Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
15.11.2018 10:02

Súťaž pre pedagógov ZŠ a SŠ v mediálnej výchove

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum (ŠMC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

Zasielajte nám:

 • príklady vyučovacích hodín, projektov a ďalších aktivít z mediálnej výchovy, ktorých realizácia sa Vám osvedčila a ktoré by ste chceli sprostredkovať ďalej Vašim kolegom,
 • žiacke práce – produkty, ktoré vznikli v rámci výučby mediálnej výchovy v tlačenej, zvukovej, audiovizuálnej či multimediálnej podobe (napr. postery, školské časopisy, videá, filmy, Cd, stránky a pod.).

TEMATICKÉ ZAMERANIE SÚŤAŽE 

 • učenie (sa) o médiách prostredníctvom vlastnej tvorby mediálnych obsahov (fotografií, videí, časopisu, rozhlasu, internetových stránok, blogov, vlogov, reklamných komunikátov, atď.),
 • praktická tvorba mediálnych produktov (príprava, tvorba a zverejnenie vlastného mediálneho produktu v tlačenej, auditívnej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe),
 • rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k médiám, kritická analýza, reflexia a hodnotenie médií, mediálnych obsahov,praktická práca s médiami ako prostriedok analýzy, kritickej reflexie a zodpovedného využívania médií.

 OCENENIE

 • Najlepšie 3 príklady učebnej praxe budú finančne odmenené sumou 100 eur.

 Vybraní účastníci (triedne kolektívy, pedagógovia) sa zároveň budú môcť zdarma zúčastniť pripravovaného pilotného dvojročného vzdelávacieho programu z reflexívno-praktickej (produktívnej) mediálnej výchovy v podobe:

 • kurzu pre žiakov (1- dňových exkurzií) v priestoroch digitálnych štúdií FMK UCM v Trnave a  e-learningového kurzu (15 lekcií),
 • školenia pre pedagógov (2- dňového seminára, tréningu).

 Všetci účastníci získajú:

 • vecné dary v podobe publikácií vhodných pri realizácii mediálnej výchovy na školách,
 • metodickú príručku s najlepšími príkladmi dobrej praxe v tlačenej podobe.
 • certifikát o účasti (výhercovia s informáciou o príslušnom umiestnení v súťaži)

Všetky podnetné a zaujímavé príklady dobrej praxe budú okrem toho zverejnené v:

 • databáze príkladov dobrej praxe na stránke https://www.medialnavychova.sk/,
 • metodickej príručke,
 • štúdii o stratégiách reflexívneho a produktívneho učenia a učenia sa o médiách na základných a stredných školách na Slovensku

Termín:  do 15. decembra 2018.

Viac informácií je dostupných TU.

Súťaž sa realizuje v rámci projektu KEGA 010UCM-4/2018 KEGA s názvom "Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM" (č. 010UCM-4/2018) podporovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Súvisiace články

21.11.2017 12:42

Súťažte s IGOROM BUKOVSKÝM

A vyhrajte novú knihu (Za)chráňte svoje črevo/protiprdkavá kuchárska kniha.
05.11.2019 10:19

Vo finále súťaže PRE VODU opäť školské tímy i jednotlivci

Aj štvrtý ročník súťaže PRE VODU priniesol množstvo nápadov v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou. Súťažiach študentov i mladých odborníkov teraz čaká finále, na ktorom budú prezentovať svoje práce pred odbornou porotou. S...