Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
30.03.2018 09:18

Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi

Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva

uskutočňujú bezplatné školenia pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií pod názvom DEJEPIS – Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi.

 

Školenia sa uskutočňujú vo viacerých mestách v termíne od 26. 3. do 28. 3. 2018 a od 4. 4. do 6. 4. 2018.

 

Osobne som sa zúčastnila školenia v Nitre, ktoré sa konalo dňa 26.3.2018 . Zo školenia som sa vrátila s dobrým pocitom.

Účastníkom školenia bola predstavená metodická príručka Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom.

Zaujímavé bolo i predstavenie nového prístupu k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého sa žiaci učia nielen odrecitovať fakty, ale aktívne uvažujú, hodnotia, vyjadrujú svoje názory, diskutujú...

Učitelia sa na chvíľu stali žiakmi a riešili úlohy v rámci praktického cvičenia na tému vlastenectvo. Prítomných zaujali aj návody lektora školenia, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.), názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy.

 

Viac informácií o školeniach : http://www.skolskyportal.sk/roadshow/dejepis-ako-sa-nezlaknut-diskusie-so-ziakmi