Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
02.03.2018 09:09

Zážitkové vyučovanie

Radšej raz vidieť ako stokrát počuť...

Úvodom by som si dovolila citovať Jana Amosa Komenského, ktorý bol presvedčený, že človek získava najdôležitejšie skúsenosti pomocou vlastných zmyslov. 

„Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži, a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to budem cítiť a chápať po celý život."

Tento velikán pedagogiky bol presvedčený, že je potrebné vzdelávať ducha, srdce, jazyk, aj ruky. Ak vychádzame z tohto predpokladu, potom je zážitkové vyučovanie jednou z najúčinnejších foriem učenia sa.

Namiesto pasívneho prijímania informácií si žiaci vlastnou aktivitou cez zážitok vytvárajú vlastnú skúsenosť. Nemenej dôležitá je reflexia a následné upevnenie získaných poznatkov, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako len naspamäť naučené vedomosti. V tomto procese učenia sa je zapojená celá osobnosť žiaka, jeho emocionalitu nevynímajúc.

Práve vžitie sa do situácie, jej emocionálne prežívanie a vedomé kognitívne spracovávanie daného zážitku dokáže zanechať zapamätaný a dobre osvojený poznatok. Prostredníctvom zážitku sa dá cieľ vyučovacej hodiny dosiahnuť efektívnejšie.

O to sa snažíme aj na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Pri výučbe dejepisu sme preto niekoľkokrát navštívili Krajské múzeum v Prešove, kde sme sa zúčastnili netradičných vyučovacích hodín. Našim cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces, vzbudiť u žiakov záujem o históriu mesta Prešov, motivovať ich k snahe prehlbovať a rozširovať vedomosti z regionálnych dejín, prehĺbiť záujem o dejiny vlastného národa, prepájať minulosť a súčasnosť.

Odborní zamestnanci múzea pútavým a zaujímavým spôsobom priblížili históriu slobodného kráľovského mesta Prešov, mestské výsady a práva, ako aj každodenný život obyčajných ľudí. Súčasťou bola aj výstava venovaná 770. výročiu 1.písomnej zmienky o Prešove, na ktorej bol žiakom sprístupnený a predstavený vlastný zbierkový fond. Žiaci tak mali možnosť vidieť a dotýkať sa replík, ako aj originálov vystavených predmetov.

Rovnako zaujímavá bola práca s rukopismi Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského. Prednáška o spôsobe života starých Slovanov, to ako bývali, pracovali, čím sa zdobili, a v čo verili bola doplnená ukážkami originálnych archeologických nálezov. Kultúrne dedičstvo nášho kraja, konkrétne výšivky, kroje, ľudová hudba, spôsob života na dedine a staré remeslá poznali mnohí žiaci z rozprávania starých a prastarých rodičov. Práve táto téma im bola najbližšia.

Veľmi atraktívnou bola jedinečná zbierka hasičskej techniky, najrozsiahlejšia svojho druhu na Slovensku. Mimoriadne zaujímavá bola streľba z luku, ako aj výroba múky drvením zrna hladkými kameňmi, ktorú si mohli žiaci vyskúšať. Súčasťou týchto interaktívnych hodín bola skupinová práca, diskusie, kvízy, kde žiaci mohli vyjadriť svoj názor, vzájomne sa počúvať, rešpektovať názory iných, rozvíjať svoju osobnosť, kreativitu, spontánnosť. Toto zážitkové učenie sa prispelo k rozvoju kognitívnych schopností a divergentného myslenia žiakov.

V závere by som rada podotkla, že využívať iba zážitkové vyučovanie by bolo veľmi náročné. Myslím si, že je potrebné viesť ho v kombinácii s klasickým vyučovaním.

PaedDr. Júlia Geletičová, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov

  

Súvisiace články

27.04.2017 09:00

Gymnazisti pripravia čitateľský maratón s povesťami

SNINA - Čitateľský maratón s názvom Spoznajme Sninu v povestiach – 700 minút s povesťami o Snine a okolí zorganizuje vo štvrtok 27. apríla Gymnázium na Študentskej ulici. Gymnazisti budú čítať povesti v sninských školách. Zamer...
19.12.2019 13:20

Krátkodobá výmena skupín žiakov z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Maďarsku – Erasmus+

Krátkodobá výmena skupín žiakov v Maďarsku – Erasmus+