Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: ELBÁCI
17.06.2018 19:25

Zanechal nezabudnuteľnú stopu

Prešovská ELBA zaviedla tradíciu oceňovania a vzdania úcty zaslúžilým. V jej areáli nedávno pribudla už druhá busta významnej prešovskej osobnosti, ktorú škola nainštalovala na Nádvorí úspechov a ktorá je zároveň aj akousi inšpiráciou pre mesto Prešov. Autorom tejto myšlienky je Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA, ktorý dohliadal nad realizáciou, výstavbou piliera, financovania celej akcie a zabezpečovania slávnostného aktu a účasti pozvaných hostí.

Odhalenie busty PhDr. Ivana Benka

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vlastne riadi myslenie, správanie, prežívanie človeka? Ako je možné, že jedno dieťa z detského domova skončí na ulici ako bezdomovec a druhé vyštuduje vysokú školu a žije kvalitný život? Prečo dnes určitých ľudí nezaujíma nič iné, iba honba za ziskom a slávou?

Myslím si, že veľmi dôležité sú pri smerovaní človeka štyri faktory, ktoré uvádza Gladwell v knihe Výnimoční − kedy a kde sa človek narodí, v akom prostredí vyrastá, či má možnosť tvrdo a dostatočne dlho pracovať a aké dedičstvo preberá z kultúry, v ktorej žije. Dve deti z toho istého detského domova sa môžu stretávať a rozprávať s rôznymi ľuďmi, čítať rôzne knihy, sledovať rôzne filmy, venovať sa rôznym aktivitám. Toto všetko ich podľa môjho názoru ovplyvňuje – čo vidia, počujú, robia, akým spôsobom sú ony samy povzbudzované, hodnotené, oceňované, ktoré osobnosti ich priťahujú, koho považujú za svoj životný vzor. Ak sú vyššie uvádzané činitele v symbióze, človek sa podľa mňa vyvíja pozitívne. Ak tomu tak nie je, dochádza k stagnácii, deštrukcii.

Plody dlhoročnej práce

Ak chceme, aby z našich žiakov vyrastali mravne a odborne silné osobnosti, musí im veľkú pozornosť venovať rodina, škola, tlač, rozhlas a televízia. Rodina, škola a médiá musia mladej generácii predstavovať osudy ľudí neraz skromných, nenápadných, avšak zároveň múdrych, rozhľadených, výnimočných. Osudy jedinečných ľudí, ktorí sa napriek rôznym problémom nikdy nevzdávali, ale prácou, sebavzdelávaním, tvrdým životom si formovali charakter. Mnohým z nich nepriali okolnosti, doba, v ktorej vyrastali a žili, ale oni napriek tomu skromne, pokorne robili to, čomu nadovšetko verili. Práve títo výnimoční ľudia nám zanechávajú plody svojej dlhoročnej práce – významné vynálezy, objavy, znamenité literárne, dramatické, hudobné, výtvarné, sochárske, architektonické diela, ale aj hodnotné športové výkony či dôkazy nezvyčajnej statočnosti.

Ak sa naši žiaci naučia poznávať cenu skutočne cenného, ak budú vedieť rozoznávať pravé hodnoty, ktoré nepodliehajú inflácii, môžeme sa tešiť z renesancie kultivovaného ducha, z prinavrátenia sa k starozákonným pravdám a k pravdám našich predkov. Preto je potrebné hovoriť v rodinách, v školách, v celej spoločnosti o práci a živote týchto jedinečných osobností, pripomínať týchto úžasných ľudí, pre ktorých, ako to krásne vyjadril pán Štefan Kvietik, „česť, pokora a práca znamenali čosi také prirodzené ako čerstvá voda z prameňa a voňavý chlebík z pece".

Inšpirácia pre mesto

Prešovská ELBA ide v tomto smere príkladom pre ostatné školy a verejné inštitúcie. Svojich žiakov učí vážiť si významné osobnosti, ukazuje im pozitívne vzory patriotov s mimoriadne ľudským rozmerom, príklady skvelých, múdrych, rozhľadených ľudí, tvrdo pracujúcich, venujúcich sa spoločensky prospešným veciam. Zaviedla tradíciu oceňovania a vzdania úcty zaslúžilým. V jej areáli nedávno pribudla už druhá busta významnej prešovskej osobnosti, ktorú škola nainštalovala na Nádvorí úspechov a ktorá je zároveň aj akousi inšpiráciou pre mesto Prešov. Autorom tejto myšlienky je Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA, ktorý dohliadal nad realizáciou, výstavbou piliera, financovania celej akcie a zabezpečovania slávnostného aktu a účasti pozvaných hostí.

Hold výnimočnej osobnosti

Bol 31. máj 2018 a na blankytnej oblohe sa zlatelo jagavé slnko. Nádvorie úspechov ELBY bolo zaplnené žiakmi, zamestnancami škôl a školských zariadení ELBA, jej priateľmi a podporovateľmi, vzácnymi hosťami. Spájala ich spoločná myšlienka – vzdať hold výnimočnej osobnosti, ktorá bola 12 rokov spätá s touto školou a navždy zostane v srdciach tých, v ktorých zanechala hlbokú stopu. Práve 31. máj bol dňom nedožitých 71. narodenín PhDr. Ivana Benka.

Uctiť si tohto významného predstaviteľa spoločenského, politického i kultúrneho života metropoly Šariša, človeka s veľkým Č, prišli viacerí predstavitelia verejnej správy. Bol medzi nimi viceprimátor Prešova, Ing. Štefan Kužma, poslanci prešovského Mestského zastupiteľstva, PaedDr. Miroslav Benko, MBA,  PhDr. Martin Ďurišin, PhD., náčelník mestskej polície v Prešove, Mgr. Ján Andrejko, PhD., riaditeľka PKO, Mgr. Edita Hudáková, vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ, Mgr. Mária Putnocká, jedineční pedagógovia, výrazné osobnosti, ktorých rukami prešlo veľké množstvo študentov, z ktorých sú dnes veľmi úspešní jedinci na vysokých postoch – prorektor Prešovskej univerzity, prof. PhDr. Milan Portik, PhD. a aktívny matičiar PhDr. Ladislav Matisko.

Hlboký záujem o veci verejné

Všetkých účastníkov tohto slávnostného aktu na úvod privítal poslanec Mestského zastupiteľstva Prešova, PhDr. Martin Ďurišin, PhD., ktorý zároveň priblížil život a prácu PhDr. Ivana Benka. Pán doktor Benko bol známy svojím obrovským záujmom o veci verejné, veľkou činorodosťou a aktivitou v kultúrnom a spoločenskom živote Prešova. Po novembri 1989 bol posledným predsedom Mestského národného výboru v Prešove. Potom pôsobil 20 rokov, teda päť štvorročných volebných období, ako poslanec prešovského Mestského zastupiteľstva.

Hlbokú brázdu zanechal aj v školstve. Ako pedagóg pôsobil na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a na SSOŠ ELBA, kde bol aj dlhoročným predsedom Rady školy. 18 rokov pôsobil ako riaditeľ Študentského domova a jedálne prešovských fakúlt UPJŠ, neskôr Prešovskej univerzity v Prešove, kde zotrval až do svojho odchodu do dôchodku.

Projekty s benefičným charakterom

Mnohí Prešovčania si ho budú navždy pamätať ako lokálpatriota s mimoriadne ľudským rozmerom, prvého prešovského Mikuláša, skvelého konferenciera, nadšeného dobrovoľníka pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta a tiež ako angažovaného občana v sociálno-občianskych a spoločenských projektoch so sociálnym či benefičným charakterom. Na podporu prešovskej onkológie ešte pred rokom, v máji 2017, zorganizoval benefičný Koncert pre radosť. Výťažok z koncertu išiel pre deti choré na rakovinu. Jedným z účinkujúcich tohto koncertu bol ďalší pedagóg ELBY, vynikajúci učiteľ fyziky a chémie, autor okúzľujúcej hymny Súkromného športového gymnázia ELBA, RNDr. Július Humeňanský.

Pán poslanec Ďurišin vyzdvihol aj znalosti a skúsenosti pána Benka z diplomatickej, štátnickej a spoločenskej etikety, ktoré využívalo mesto Prešov po dlhé roky. Najviac sa prejavili pri zabezpečení a organizácii návštevy sv. Otca Jána Pavla II. v júli 1995 v Prešove. Venoval sa aj hudbe. Bol členom mládežníckej dychovej hudby V. Tarjányiho, s ktorou navštívil Londýn, členom Hi-Fi klubu Prešov, členom Divadla hudby pri PKO Prešov, členom hudobnej skupiny MLOCI a členom hudobnej skupiny Pamätníci. Bol spoluzakladateľom Akademického Prešova. Svoj nevyčerpateľný optimizmus, elán a energiu čerpal práve z hudby.

Charizma a jedinečný prejav

Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA, vo svojom slávnostnom príhovore akcentoval neprehliadnuteľnosť tejto výraznej osobnosti, vyznačujúcej sa charizmou a jedinečným prejavom strhujúcim na seba nadšenú pozornosť poslucháčov. Priblížil ako pozitívne ovplyvnil PhDr. Ivan Benko nielen jeho život, ale život občanov v celom meste. Príznačné bolo pre neho práve to, že Prešovčanov spájal.

Pán Benko vychoval 2 deti. Hovorieva sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Prvorodená dcéra Zuzana kráča v otcových pedagogických šľapajach. Je skvelou učiteľkou so srdcom na dlani. Rovnako ako on, aj ona pomáha nezištne iným. V spolupráci s ostatnými Elbákmi robí všetko preto, aby sa tento svet stal krajším a lepším miestom na život pre všetkých.

Fascinujúce dielo

Po slávnostnom príhovore nasledoval akt odhalenia busty PhDr. Ivana Benka, položenie kytice a predstavenie autora busty, Mgr. Eduarda Sosu, učiteľa konzervátorstva a reštaurátorstva na SSOŠ ELBA. Mgr. Sosa pôvodne pochádza z Ekvádora, no už 14 rokov žije na Slovensku. Vyštudoval výtvarné umenie. Jeho výtvarné kreácie, vyznačujúce sa unikátnou technikou maľby, zaujmú razom každého. Jeho výtvarné a sochárske diela sú fascinujúce. Príznačné pre jeho prácu je detailné tieňovanie a hra so svetlom. Na celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno mu bol udelený prestížny titul laureát vo výtvarnej tvorbe.  Na tvorbe busty, verne zachytávajúcej PhDr. Ivana Benka, pracoval veľmi precízne celý mesiac.

Z nádvoria úspechov sa hostia neskôr presunuli na malé občerstvenie do Výstavnej siene. Mali možnosť nahliadnuť do ateliéru ELBY, kde bola busta vytvorená.

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

           

Súvisiace články

29.10.2019 13:13

Deň otvorených dverí v bratislavskej Škole dizajnu bude 13. novembra

Bratislavské ŠKOLA DIZAJNU - Súkromná škola umeleckého priemyslu pozýva rodičov, uchádzačov a uchádzačky o štúdium a verejnosť na Deň otvorených dverí. Mladí dizajnéri a dizajnérky zo strednej umeleckej školy sa na vás tešia 13...
02.03.2018 09:09

Zážitkové vyučovanie

Radšej raz vidieť ako stokrát počuť...
15.02.2018 10:55

Richard Uhrapka je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji

Richard Uhrapka, žiak SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji