Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mgr. Mária Morávková
15.01.2018 13:39

Ako ďalej v základnom školstve?

Ako viacročnú učiteľku slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni základnej školy a bývalú odbornú referentku MŠ SR pre slovenský jazyk a literatúru v rokoch 1996 – 1999 ma veľmi mrzia výsledky slovenských 15 - ročných žiakov, ktoré dosiahli v medzinárodnej štúdii PISA 2015. 

Zamýšľala som sa nad príčinami zaostávania slovenského školstva a dovolila by som si navrhnúť niektoré možnosti riešenia. Už dlhé desaťročia v slovenskom základnom školstve je využívaný model, v ktorom sú všetci žiaci od 1. ročníka až po 9.ročník vzdelávaní podľa rovnakého učebného plánu a učebných osnov.

Tento model neumožňuje využívať dostatočne individuálny prístup ku každému žiakovi a výsledky medzinárodných štúdií dokazujú, že je pre slovenské základné školstvo nevyhovujúci. Tento je preferovaný aj v novom programe Učiace sa Slovensko. V praxi je však nerealizovateľný.

_______________________

Keďže učiteľ na 2.stupni základnej školy učí denne aj viac ako 60 žiakov, nie je reálne a mysliteľné, aby si každý deň pripravoval individuálny plán pre každého žiaka šitý na mieru. Podľa mňa je to len utópia a mohli to navrhnúť len experti, ktorí na 2. stupni základnej školy nikdy nepôsobili.

_______________________

Veľmi by ma zaujímalo, či boli v expertnom tíme zastúpení aj skúsení učitelia z praxe, metodici, inšpektori. Okrem toho sa na 2. stupni základnej školy stretávajú žiaci s rôznymi stupňami vedomostí a hlavne žiaci, ktorí v 4. ročníku majú trojky a dokonca štvorky na vysvedčení, nemajú šancu na 2. stupni ZŠ dosahovať dobré výsledky, strácajú motiváciu a nerozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti. To dokazujú aj výsledky medzinárodnej štúdie PISA, kde až tretina 15- ročných žiakov nedosahuje ani 1. stupeň čitateľskej, matematickej aj prírodovednej gramotnosti.

Preto by stálo za zváženie, či sa nepoučíme od našich nemeckých susedov, ktorí dosahujú v štúdii nadpriemerné výsledky vo všetkých troch sledovaných oblastiach.

V Nemecku sa už od 5. ročníka diferencuje vzdelávanie podľa dosiahnutých výsledkov žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu podľa rôznych učebných plánov aj učebných osnov na troch typoch škôl. Takto sa dá tiež dosiahnuť individuálny prístup k žiakom rovnakej úrovne a zabezpečiť im vzdelanie rešpektujúce ich dosiahnuté výsledky a možnosti. Je tiež finančne menej náročný ako navrhovaný program Učiace sa Slovensko. Objektívny pohľad na dosiahnuté výsledky žiakov by zabezpečili testy NUCEM -u, ktoré by boli určené pre žiakov 4. ročníka základnej školy pred koncom školského roka a zistili, v akom type školy by žiaci pokračovali v štúdiu.

 

V Nemecku sa štúdium začína Grundschule, ktorá je 4 – ročná tak ako aj u nás a po jej absolvovaní žiaci podľa dosiahnutých výsledkov pokračujú v štúdiu v troch typoch škôl:

 - Hauptschule, ktorá je 5 – 6 ročná a je určená pre žiakov so slabšími vedomosťami a pripravuje žiakov na štúdium v stredných odborných učilištiach.

Takýto typ školy v slovenskom školstve nemáme. Verím, že práve tento typ školy by pomohol pri riešení problematiky žiakov so slabším prospechom, zo slabšieho sociálneho prostredia a rómskych žiakov, kde by sa mohol rozsah učiva prispôsobiť ich možnostiam, tempu a hlavne by ich mohol motivovať k získavaniu nových vedomostí a predpokladám, že by mohli medzi rovnocennými spolužiakmi získať aspoň 1. stupeň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Je tiež známy fakt, že väčšina žiakov so slabším prospechom má aj problémy so správaním. Otázka disciplíny je tiež veľmi dôležitý aspekt pri zvyšovaní úrovne dosiahnutých vedomostí. Preto k tomuto typu škôl by bolo potrebné pripraviť aj špeciálnych učiteľov, nové učebné plány a učebné osnovy rešpektujúce možnosti žiakov, kvalitné učebnice a metodické príručky a práve v tomto type školy by bola potrebná aj práca pomocných učiteľov. Väčší dôraz by sa kládol aj na rozvoj praktických zručností žiakov, ktoré budú potrebovať po skončení školy.

   - Druhým typom je Realschule, reálna škola, ktorá je 6 - ročná a pripravuje žiakov pre štúdium na stredných odborných školách a v gymnáziách. Zodpovedá nášmu 2. stupňu základnej školy. Výsledky nemeckých žiakov sú však podstatne kvalitnejšie, preto by som navrhla ministerskú návštevu Saska, ktoré zo spolkových republík dosahuje najlepšie výsledky v medzinárodných štúdiách.  Boli by v nej aj zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, NUCEM -u, metodických centier.

Dôležité by bolo zistiť, ako je spracované učivo v nemeckých učebniciach, metodických príručkách a aj v učebných osnovách a získané poznatky využiť pri reforme slovenského základného školstva.

   - Tretím typom škôl sú 9 -ročné gymnáziá. Sú určené pre talentovaných žiakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Myslím si, že redukcia osemročných gymnázií u nás by nebola vhodným riešením. Práve v  tomto type škôl majú talentovaní žiaci  možnosť rozvíjať svoj potenciál a zaradiť sa k najlepším v dosiahnutom stupni gramotnosti, čím majú možnosť zlepšiť celkové výsledky slovenských žiakov v medzinárodných testovaniach.


 _______________________

V navrhovaných cieľoch programu Učiace sa Slovensko považujem za správne, že učiteľ by mal mať kvalitne spracovanú metodickú príručku a množstvo metodických materiálov, ktoré učiteľ dostane bezplatne.

Tu vidím aj rezervy, lebo k učebniciam literatúry pre 5.-9. ročník nie sú spracované metodické príručky, čo je jeden z vážnych problémov, ktoré sa nepriaznivo odrážajú v dosiahnutých výsledkoch našich žiakov v štúdii PISA v oblasti čitateľskej gramotnosti.

Tiež informovanosť o štúdii PISA, ktorá prináša naozaj náročné úlohy, by bolo potrebné zlepšiť a minimálne zaslať na všetky základné školy materiál spracovaný NUCEM- om. Je síce uverejnený na jeho stránke, ale predpokladám, že mnohí učitelia slovenského jazyka a literatúry ho nepoznajú. Úlohy z čitateľskej gramotnosti sú síce uvoľnené z roku 2009, ale učitelia by sa mohli inšpirovať a metodické centrá a NUCEM by mal každý mesiac zasielať spracované návrhy úloh z čitateľskej gramotnosti podľa platných učebníc slovenského jazyka a literatúry v 5. – 9. ročníku ZŠ na základné školy, prednostne pre žiakov 9. ročníka. Veď už na jar 2018 budú žiaci 9. ročníka ZŠ testovaní v štúdii PISA a tá je zameraná práve na čitateľskú gramotnosť. Je potrebné, aby žiaci s takýmto náročným spracovaním úloh pracovali čím častejšie, čím by sa zvyšovala kvalita vedomostí žiakov a boli na takýto typ úloh pripravovaní systematicky. 

V navrhovanom programe považujem tiež za správne znížiť množstvo encyklopedických vedomostí a poznatkov z teórie literatúry. Už počas pôsobenia na MŠ SR som navrhovala vypustiť z učiva základnej školy syntax. Vedomosti z tejto oblasti žiaci v praktickom živote nepotrebujú a získaný počet hodín by sa mohol využiť v slohu, v zlepšovaní čitateľskej gramotnosti alebo pri nácviku pravopisu. Aj z teórie literatúry sa žiaci učia množstvo poučiek a v úlohách PISA sa nenachádzajú a vôbec nie je zastúpený lyrický druh. Netvrdím, že by žiaci nemali čítať a rozoberať básne. Diskutabilné je, koľko hodín je tejto činnosti potrebné venovať. Ak sa chceme dostať aspoň do priemeru krajín OECD v sledovaných oblastiach v štúdii PISA, treba sa učiť zo skúseností susedných úspešných krajín. Verím, že som aspoň trocha svojimi návrhmi a podnetmi pomohla pri riešení problematiky základného školstva.

Budem veľmi rada, keď sa k mojim návrhom a postrehom vyjadria učitelia základných škôl a odborná verejnosť. Myslím si, že sa spoločnými silami podarí nájsť pre slovenské základné školstvo naozaj program, ktorý bude realizovateľný aj v praxi a pomôže zvýšiť jeho úroveň a zaradí ho k úspešným školským systémom.

__________________________________

Záverom chcem zo srdca poďakovať všetkým učiteľom, hlavne na 2. stupni základnej školy, ktorí pracujú so žiakmi v puberte, čo je najnáročnejšie obdobie z hľadiska výchovy aj vzdelávania. Učiteľom, ktorí napriek nedostatočnej metodickej pomoci robia, čo je v ich silách a považujú svoje povolanie napriek nedostatočnému finančnému a spoločenskému uznaniu za svoje poslanie. Verím, že sa im dostane patričného ohodnotenia aj uznania aj zo strany nadriadených aj vlády.

___________________________________


Prajem všetkým učiteľom zo srdca pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.


                                                                         Mgr. Mária Morávková