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Žilina
14.04.2020 16:40

Mobilita – začiatok kariérnej dráhy (Obchodná akadémia Žilina)

Zahraničné mobility žiakov Obchodnej akadémie v Žiline im umožnili spoznať kultúru, tradície a históriu Veľkej Británie, prispeli k odstráneniu predsudkov o trhu práce v zahraničí a poskytli im motiváciu do ďalšieho vzdelávania v podmienkach Európskej únie.

Obchodná akadémia v Žiline na základe schváleného grantu vo výške 68 085 EUR na projekt Mobilita – začiatok kariérnej dráhy (Mobility – the beginning of the career path) Národnou agentúrou programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave), zrealizovala stáže pre 30 žiakov 4. a 5. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko - anglické) a 4.ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v Londýne vo Veľkej Británii. Hlavným cieľom projektu bolo umožniť žiakom otestovať si svoju pripravenosť na pracovný život uplatnením a obohatením teoretických vedomostí získaných štúdiom a s ohľadom na otvorenosť európskeho trhu práce sa pripraviť aj na prácu v inej členskej krajine.

V prípravnej fáze projektu (máj – jún 2019) boli na základe výberového konania podľa vopred stanovených a schválených kritérií vybratí účastníci zahraničnej odbornej praxe. V rámci prípravy pred mobilitou (jún – september 2019) absolvovali kurz kultúrnej a jazykovej prípravy, ktorého obsah bol zameraný na poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie, najmä Londýna. Jeho úlohou bolo pripraviť žiakov na rozdielne spoločenské a pracovné prostredie.

Realizačná fáza projektu - výkon odbornej praxe v Londýne - bola pripravená v spolupráci s ADC College v Londýne a uskutočnila sa v termíne od 13. 10. 2019 do 26. 10. 2019. Sprevádzajúce osoby Ing. Cedzová, Mgr. Eliášová a Ing. Kochláňová v spolupráci s mentormi na pracoviskách zabezpečovali monitoring a mentoring účastníkov stáže a implementáciu ECVET nástrojov. Naplánovali a zrealizovali pre účastníkov víkendový kultúrno-historický program, pôsobili ako psychická a morálna opora a pomáhali im pri prekonávaní spoločenských i pracovných rozdielov. Počas odbornej praxe žiaci vykonávali odborné administratívne a ekonomické činnosti na pracovisku, plnili zadané individuálne a tímové pracovné úlohy a zlepšovali si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Na základe splnenia kritérií hodnotiaceho nástroja ECVET (Work Experience Assesment) bola žiakom uznaná známka na vysvedčení za 4. resp. 5. ročník v predmete odborná prax a čiastková známka za esej v predmete jazyková odborná príprava v anglickom jazyku. Žiaci získali Europass Mobility, účastnícky certifikát ADC College a certifikát o absolvovaní mobility vystavený Obchodnou akadémiou.

Mobility v zahraničí umožnili žiakom spoznať kultúru, tradície a históriu Veľkej Británie, prispeli k odstráneniu predsudkov o trhu práce v zahraničí a poskytli im motiváciu do ďalšieho vzdelávania v podmienkach Európskej únie.

Poďakovanie patrí celému realizačnému tímu projektu: pani riaditeľkám Ing. Ľ. Pevnej, JUDr. Tomaníčkovej, vyučujúcim Ing. Cedzovej, Mgr. Ďuríkovej, Mgr. Eliášovej, Ing. Kochláňovej, Ing. Vartiakovi, PhD. a administratívnym pracovníčkam pani Baránkovej a Frývaldskej.

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Reakcie účastníkov mobility:

Aké činnosti ste počas stáže vykonávali? Čo nové ste sa naučili alebo v čom ste sa zlepšili?

 • Naučila som sa, že je dôležitá komunikácia so supervízorom a správne pochopenie zadanej úlohy. Prišla som na to, že nie je hanba sa radšej dvakrát spýtať ako nebyť si istá a spraviť to potom zle. Takisto netreba robiť veci naviac, ale splniť radšej na 100 % veci, ktoré mi boli dané.
 • Zlepšila som sa veľmi v anglickom jazyku. Naučila som sa veľa ekonomických odborných pojmov.
 • Naučila som sa komunikovať s klientmi, odpovedať na problémy zákazníkov, pracovať v tíme, byť trpezlivejšia a zlepšila som si znalosti anglického jazyka.
 • Pracovala som v realitnej kancelárii. Naučila som sa lepšie komunikovať v anglickom jazyku, naučila som sa pracovať s rôznymi programami, ktoré využívala realitná kancelária, ale naozaj za najväčšie zlepšenie pokladám schopnosť komunikovať s ľuďmi v anglickom jazyku na rôzne témy a dokonca ku koncu pobytu som bola schopná aj poradiť v istých situáciách v práci.
 • Zlepšila som sa v anglickom jazyku. Naučila som sa pracovať v kolektíve a spoznala som niektoré zahraničné doklady, ktoré na Slovensku nemáme.
 • Pracovala som v Excel dokumentoch spolu s informáciami z interného systému, skenovala som dokumenty a následne ich prideľovala do správnych zložiek. Vypisovala obálky pre klientov, písala dokumenty. Naučila som sa samostatnosti.
 • Vytváranie tabuliek v Exceli, práca s dokumentami, vyplňovanie tlačív... zlepšila som sa v odbornej angličtine a mala som možnosť vidieť, ako vyzerajú zahraničné faktúry a ďalšie dokumenty.

Aké skúsenosti boli pre Vás najdôležitejšie, negatívne i pozitívne?

 • Negatívum pre mňa bolo, že som prišla do neznámeho prostredia. Veľmi pozitívne pre mňa bolo, že všetci vo firme sa správali milo a pomáhali mi.
 • Pre mňa bola najdôležitejšia skúsenosť práca v tíme zloženom z ľudí z rôznych krajín. Negatívna skúsenosť bola možno práca priamo s klientami, ktorí občas nemali trpezlivosť.
 • Komunikácia so zákazníkmi mi pomohla zlepšiť si plynulosť v angličtine. Naučila som sa rozumieť viacerým prízvukom ktorým som zo začiatku nerozumela.
 • Najdôležitejšie pre mňa bolo komunikovať v angličtine. Možno by som uvítala trošku viac úloh ale rozhodne som bola spokojná. Úlohy, ktoré som dostala na vypracovanie mi boli vysvetlené a atmosféra vo firme bola vždy veľmi priateľsky naladená. Celkovo prax hodnotím veľmi dobre a rozhodne by som ju odporučila aj iným.
 • Pozitívne bolo, že som sa naučila veľa nových fráz a zlepšila si výslovnosť anglických slov. Negatívne bolo, že som niektoré dni nepracovala v kancelárii, ale v kostole.
 • Naučila som sa byt zodpovedná, nebáť sa, byt sebavedomá. Boli sme odkázaní sami na seba, vedieť vyriešiť problémy sami.
 • Najdôležitejšia bola pre mňa komunikácia v cudzom jazyku a správne pochopenie úloh. Bola som jedna z tých, ktorým bola vybraná menej kvalitná firma. Alebo skôr to ani nebolo o kvalite firmy, ako o tom, že sme robili veľmi nudnú a stereotypnú prácu. Nevadí, beriem to ako veľkú skúsenosť a som rada, že som mohla byť tohto súčasťou a mala som vôbec možnosť sa do Anglicka dostať.
 • Zlepšenie si cudzieho jazyka, naučenie sa, skúsenosti s realitkou, ale čo sú pre mňa negatívne aspekty, bolesti chrbta a aj očí lebo som presedela za počítačom v priemere 7 hodín
 • Niesť si zodpovednosť za všetko, čo vo firme robím a dávať si pozor na chyby.
 • Ako pozitívnu vec vnímam zlepšenie v anglickom jazyku a menší strach komunikácie s ľuďmi v inom jazyku, ako mínus je pre mňa to, že som vykonávala stále tú istú činnosť 2 týždne.

Súvisiace články

09.05.2017 09:14

„Nevadí mi žiť v mužskom svete, pokiaľ v ňom môžem byť ženou.“

Nie je žiadnym tajomstvom, že stavebná priemyslovka je „chlapčenská škola“ – ak teda máme na mysli to, že tu študuje viac chlapcov ako dievčat, alebo možno skutočnosť, že technické predmety sú v rozvrhu niekoľkokrát denne. Zauj...
11.03.2018 21:12

Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave patrí podľa INEKO medzi najlepšie školy

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku. Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 ...