Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
30.09.2019 09:39

EKOPOSTER 2019

Propozície celoslovenskej súťaže vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ

Termín konania

od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019

Uzávierka prác

15. 11. 2019 

Poslanie a cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia.

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, žiakov ZUŠ rovnakých vekových kategórií ako žiaci ZŠ a žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním s jednou doposiaľ nepublikovanou prácou, s vypovedaním vzťahu človeka k prírode. Odporúčame, aby kolektív tvorili 2 až 5 žiaci. Práce môžu byť zhotovené ľubovoľnou technikou, rôzneho formátu (maximálne A0). Práce odporúčame povrchovo upraviť (fixovať) proti oteru. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. Všetky práce musia mať na zadnej strane nalepenú prihlášku s vyplnenými údajmi (viď Príloha).

Doručenie prác

Práce môžu byť doručené osobne do podateľne MsÚ v Trstenej alebo zaslané poštou na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. Obálku označte heslom EKOPOSTER.

Súťažné kategórie

Kategória ZŠ 

 • 1. kategória - žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ
 • 2. kategória- žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ
 • 3. kategória - žiaci 9. ročníka ZŠ
 • Kategória gymnázií s osemročným vyučovaním 

 • 1. kategória – žiaci primy – sekundy
 • 2. kategória – žiaci tercie – kvarty
 • 3. kategória – žiaci kvinty
 • Kategória ZUŠ (rozdelenie ako pri kategórii ZŠ)

  Hodnotenie súťaže

  Obsahovú stránku a výtvarnú úroveň súťažných prác bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov a odborných zamestnancov z výtvarnej, environmentálnej a printovej oblasti. Hodnotiacim kritériom prác je úroveň zvládnutia obsahového poňatia a výtvarného prevedenia, stvárnenia, originalita, nápaditosť, zosúladenie prác celého kolektívu do jedného celku. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo udeliť cenu poroty, cenu za nápad alebo iné výnimočné dielo, nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú, môžu byť použité na propagačné a iné účely.
   

  Výsledky súťaže

  Budú súťažiacim oznámené e-mailom alebo telefonicky. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční do 31. 12. 2019. Z odovzdávania cien bude vyhotovená fotodokumentácia.

   

  Viac na: minedu

  Súvisiace články

  14.05.2019 17:38

  ENVIROSPEKTRUM 2019

  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyzýva deti a mládež, aby využili posledné dni k zapojeniu do 2. kola národnej fotografickej súťaže ENVIROSPEKTRUM 2019.
  28.11.2017 15:35

  Vymysli vlstnú konšpiračnú teóriu a vyhraj tablet!

  Aké ťažké je vymyslieť konšpiračnú teóriu? Čomu všetkému uverí “homo internetus”? Prečo sú tie najneuveriteľnejšie stories najviac chytľavé?