Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
22.02.2017 14:00

Ako motivovať žiakov vo vyučovacom procese

Vzbudiť u žiakov záujem o učenie a vyučovací predmet je niekedy veľmi náročné, hlavne ak chceme motivovať žiakov na vyučovacích predmetoch, o ktoré neprejavujú záujem a v ktorých dosahujú slabé výsledky.

Niekedy je to naozaj umenie počas výchovno-vzdelávacieho procesu vzbudiť u žiakov záujem o učenie, o dosahovanie lepších výsledkov a o dlhodobé vedomosti. Učiteľ by nemal len prezentovať učivo, ale mal by dokázať žiakov povzbudiť a motivovať. Pre mnohých žiakov je obsah a rozsah učiva tak náročný, že nedokáže ani udržať pozornosť počas výkladu. Učiteľ by mal vzbudiť túžbu po poznaní a zvedavosť u žiakov. Dôležité je slovné priblíženie, povzbudenie a rozhovor so žiakmi o tom, čo a prečo sa budú učiť. Ak dokáže učiteľ počas rozhovoru aktivizovať žiakov prostredníctvom poznatkov, zážitkov a skúseností, môže rozhovorom vyvolať záujem nielen o nové učivo, ale aj o daný vyučovací predmet. Žiaci majú radi obrázky, filmy, modely, počítače a tablety. Poznať skutočnosti na základe vizuálneho podnetu môže byť prospešné z hľadiska disciplíny a zvýšenej pozornosti počas výkladu. Súčasťou výkladu je možné upútať pozornosť žiakov pomocou nejakého problému, ktorý bude učiteľ so žiakmi riešiť a zároveň vysvetľovať nové učivo. Žiaci si tak menej uvedomujú, že sa učia niečo nové.

Učitelia to poznajú, keď si žiaci myslia, že preberané učivo je nepotrebné, zbytočné, k čomu to je, je to nezáživné a bezvýznamné. Preto musí učiteľ žiaka presviedčať, vysvetliť mu význam a využitie. Dôležitá je aktualizácia učiva, vysvetľovanie v súvislosti s využitím v praxi a doplnenie vysvetľovania príkladmi z bežného života. Žiak by mal počas výkladu aktívne dopĺňať učiteľa, nemalo by to byť len o monologickom prejave. Je potrebné si uvedomiť, že v triede sú žiaci s lepšími a horšími výsledkami, rýchlejší a pomalší žiaci, úspešní a menej úspešní žiaci. Učiteľ by mal dobre poznať svoju triedu a podľa toho aj vysvetľovať učivo, zadávať úlohy, pripraviť otázky. Každému žiakovi, aj tomu slabému, sa páči pochvala a povzbudenie od učiteľa. Preto treba otázky pripraviť tak, aby na niektoré dokázal odpovedať aj slabý žiak. Jeho povzbudenie za správnu odpoveď ho môže aktivizovať do ďalšej práce, môže sa zvýšiť jeho záujem o učenie.

Na niektorých vyučovacích hodinách využívajú učitelia počítače, interaktívne tabule a tablety. Zapájať žiakov aktívne do vyučovacieho procesu je nevyhnutné hlavne pre rozvoj osobnosti žiaka, jeho sebarealizáciu, rozvoj vedomostí a zručností. Žiaka bez počítača alebo tabletu si už ani nevieme predstaviť. Žiaľ, už ani žiaka s knihou v ruke. Učiteľ by mal žiaka viesť k aktívnemu vyhľadávaniu informácií. Nedá sa všetko nájsť na internete a preto je dôležité, aby žiak poznal viac zdrojov informácií. Tie by mal následne využiť pri rozhovore na vyučovacej hodine, pri diskusii a pri písaní slohovej práce. V rámci vyučovania jazykov je možné využiť informácie pri vypracovaní projektových prác, ktoré žiaci prezentujú svojim spolužiakom. Každá pochvala za prácu posúva žiaka ďalej a dáva mu možnosť ďalej sa rozvíjať. Každá motivácia posilňuje osobnosť žiaka.

Súvisiace články

20.03.2016 11:00

Keď žiak príde s dobrým nápadom

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici sa zamerala na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov praktického vyučovania. Posledné dva roky investuje škola finančné prostriedky do rekonštrukcie školských dielní. Niekoľko rokov ...