Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
02.03.2018 09:09

Zážitkové vyučovanie

Radšej raz vidieť ako stokrát počuť...

Úvodom by som si dovolila citovať Jana Amosa Komenského, ktorý bol presvedčený, že človek získava najdôležitejšie skúsenosti pomocou vlastných zmyslov. 

„Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži, a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to budem cítiť a chápať po celý život."

Tento velikán pedagogiky bol presvedčený, že je potrebné vzdelávať ducha, srdce, jazyk, aj ruky. Ak vychádzame z tohto predpokladu, potom je zážitkové vyučovanie jednou z najúčinnejších foriem učenia sa.

Namiesto pasívneho prijímania informácií si žiaci vlastnou aktivitou cez zážitok vytvárajú vlastnú skúsenosť. Nemenej dôležitá je reflexia a následné upevnenie získaných poznatkov, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako len naspamäť naučené vedomosti. V tomto procese učenia sa je zapojená celá osobnosť žiaka, jeho emocionalitu nevynímajúc.

Práve vžitie sa do situácie, jej emocionálne prežívanie a vedomé kognitívne spracovávanie daného zážitku dokáže zanechať zapamätaný a dobre osvojený poznatok. Prostredníctvom zážitku sa dá cieľ vyučovacej hodiny dosiahnuť efektívnejšie.

O to sa snažíme aj na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Pri výučbe dejepisu sme preto niekoľkokrát navštívili Krajské múzeum v Prešove, kde sme sa zúčastnili netradičných vyučovacích hodín. Našim cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces, vzbudiť u žiakov záujem o históriu mesta Prešov, motivovať ich k snahe prehlbovať a rozširovať vedomosti z regionálnych dejín, prehĺbiť záujem o dejiny vlastného národa, prepájať minulosť a súčasnosť.

Odborní zamestnanci múzea pútavým a zaujímavým spôsobom priblížili históriu slobodného kráľovského mesta Prešov, mestské výsady a práva, ako aj každodenný život obyčajných ľudí. Súčasťou bola aj výstava venovaná 770. výročiu 1.písomnej zmienky o Prešove, na ktorej bol žiakom sprístupnený a predstavený vlastný zbierkový fond. Žiaci tak mali možnosť vidieť a dotýkať sa replík, ako aj originálov vystavených predmetov.

Rovnako zaujímavá bola práca s rukopismi Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského. Prednáška o spôsobe života starých Slovanov, to ako bývali, pracovali, čím sa zdobili, a v čo verili bola doplnená ukážkami originálnych archeologických nálezov. Kultúrne dedičstvo nášho kraja, konkrétne výšivky, kroje, ľudová hudba, spôsob života na dedine a staré remeslá poznali mnohí žiaci z rozprávania starých a prastarých rodičov. Práve táto téma im bola najbližšia.

Veľmi atraktívnou bola jedinečná zbierka hasičskej techniky, najrozsiahlejšia svojho druhu na Slovensku. Mimoriadne zaujímavá bola streľba z luku, ako aj výroba múky drvením zrna hladkými kameňmi, ktorú si mohli žiaci vyskúšať. Súčasťou týchto interaktívnych hodín bola skupinová práca, diskusie, kvízy, kde žiaci mohli vyjadriť svoj názor, vzájomne sa počúvať, rešpektovať názory iných, rozvíjať svoju osobnosť, kreativitu, spontánnosť. Toto zážitkové učenie sa prispelo k rozvoju kognitívnych schopností a divergentného myslenia žiakov.

V závere by som rada podotkla, že využívať iba zážitkové vyučovanie by bolo veľmi náročné. Myslím si, že je potrebné viesť ho v kombinácii s klasickým vyučovaním.

PaedDr. Júlia Geletičová, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov

  

Súvisiace články

30.04.2017 16:51

Ľudské práva v réžii stredškolákov

Olympiáda ľudských práv je nielen skvelou vedomostnou súťažou, ale zároveň je výnimočná v tom, že podporuje angažovanosť mladých ľudí nielen vo veľkých spoločenských témach, ale aj v otázkach medziľudských vzťahov. Olympiáda ti...
28.02.2020 10:35

Medzinárodné spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní dizajnérov

Zahraničné pobyty umožňujú študentom, ale aj pedagógom získať nové vedomosti a zručnosti a osvojiť si nové postupy, ktoré sa už osvedčili v praxi u zahraničných partnerov.
19.06.2018 13:38

Veľký úspech žiakov Obchodnej akadémie v Lučenci v národnom kole súťaže Mladý Európan

13.-14. júna sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnilo národné kolo súťaže “Mladý Európan 2018“. Družstvo našej školy, Obchodnej akadémie v Lučenci, tvorili žiaci Vladimír Kička, bratia Patrik a Tomáš ...