Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
02.03.2018 09:18

Vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi

Poskytnutie prvej pomoci zranenej alebo chorej osobe je nielen morálnou povinnosťou každého z nás, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona. Ľahostajnosť či nevedomosť poskytnúť prvú pomoc môže pripraviť mnohých o šancu na prežitie.

 Na vyučovanie prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole Sládkovičova 36 v Prešove kladieme veľký dôraz. Pre žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent patrí vyučovací predmet prvá pomoc k profilujúcim odborným predmetom.

Odbornosť je prvoradá, a preto je nevyhnutné, aby žiaci nadobudli vedomosti a zručnosti  týkajúce sa poskytovania prvej pomoci. Tie im ako budúcim zdravotníckym pracovníkom umožnia poskytnúť nielen kvalifikovanú prvú pomoc  v zmysle zákona, ale tiež aplikovať správne postupy pri záchrane života v každodenných situáciách.

Okrem teoretických vyučovacích hodín majú žiaci k dispozícii odborné učebne, kde prakticky nacvičujú na modeloch s pomôckami, ktoré simulujú jednotlivé zranenia a život ohrozujúce stavy, postupy a techniky prvej pomoci.

Z dôvodu neustálej aktualizácie postupov /ERC Guedelines 2015/ ako aj aktivizácie žiakov na vyučovaní, sme už druhý rok zabezpečili vyučovacie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi  Bc. Krausom a Bc. Pištejovou zo stanice ZZS a RZP Košickej záchranky.

V dňoch 7. a 8. februára 2018 pripravili na hodiny prvej  pomoci pre žiakov študijných odborov zdravotnícky asistent, masér a zubný asistent zaujímavé modelové situácie z praxe, napr. žiaci interaktívne vstupovali do postup prvej pomoci z videokamery na urgentnom príjme, poskytovali prvú pomoc pri simulovanom bezvedomí alebo zástave dýchania. Mohli sa tak dozvedieť mnohé zaujímavosti a postrehy z práce profesionálnych záchranárov. 

Ohlasy žiakov na tieto vyučovacie hodiny boli veľmi dobré a preto plánujeme v spolupráci pokračovať.  Veríme, že aj takto prispejeme k zlepšeniu poskytovania prvej pomoci.
                    

   PhDr. M. Gorecká

PaedDr. Júlia Geletičová

Súvisiace články

27.04.2018 09:54

Animofest 2018

SSUŠ animovanej tvorby Vás   p o z ý v a   na 13. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest 2018.