Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú šancu opraviť si prospech v nasledujúcom polroku. Nás zaujímalo, ako sa učili žiaci pred niekoľkými desaťročiami, preto sme nahliadli do archívnych materiálov.

V roku 1946 bola v Nových Zámkoch založená Obchodná akadémia. Napriek prvotným ťažkostiam skrz organizácie školského roka, technického zabezpečenia... žiaci i učitelia dokázali svoju usilovnosť.

Archívne materiály prehovorili:

„Keď sa blížil začiatok školského roku 1946/47, málo ľudí verilo, že sa v skutočnosti začne s vyučovaním na Štátnej obchodnej akadémii v Nových Zámkoch. Skutočný stav bol totiž taký, že budova ústavu nebola ešte na vyučovanie pripravená, zariadenie učební a ostatných školských miestností bolo v zlom stave, alebo nebolo žiadne.

Keď som bol poverený prevziať správu ústavu, prichádzal som so zmiešanými pocitmi.

Je to pochopiteľné, keď človek prichádza z prostredia tak dobre vybaveného ako je OA v Nitre, do prostredia zriaďujúceho sa ústavu, s minimálnymi prostriedkami, s veľkým nedostatkom učebných pomôcok a zariadenia, uprostred strašne zbombardovaného mesta, kde na Vás na každých 10 krokov hľadia dôkaz neľudskosti vojny.“ píše vo Výročnej správe školského roka 1946/47 riaditeľ školy PhDr. Karol Jedlička.

Z výročnej správy sa ďalej dozvedáme, že učitelia sa usilovne pustili do práce, čoho výsledkom bolo, že od 6. septembra 1946 sa už vyučovalo podľa provizórneho rozvrhu. V učebniach boli síce poškodené lavice, ktoré ale vďaka Správnej komisie mesta boli do 10 dní opravené. Stolíky, stoličky a tabule získali vypožičaním od správy kláštora a od riaditeľstva Štátneho gymnázia. Učitelia školy sa stretávali s ťažkosťami súvisiacimi s dôsledkami druhej svetovej vojny.

„ Už po niekoľkých vyučovacích dňoch bolo nám jasné, že nás čaká priekopnícka práca. Žiactvo bolo zanedbané, časté poplachy, dlhé prázdniny a iné udalosti v dobe okupácie spôsobili, že stav vedomostí bol biedny. To všetko nás neodradilo od usilovnej práce, lebo sme vedeli, že sme na prednej stráži národa a že naša úloha je ťažká.“

Prácu pedagogických pracovníkov sťažoval aj nedostatok učebných pomôcok a učebníc. Stolíky, stoličky a tabule získali vypožičaním od správy kláštora sv. Kataríny Pod kalváriou, kde sa v siedmich miestnostiach začalo vyučovanie v 1. a 2. ročníku školy a od riaditeľstva Štátneho gymnázia.

Kláštor sv. Kataríny Pod kalváriou v Nových Zámkoch sa stal svedkom zrodu a postupujúceho sa rozmachu školy vzniknúcej v náročnom, povojnovom období.

Budova nedisponovala telocvičňou, pomáhali si, ako vedeli. Výsledkom práce bolo školské ihrisko: „Hrbolatý školský dvor, zarastený všelijakou zelinou sme premenili v úhľadné volejbalové a hádzanárske ihrisko. Po niekoľkých hodinách, ktoré sme obetovali na tento cieľ, stál pred budovou nášho ústavu istý, vyplanírovaný terén ... ihrisko.“ 

Napriek tomu, že škola začínala svoju činnosť v provizórnych priestoroch, boriac sa s nedostatkom učebných pomôcok, učebníc, vykazovala už v prvom roku svojej existencie aj bohatú, rôznorodú mimoškolskú činnosť.

Aký bol prospech žiakov v prvom roku existencie školy?

1.Chovanie

veľmi dobré - 63

dobré - 8

uspokojivé - 4

málo uspokojivé -

neuspokojivé -

2.Prospech

S vyznamenaním prospelo 5 žiakov prvého ročníka.

Na škole boli vyučované cudzie jazyky ruský,francúzsky a nemecký. Ruský jazyk sa učilo 76 žiakov, francúzsky 37 a nemecký 39.

Nepovinným predmetom bolo náboženstvo, ktoré navštevovalo 75 žiakov školy.

 

Súvisiace články

20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...
28.02.2016 08:30

Keď škola a podnik majú spoločný zámer

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici postavila svoje základy v odbornom vzdelávaní na dlhoročnej spolupráci so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o.. Dlhé roky spolupracujú škola a podnik na rozvoji a modernizácii...