Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
04.01.2019 11:37

Ako pristupovať k učeniu?

Nie je učiť ako učiť. Aj správny prístup k učeniu ovplyvňuje výsledky a výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu. Naši žiaci sa chcú učiť, ak pristupujeme k učeniu tak, ako očakávajú pred vyučovacími hodinami.

Učiť je umenie, v ktorom treba porozumieť nielen tomu čo učíme, ale aj koho učíme. Nie vždy sa učiteľom podarí učiť tak, aby poslucháči pozorne počúvali a zároveň porozumeli prezentovanému učivu. Dôležité sú súvislosti, význam, pochopiť javy, záujem o nadviazanie súvislostí okolo javov a vecí, pochopiť využitie získaných poznatkov v praxi.

Všetko má logiku a zmyslové prepojenie. Ak chceme žiakov učiť a naučiť, je potrebné im ukázať cestu, ako sa správne a efektívne učiť. Dôležité sú dlhodobé vedomosti a ich využitie v rámci medzipredmetových vzťahov. Chceme učiť a rozvíjať zručnosti žiakov, preto hľadáme vhodné metódy vyučovacieho procesu, aby boli výstupy čo najlepšie.

Väčšina žiakov má povrchový prístup k učeniu. Niečo sa naučia, učiteľ ich vyskúša, dostanú dobrú známku a na druhý deň už žiak nevie, čo sa naučil a z čoho dostal dobrú známku. Žiak vie v tomto prípade len reprodukovať učivo, memoruje a bifľuje sa, je pasívny pri transfere informácií z učiteľa na žiaka. Žiak nevie rozlišovať podstatné a nepodstatné informácie. Jednoducho sa dokázal niečo naučiť a zapamätal si učivo. Učivu ani neporozumel a učivo rýchlo zabudne.

My však chceme učiť žiakov tak, aby dokázali pracovať s informáciami, tvoriť, produkovať nápady a využívať vedomosti k rozvoju svojich zručností. Preto je dôležitá motivácia u žiakov. Nestačí sa len učivo naučiť, treba porozumieť, premýšľať, vybrať podstatné informácie, vedieť s informáciami pracovať a využiť ich. Dôležité sú súvislosti, transformácia poznatkov, aplikácia poznatkov, samostatné riešenie úloh a zadaní, pri ktorom sa implementuje aktivita a tvorivosť žiakov.

Ako priviesť žiakov k dlhodobým vedomostiam?

1. Nenútiť žiakov niečo si zapamätať. Odbúrať memorovanie a bifľovanie.

2. Aktivizovať pamäť žiakov správnou motiváciou.

3. Učiť zaujímavou formou bez pocitu strachu, nervozity, napätia.

4. Učivo prezentovať interaktívne.

5. Učiť žiakov tak, aby rozumeli prezentovanému učivu.

6. Učiť krok za krokom.

7. Učiť systematicky s logickým prepojením.

8. Zamerať sa na pravidelné opakovanie učiva s nadväznosťou na nové poznatky.

9. Učiť vizuálne a efektívne s prvkami interaktívnych cvičení.

10. Asociovať prvky učenia s ohľadom na ich význam.

 

Zdroj foto: Školiace centrum Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Súvisiace články

18.02.2018 19:40

Všetko so všetkým súvisí

Už viac ako dvanásť rokov učíme žiakov v informatike postupy pri tvorbe projektu a niekoľko spôsobov prezentácie po ukončení práce nad projektom. A nie vždy je to prezentácia v power-point.
15.05.2019 20:52

Stredoškolskí študenti v simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu

Simulované  voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnili  v dňoch 2. - 7. mája 2019
17.06.2019 19:56

Nápad pre folklór - Na Košickej Turni

Milí Šačania, rodičia i deti, tí, ktorí máte radi folklór aktívne i pasívne, ba dokonca aj tí, ktorí ho nemusíte, urobte dobrú vec... OZ Tvorivá dielňa získalo od Nadácie poštovej banky podporu pre projekt Na košickej turň...