Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
10.11.2016 18:15

Ako prilákať žiakov na stredné odborné školy?

Stredné odborné školy prezentujú svoje učebné a študijné odbory v spolupráci so zamestnávateľmi. Napriek tomu sa nedarí naplniť nedostatkové odbory v regiónoch, ktorých absolventi majú garantovanú prácu v podnikoch a firmách hneď po ukončení stredoškolského štúdia.

Záujem deviatakov o učebné a študijné odbory technického zamerania je oveľa nižší ako je záujem zamestnávateľov o absolventov. Zamestnávatelia zapojení do systému duálneho vzdelávania zvýšili svoju aktivitu v nábore žiakov do 1.ročníkov stredných odborných škôl. Školy v spolupráci so zamestnávateľmi robia maximum v rámci prezentácie spolupráce a propagácie vybraných odborov. Deviataci a ich rodičia preferujú pri výbere strednej školy radšej tie, ktoré sú všeobecného zamerania, bez profilácie na technické zameranie a remeslá. Niektoré stredné školy zaznamenali mierny nárast žiakov prijatých do 1.ročníka práve po intenzívnej spolupráci s partnerskými podnikmi a firmami, ktorým záleží na tom, aby spoločne vychovali zručných absolventov hlavne technických odborov.

Nábor deviatakov začína rok pred ich prijatím na stredné školy. Príprava prezentačných materiálov, spolupráca s médiami, návštevy deviatakov na základných školách a ich rodičov na rodičovských združeniach, účasť na prezentačných akciách, príprava a realizácia dní otvorených dverí, exkurzie do firiem, podnikov a v neposlednom rade individuálne návštevy stredných škôl s cieľom zistiť, čo daná škola ponúka. Niektoré stredné odborné školy už spolupracujú so základnými školami pri výchove a vzdelávaní v oblasti základov techniky. Pripravujú pre deviatakov a tiež pre žiakov nižších ročníkov základných škôl rôzne súťaže, ktoré ich otestujú v technických vedomostiach a zručnostiach. Školy lákajú deviatakov na rôzne benefity, či už zo strany školy alebo partnerského podniku. Deviatakov a ich žiakov často nezaujíma garancia uplatnenia v praxi zo strany firiem, čo by malo byť samozrejme prvoradé, ale ako vyzerá škola, aké má technické vybavenie, koľko hodín matematiky a fyziky sa budú učiť týždenne, koľko výletov absolvujú a či rozvrh končí šiestou alebo siedmou hodinou.

To, čo má byť samozrejmosťou, často deviatakov a ich rodičov nezaujíma. Prvoradé by malo byť uplatnenie v študijnom odbore, v ktorom žiak ukončí stredoškolské štúdium. Podniky a firmy, ktoré spolupracujú so strednými odbornými školami pri zabezpečení praktického vyučovania a v systéme duálneho vzdelávania sa zamýšľajú nad tým, prečo si deviataci nezvolia študijné odbory, v ktorých im ponúkajú materiálne a finančné výhody už počas stredoškolského štúdia. Do systému duálneho vzdelávania vstupujú so školami v tých odboroch, ktoré sú v regiónoch nedostatkové a z dôvodu dlhodobého kontinuálneho obsadzovania pracovných pozícií hlavne technického zamerania. So školami majú dohodnuté podmienky odborného vzdelávania a počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania vo vybraných študijných odboroch. Ponúkajú toľko miest pre deviatakov, koľko absolventov budú potrebovať v budúcnosti. Dlhodobé plánovanie počtu absolventov vychádza z potrieb trhu práce a rozvoja výroby v regiónoch.