Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ elektrotechnická Prešov
20.05.2020 07:27

Prvenstvo SPŠE v Prešove v rebríčku INEKO

Stredná priemyselná škola elektronická v Prešove sa v rebríčku stredných odborných škôl za školský rok 2018/2019, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, umiestnila na výbornom 1. mieste.

      Stredná priemyselná škola elektronická v Prešove sa vyníma v rebríčku základných škôl, stredných škôl a gymnázií za školský rok 2018/2019, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. V rámci stredných odborných škôl sa naša škola umiestnila medzi slovenskými školami na výbornom 1. mieste.

      Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berie do úvahy veľká množina ukazovateľov. Uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti); pridaná hodnota (PH) v predmete slovenský jazyk; výsledky Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách; počet učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie; podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR; finančné zdroje škôl; zapojenie škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Novinkou bola možnosť hodnotiť nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl: kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva), prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní), stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie), prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít).

Ku kvalite škôl prispievajú aj mimoriadne výsledky žiakov a počet účastí škôl na súťažiach. Umiestnenie SPŠE v Prešove na vrchole je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a študijných výsledkov našich žiakov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych súťaží, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole. Pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie zužitkovať v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách, je teda cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu pedagógov.

Hodnotenie SPŠE Prešov z pohľadu INEKO:

30. 3. 2020

„Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o  testovanie,  ktoré vykonáva  NÚCEM).  Takúto  skutočnosť  považujeme  za  pozitívum – vypovedá to  podľa nás o tom, že tieto  školy sú aktívne a otvorené,  majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné  elektronické (tzv. „školské") testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky."

Zdroj: http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=3110

      Ku kvalite škôl prispievajú aj mimoriadne výsledky žiakov a počet účastí škôl na súťažiach. Umiestnenie SPŠE v Prešove na vrchole je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a študijných výsledkov našich žiakov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych súťaží, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole. Pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie zužitkovať v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách, je teda cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu pedagógov.

 

 

      Skvelá správa v týchto náročných časoch potešila nielen vedenie školy, ale i všetkých zamestnancov SPŠE v Prešove. 1. miesto v rebríčku je pre našu školu nielen potešením, ale aj podnetom do budúcnosti, aby svojou kvalitou napredovala ešte viac a aj v ďalších rokoch dokázala toto skvelé umiestnenie obhájiť. 

Mgr. Lucia Liptáková

 

 

 

 

 

Súvisiace články

18.02.2019 10:47

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci na exkurzii v Národnej rade SR

V piatok 15. februára 2019 sa 15 žiakov Obchodnej akadémie v Lučenci spolu s dvoma učiteľkami Ing. V. Šarkanovou a Mgr. M. Ružinskou vydali na cestu do nášho hlavného mesta. Ciele exkurzie boli dva: návšteva  slovenského parlam...
08.06.2017 14:12

Erasmus +: Projekt „ Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole“

Stredná odborná škola strojnícka  v Považskej Bystrici vzdeláva a vychováva mládež v strojárskych a v elektrotechnických odboroch, je Centrom odborného vzdelávania a prípravy a pripravuje žiakov aj v systéme duálneho vzdelávani...
22.11.2019 17:21

Slávnostné otvorenie ihriska na petang na Obchodnej akadémii v Lučenci

V dňoch 27.-29.9.2019 sa  žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci  Erika Kajbová, Matej Lojka a Alexandra Széplakyová spolu s pánom učiteľom Ing. Jozefom Šulekom zúčastnili na projektovom stretnutí „Projekt je zmena“ v Osrblí, kde s...