Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mgr. Mária Morávková
15.01.2018 13:39

Ako ďalej v základnom školstve?

Ako viacročnú učiteľku slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni základnej školy a bývalú odbornú referentku MŠ SR pre slovenský jazyk a literatúru v rokoch 1996 – 1999 ma veľmi mrzia výsledky slovenských 15 - ročných žiakov, ktoré dosiahli v medzinárodnej štúdii PISA 2015. 

Zamýšľala som sa nad príčinami zaostávania slovenského školstva a dovolila by som si navrhnúť niektoré možnosti riešenia. Už dlhé desaťročia v slovenskom základnom školstve je využívaný model, v ktorom sú všetci žiaci od 1. ročníka až po 9.ročník vzdelávaní podľa rovnakého učebného plánu a učebných osnov.

Tento model neumožňuje využívať dostatočne individuálny prístup ku každému žiakovi a výsledky medzinárodných štúdií dokazujú, že je pre slovenské základné školstvo nevyhovujúci. Tento je preferovaný aj v novom programe Učiace sa Slovensko. V praxi je však nerealizovateľný.

_______________________

Keďže učiteľ na 2.stupni základnej školy učí denne aj viac ako 60 žiakov, nie je reálne a mysliteľné, aby si každý deň pripravoval individuálny plán pre každého žiaka šitý na mieru. Podľa mňa je to len utópia a mohli to navrhnúť len experti, ktorí na 2. stupni základnej školy nikdy nepôsobili.

_______________________

Veľmi by ma zaujímalo, či boli v expertnom tíme zastúpení aj skúsení učitelia z praxe, metodici, inšpektori. Okrem toho sa na 2. stupni základnej školy stretávajú žiaci s rôznymi stupňami vedomostí a hlavne žiaci, ktorí v 4. ročníku majú trojky a dokonca štvorky na vysvedčení, nemajú šancu na 2. stupni ZŠ dosahovať dobré výsledky, strácajú motiváciu a nerozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti. To dokazujú aj výsledky medzinárodnej štúdie PISA, kde až tretina 15- ročných žiakov nedosahuje ani 1. stupeň čitateľskej, matematickej aj prírodovednej gramotnosti.

Preto by stálo za zváženie, či sa nepoučíme od našich nemeckých susedov, ktorí dosahujú v štúdii nadpriemerné výsledky vo všetkých troch sledovaných oblastiach.

V Nemecku sa už od 5. ročníka diferencuje vzdelávanie podľa dosiahnutých výsledkov žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu podľa rôznych učebných plánov aj učebných osnov na troch typoch škôl. Takto sa dá tiež dosiahnuť individuálny prístup k žiakom rovnakej úrovne a zabezpečiť im vzdelanie rešpektujúce ich dosiahnuté výsledky a možnosti. Je tiež finančne menej náročný ako navrhovaný program Učiace sa Slovensko. Objektívny pohľad na dosiahnuté výsledky žiakov by zabezpečili testy NUCEM -u, ktoré by boli určené pre žiakov 4. ročníka základnej školy pred koncom školského roka a zistili, v akom type školy by žiaci pokračovali v štúdiu.

 

V Nemecku sa štúdium začína Grundschule, ktorá je 4 – ročná tak ako aj u nás a po jej absolvovaní žiaci podľa dosiahnutých výsledkov pokračujú v štúdiu v troch typoch škôl:

 - Hauptschule, ktorá je 5 – 6 ročná a je určená pre žiakov so slabšími vedomosťami a pripravuje žiakov na štúdium v stredných odborných učilištiach.

Takýto typ školy v slovenskom školstve nemáme. Verím, že práve tento typ školy by pomohol pri riešení problematiky žiakov so slabším prospechom, zo slabšieho sociálneho prostredia a rómskych žiakov, kde by sa mohol rozsah učiva prispôsobiť ich možnostiam, tempu a hlavne by ich mohol motivovať k získavaniu nových vedomostí a predpokladám, že by mohli medzi rovnocennými spolužiakmi získať aspoň 1. stupeň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Je tiež známy fakt, že väčšina žiakov so slabším prospechom má aj problémy so správaním. Otázka disciplíny je tiež veľmi dôležitý aspekt pri zvyšovaní úrovne dosiahnutých vedomostí. Preto k tomuto typu škôl by bolo potrebné pripraviť aj špeciálnych učiteľov, nové učebné plány a učebné osnovy rešpektujúce možnosti žiakov, kvalitné učebnice a metodické príručky a práve v tomto type školy by bola potrebná aj práca pomocných učiteľov. Väčší dôraz by sa kládol aj na rozvoj praktických zručností žiakov, ktoré budú potrebovať po skončení školy.

   - Druhým typom je Realschule, reálna škola, ktorá je 6 - ročná a pripravuje žiakov pre štúdium na stredných odborných školách a v gymnáziách. Zodpovedá nášmu 2. stupňu základnej školy. Výsledky nemeckých žiakov sú však podstatne kvalitnejšie, preto by som navrhla ministerskú návštevu Saska, ktoré zo spolkových republík dosahuje najlepšie výsledky v medzinárodných štúdiách.  Boli by v nej aj zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, NUCEM -u, metodických centier.

Dôležité by bolo zistiť, ako je spracované učivo v nemeckých učebniciach, metodických príručkách a aj v učebných osnovách a získané poznatky využiť pri reforme slovenského základného školstva.

   - Tretím typom škôl sú 9 -ročné gymnáziá. Sú určené pre talentovaných žiakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Myslím si, že redukcia osemročných gymnázií u nás by nebola vhodným riešením. Práve v  tomto type škôl majú talentovaní žiaci  možnosť rozvíjať svoj potenciál a zaradiť sa k najlepším v dosiahnutom stupni gramotnosti, čím majú možnosť zlepšiť celkové výsledky slovenských žiakov v medzinárodných testovaniach.


 _______________________

V navrhovaných cieľoch programu Učiace sa Slovensko považujem za správne, že učiteľ by mal mať kvalitne spracovanú metodickú príručku a množstvo metodických materiálov, ktoré učiteľ dostane bezplatne.

Tu vidím aj rezervy, lebo k učebniciam literatúry pre 5.-9. ročník nie sú spracované metodické príručky, čo je jeden z vážnych problémov, ktoré sa nepriaznivo odrážajú v dosiahnutých výsledkoch našich žiakov v štúdii PISA v oblasti čitateľskej gramotnosti.

Tiež informovanosť o štúdii PISA, ktorá prináša naozaj náročné úlohy, by bolo potrebné zlepšiť a minimálne zaslať na všetky základné školy materiál spracovaný NUCEM- om. Je síce uverejnený na jeho stránke, ale predpokladám, že mnohí učitelia slovenského jazyka a literatúry ho nepoznajú. Úlohy z čitateľskej gramotnosti sú síce uvoľnené z roku 2009, ale učitelia by sa mohli inšpirovať a metodické centrá a NUCEM by mal každý mesiac zasielať spracované návrhy úloh z čitateľskej gramotnosti podľa platných učebníc slovenského jazyka a literatúry v 5. – 9. ročníku ZŠ na základné školy, prednostne pre žiakov 9. ročníka. Veď už na jar 2018 budú žiaci 9. ročníka ZŠ testovaní v štúdii PISA a tá je zameraná práve na čitateľskú gramotnosť. Je potrebné, aby žiaci s takýmto náročným spracovaním úloh pracovali čím častejšie, čím by sa zvyšovala kvalita vedomostí žiakov a boli na takýto typ úloh pripravovaní systematicky. 

V navrhovanom programe považujem tiež za správne znížiť množstvo encyklopedických vedomostí a poznatkov z teórie literatúry. Už počas pôsobenia na MŠ SR som navrhovala vypustiť z učiva základnej školy syntax. Vedomosti z tejto oblasti žiaci v praktickom živote nepotrebujú a získaný počet hodín by sa mohol využiť v slohu, v zlepšovaní čitateľskej gramotnosti alebo pri nácviku pravopisu. Aj z teórie literatúry sa žiaci učia množstvo poučiek a v úlohách PISA sa nenachádzajú a vôbec nie je zastúpený lyrický druh. Netvrdím, že by žiaci nemali čítať a rozoberať básne. Diskutabilné je, koľko hodín je tejto činnosti potrebné venovať. Ak sa chceme dostať aspoň do priemeru krajín OECD v sledovaných oblastiach v štúdii PISA, treba sa učiť zo skúseností susedných úspešných krajín. Verím, že som aspoň trocha svojimi návrhmi a podnetmi pomohla pri riešení problematiky základného školstva.

Budem veľmi rada, keď sa k mojim návrhom a postrehom vyjadria učitelia základných škôl a odborná verejnosť. Myslím si, že sa spoločnými silami podarí nájsť pre slovenské základné školstvo naozaj program, ktorý bude realizovateľný aj v praxi a pomôže zvýšiť jeho úroveň a zaradí ho k úspešným školským systémom.

__________________________________

Záverom chcem zo srdca poďakovať všetkým učiteľom, hlavne na 2. stupni základnej školy, ktorí pracujú so žiakmi v puberte, čo je najnáročnejšie obdobie z hľadiska výchovy aj vzdelávania. Učiteľom, ktorí napriek nedostatočnej metodickej pomoci robia, čo je v ich silách a považujú svoje povolanie napriek nedostatočnému finančnému a spoločenskému uznaniu za svoje poslanie. Verím, že sa im dostane patričného ohodnotenia aj uznania aj zo strany nadriadených aj vlády.

___________________________________


Prajem všetkým učiteľom zo srdca pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.


                                                                         Mgr. Mária Morávková
 

Súvisiace články

16.08.2016 10:00

Učiteľ a myseľ nastavená na rast

To, aký máme postoj k životu, životným situáciám, ľuďom okolo nás je výsledkom nastavenia vlastnej mysle. My sami rozhodujeme o tom ako budeme vnímať, rozmýšľať a prípadne aj hodnotiť dianie okolo nás. Profesorka Carol Dweck ...
20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...