Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
30.09.2019 09:41

PRAMIENOK 2019

Propozície celoslovenskej a medzinárodnej súťaže vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku

Termín konania

od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019

Uzávierka prác

15. 11. 2019 

Poslanie a cieľ súťaže

Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí.

Podmienky súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce materskú školu v SR aj v zahraničí, navštevujúce ZUŠ i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti. Jeden súťažiaci môže poslať len jednu prácu na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode.


Do súťaže môžu byť prihlásené doteraz nepublikované práce jednotlivcov. Práce môžu byť vytvorené rôznymi plošnými výtvarnými technikami, maximálne do formátu A3. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. 

Súťažné kategórie

 • 1. kategória - do 4 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky
 • 2. kategória - do 5 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 rokov
 • 3. kategória - do 6 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 rokov
 • 4. kategória - nad 6 rokov - do 7 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 7 rokov
 • 5. kategória ZUŠ - deti predškolského veku navštevujúce ZUŠ
 • Hodnotenie súťaže

  Výtvarnú a obsahovú stránku prác bude hodnotiť odborná porota zložená z výtvarníkov a pedagogických zamestnancov. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo udeliť cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.

  Výsledky súťaže

  Budú súťažiacim oznámené e-mailom alebo telefonicky. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční do 31. 12. 2019. Z odovzdávania cien bude vyhotovená fotodokumentácia. Výsledky súťaže a fotodokumentácia budú zverejnené v médiách, na webovej stránke MŠVVaŠ SR a na webovej stránke mesta Trstená (www.trstena.sk).

  Organizátor uhradí polovičné cestovné (jednu cestu) autorom víťazných prác a jednej dospelej sprevádzajúcej osobe vo výške ceny cestovného hromadným dopravným prostriedkom.

  Zdroj minedu

  Súvisiace články

  17.06.2018 11:34

  Ars Šafarikiana 2018

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje 5. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2018, ktorá bude – už tradične – spojená s dielňami tvorivého písania.