Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
30.09.2019 09:41

PRAMIENOK 2019

Propozície celoslovenskej a medzinárodnej súťaže vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku

Termín konania

od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019

Uzávierka prác

15. 11. 2019 

Poslanie a cieľ súťaže

Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí.

Podmienky súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce materskú školu v SR aj v zahraničí, navštevujúce ZUŠ i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti. Jeden súťažiaci môže poslať len jednu prácu na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode.


Do súťaže môžu byť prihlásené doteraz nepublikované práce jednotlivcov. Práce môžu byť vytvorené rôznymi plošnými výtvarnými technikami, maximálne do formátu A3. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. 

Súťažné kategórie

 • 1. kategória - do 4 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky
 • 2. kategória - do 5 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 rokov
 • 3. kategória - do 6 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 rokov
 • 4. kategória - nad 6 rokov - do 7 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 7 rokov
 • 5. kategória ZUŠ - deti predškolského veku navštevujúce ZUŠ
 • Hodnotenie súťaže

  Výtvarnú a obsahovú stránku prác bude hodnotiť odborná porota zložená z výtvarníkov a pedagogických zamestnancov. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo udeliť cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.

  Výsledky súťaže

  Budú súťažiacim oznámené e-mailom alebo telefonicky. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční do 31. 12. 2019. Z odovzdávania cien bude vyhotovená fotodokumentácia. Výsledky súťaže a fotodokumentácia budú zverejnené v médiách, na webovej stránke MŠVVaŠ SR a na webovej stránke mesta Trstená (www.trstena.sk).

  Organizátor uhradí polovičné cestovné (jednu cestu) autorom víťazných prác a jednej dospelej sprevádzajúcej osobe vo výške ceny cestovného hromadným dopravným prostriedkom.

  Zdroj minedu

  Súvisiace články

  19.01.2018 10:18

  Matematický klokan

  Zapojte sa aj vy.
  15.11.2018 10:02

  Súťaž pre pedagógov ZŠ a SŠ v mediálnej výchove

  Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum (ŠMC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby ...
  11.09.2019 07:44

  Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií...

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieh...