Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
23.11.2017 20:03

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do programu Euroscola 2018

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po piaty krát do programu Euroscola. Cieľom programu je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. V rámci programu Euroscola 2018 usporiadali žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci rôzne zaujímavé podujatia.

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do programu Euroscola 2018

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po piaty krát do programu Euroscola. Cieľom programu je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.

V rámci programu Euroscola 2018 usporiadali žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci rôzne zaujímavé podujatia.

Prednáška spojená s diskusiou s Ing. Evou Balážovou, PhD.

Jednou z naších aktivít v rámci programu Euroscola 2018 bolo osobné stretnutie s Ing. Evou Balážovou, PhD.

Pani doktorka informovala žiakov o programe ERASMUS+, vyzdvihla prínos vzdelávania v zahraničí prostredníctvom tohto programu pre študentov, ktorí ho absolvujú. Zdôraznila, že štúdium v zahraničí pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Po zaujímavých informáciách, žiaci diskutovali s pani Balážovou o vzdelávaní mladých ľudí na Slovensku, aj v zahraničí.

                                                                                                    

Diskusia s absolventom OA Lučenec Ing. Peterom Mackom

V pondelok 13. novembra 2017 do našej školy zavítal bývalý žiak Obchodnej akadémie v Lučenci, nedávno skončený vysokoškolák Ing. Peter Macko. Prišiel prezentovať našim žiakom svoje skúsenosti a zážitky zo zahraničného študijného pobytu v Českej republike prostredníctvom mobility ERASMUS+, ktorého sa zúčastnil v trvaní 6 mesiacov. Peter prejavil spokojnosť, že mal možnosť absolvovať túto osobnú skúsenosť so zahraničným štúdiom. Nadobudol tam väčšiu sebaistotu, a samozrejme si výrazne zlepšil komunikáciu v anglickom jazyku. Po pútavom rozprávaní, nasledovala diskusia so žiakmi. Pán Macko odpovedal na množstvo otázok ohlaďom zahraničných pobytov prostredníctvom programu ERASMUS+, ktoré ešte žiakov zaujímali.

Diskusia a workshop na tému ERASMUS+ s Mgr. Michaelou Bogdanovou

Kto iný pre nás mohol urobiť zaujímavejší workshop na tému ERASMUS+ ako zástupkyňa priamo z SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Bratislave.  Mgr. Michaela Bogdanová k nám do Lučenca zavítala dňa 15.novembra 2017. Žiakov informovala o aktuálnych možnostiach ako sa zapojiť do programu ERASMUS+, a o strategických partnerstvách medzi školami v jednotlivých krajinách, do ktorých je naša škola tiež zapojená prostredníctvom spomínaného programu.

Zorganizovala workshop vo forme kvízových otázok, ktoré sa týkali programu ERASMUS+, no aj iných zaujímavých tém. Potom nasledovala podnetná a zábavná online hra pre žiakov.

Veríme, že všetkým prítomným priniesli tieto stretnutia veľa nových informácií do budúceho štúdia alebo pracovného života. Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým pozvaným hosťom za zaujímavé besedy, ktoré nás obohatili o množstvo informácií a priamych skúseností s mobilitami prostredníctvom programu ERASMUS+.

Ing. Antónia Francistyová, Ing. Jana Macháčková, Mgr. Kvetoslava Kriváková

Súvisiace články

26.04.2018 14:02

Štátne skúšky na Obchodnej akadémii v Lučenci

V piatok 24. apríla 2018 mali žiaci našej školy možnosť podrobiť sa štátnej skúške z písania na počítači a z korešpondencie. Skúšky sa konali pod dohľadom poverenej osoby Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Brat...
11.03.2018 21:12

Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave patrí podľa INEKO medzi najlepšie školy

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku. Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 ...
13.03.2018 16:16

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť v Európskom parlamente v Štrasburgu

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí vyhrali 3.miesto v súťaži Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku  EUROSCOLA 2018, sa dňa 8. marca 2018 dočkali svojej zaslúženej výhry. Bol ňou jeden pracovný deň v E...