Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
02.10.2017 18:17

Atraktivita odborného vzdelávania závisí od zamestnávateľa

Zamestnávatelia vedia, čo potrebuje strojárska výroba. Budúcnosť strojárskej výroby závisí od kvality odborného vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania má zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu a rozvoj strojárskej výroby v budúcnosti.

Proces skvalitňovania a atraktivity odborného vzdelávania je dlhodobý proces, ktorý potrebuje vzájomnú dôveru a spoluprácu školy so zamestnávateľmi. Tí si dnes určujú, akých absolventov potrebujú a budú potrebovať pre zabezpečenie  kvalifikovanej pracovnej sily pre svoje výrobné procesy.

Spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľskou sférou sa naplno rozbehla v roku 2015, keď školy začali vstupovať do systému duálneho vzdelávania a nasmerovali svoje školské vzdelávacie programy tak, aby praktické vyučovanie žiakov realizovali v spolupráci so svojimi partnermi z výrobnej sféry. Tretí školský rok po prijatí zákona o odbornom vzdelávaní a možnosti vstúpiť do duálneho vzdelávania sa ukazujú prvé výhody tejto formy vzdelávania. Rozvoj odborných vedomostí a zručností závisí od technického a materiálneho vybavenia každej dielne a školiaceho strediska, v ktorých sa žiak vzdeláva a pripravuje na svoje budúce povolanie. Technické vybavenie nestačí na to, aby sa žiak maximálne venoval technologickým postupom aplikovaných do výrobných procesov. To sa dá realizovať len pod dohľadom odborníkov z praxe. Ich úlohou je žiakov nielen učiť, ale odovzdať im aj odborné skúsenosti z praxe, ktoré sa z učebníc nenaučia.

Žiakov láka odbornosť, efektivita a kvalita praktického vyučovania vo výrobných prevádzkach, ale aj niečo iné. Záujem žiakov o systém duálneho vzdelávania narastá, lebo žiaci sú motivovaní aj finančne zo strany zamestnávateľov. To môžu potvrdiť školy, ktoré už skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania majú a od 1.9.2017 prijali ďalších uchádzačov o uvedenú formu vzdelávania.

SOŠ strojnícka Skalica prijíma žiakov do duálneho vzdelávania od 1.9.2015. Od septembra 2017 má celkovo v 1.- 3.ročníkoch päť tried s celkovým počtom 92 žiakov v systéme duálneho vzdelávania v študijných odboroch mechanik nastavovač (73 žiakov) a mechanik mechatronik (19 žiakov) podľa požiadavky najväčšieho zamestnávateľa v regióne, podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. Profesionálny prístup, odbornosť a kvalita odborného vzdelávania u zamestnávateľa sú výhodami výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého súčasťou je adaptabilita žiaka v pracovnom prostredí. V rámci tohto procesu sa posilňuje disciplína a osobnosť každého žiaka, ktorý má záujem aplikovať teoretické vedomosti počas odborného výcviku v strojárskej výrobe. Podnik si uvedomuje, že kvalita výroby závisí od kvalitnej pracovnej sily.

Investície do budúcnosti strojárskej výroby sa už dnes čoraz viac orientujú u zamestnávateľov na investovanie do odborného vzdelávania. Rekvalifikovaní zamestnanci už nestačia pre potreby modernej strojárskej výroby. Okrem strojov je potrebné investovať aj do vzdelávania budúcich odborníkov, ktorí musia byť zruční, pohotoví a aktívni vo svojej práci, musia mať záujem o odborný rast a rozvoj vo svojich strojárskych profesiách.

Zdroj foto: SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

06.06.2017 07:00

Budúcnosť slovenského školstva

Pod takýmto názvom uviedli na školskom servise TASR súťaž pre učiteľov, študentov a žiakov. Súťaž spočívala v opise zmien čo by sme chceli a ako zmeniť alebo naopak vyzdvihnúť v súčasnom školstve a odporučiť ponechať aj v budúc...