Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
15.11.2018 10:02

Súťaž pre pedagógov ZŠ a SŠ v mediálnej výchove

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum (ŠMC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

Zasielajte nám:

 • príklady vyučovacích hodín, projektov a ďalších aktivít z mediálnej výchovy, ktorých realizácia sa Vám osvedčila a ktoré by ste chceli sprostredkovať ďalej Vašim kolegom,
 • žiacke práce – produkty, ktoré vznikli v rámci výučby mediálnej výchovy v tlačenej, zvukovej, audiovizuálnej či multimediálnej podobe (napr. postery, školské časopisy, videá, filmy, Cd, stránky a pod.).

TEMATICKÉ ZAMERANIE SÚŤAŽE 

 • učenie (sa) o médiách prostredníctvom vlastnej tvorby mediálnych obsahov (fotografií, videí, časopisu, rozhlasu, internetových stránok, blogov, vlogov, reklamných komunikátov, atď.),
 • praktická tvorba mediálnych produktov (príprava, tvorba a zverejnenie vlastného mediálneho produktu v tlačenej, auditívnej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe),
 • rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k médiám, kritická analýza, reflexia a hodnotenie médií, mediálnych obsahov,praktická práca s médiami ako prostriedok analýzy, kritickej reflexie a zodpovedného využívania médií.

 OCENENIE

 • Najlepšie 3 príklady učebnej praxe budú finančne odmenené sumou 100 eur.

 Vybraní účastníci (triedne kolektívy, pedagógovia) sa zároveň budú môcť zdarma zúčastniť pripravovaného pilotného dvojročného vzdelávacieho programu z reflexívno-praktickej (produktívnej) mediálnej výchovy v podobe:

 • kurzu pre žiakov (1- dňových exkurzií) v priestoroch digitálnych štúdií FMK UCM v Trnave a  e-learningového kurzu (15 lekcií),
 • školenia pre pedagógov (2- dňového seminára, tréningu).

 Všetci účastníci získajú:

 • vecné dary v podobe publikácií vhodných pri realizácii mediálnej výchovy na školách,
 • metodickú príručku s najlepšími príkladmi dobrej praxe v tlačenej podobe.
 • certifikát o účasti (výhercovia s informáciou o príslušnom umiestnení v súťaži)

Všetky podnetné a zaujímavé príklady dobrej praxe budú okrem toho zverejnené v:

 • databáze príkladov dobrej praxe na stránke https://www.medialnavychova.sk/,
 • metodickej príručke,
 • štúdii o stratégiách reflexívneho a produktívneho učenia a učenia sa o médiách na základných a stredných školách na Slovensku

Termín:  do 15. decembra 2018.

Viac informácií je dostupných TU.

Súťaž sa realizuje v rámci projektu KEGA 010UCM-4/2018 KEGA s názvom "Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM" (č. 010UCM-4/2018) podporovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Súvisiace články

05.03.2018 09:23

Pre vodu

Súťaž Pre vodu organizuje Nadácia Ekopolis, uzávierka prijímania návrhov je 22. marca
05.12.2018 09:18

Začína sa 7. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným spustili registráciu do celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných žiakov. Logická olympiáda je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do...
17.06.2018 11:34

Ars Šafarikiana 2018

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje 5. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2018, ktorá bude – už tradične – spojená s dielňami tvorivého písania.