Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Roman Stadtrucker
26.08.2018 17:35

Bezplatná elektronická publikácia pre podporu výučby fyziky a techniky v ZŠ

Autorský tím zverejneného dokumentu Učiace sa Slovensko zo septembra 2017 veľmi správne analyzuje súčasný stav v našom regionálnom školstve aj v časti, ktorá sa venuje oblasti obsahu vzdelávania. Poukazuje na problémy súvisiace s uplatňovaním Štátneho vzdelávacieho programu, a to najmä na absentujúci časový priestor na venovanie sa prierezovým témam, zotrvávanie pri tradičnej štruktúre vyučovacích predmetov a nedostatočný priestor v základných školách pre blokové vyučovanie a vyučovanie integrovaných predmetov alebo vzdelávacích oblastí. Nedostatočné je aj zastúpenie manuálnych a technických aktivít v kurikule základnej školy.

V zahraničnej pedagogickej praxi sa úspešne uplatňujú koncepcie, ktoré odstraňujú tradičnú izolovanosť jednotlivých vyučovacích predmetov a sústreďujú sa na riešenie reálnych problémov a životných situácií. Medzi takéto koncepcie môžeme zaradiť koncept STEM, IBSE (bádateľsky orientovaná výučba), Integrated Science (integrovaná prírodoveda) a pod. Tieto koncepcie sú orientované na rozvoj praktických zručností žiakov, využívanie interaktívnych vyučovacích metód, digitálnych technológií, inovatívnych foriem hodnotenia žiakov a pod. V obsahu dominuje prepojenie aktuálnych vedeckých poznatkov s požiadavkami na zručnosti absolventov potrebných pre život v 21. storočí.

Pre potreby našich učiteľov a žiakov sme pripravili ďalšiu bezplatnú elektronickú publikáciu s názvom Stroje a technické zariadenia vo vyučovaní fyziky a technikysúbor pracovných listov, ktoré sú obsahovo zamerané na oblasť mechaniky a elektrotechniky. Základným východiskom tvorby publikácie boli vzdelávacie štandardy uvedené v iŠVP pre vyučovacie predmety fyzika, technika a matematika.

Pri zostavovaní publikácie a tvorbe jednotlivých úloh sme uplatňovali koncept vzdelávania STEM (angl. Science, Technology, Engineering and Mathematics). Podľa súčasného školského systému túto vzdelávaciu stratégiu môžeme zjednodušene chápať aj ako posilňovanie medzipredmetových vzťahov v rámci vyučovacích predmetov fyzika, technika a matematika. Pri vybraných úlohách sme zaradili k jednotlivým technickým zariadeniam historické poznámky o významných, a to predovšetkým o slovenských priekopníkoch a vynálezcoch.

Jednotlivé úlohy sú zamerané na osvojovanie si nových vedomostí, precvičovanie a utvrdzovanie teoretických vedomostí žiakov z expozičných fáz výučby a na uplatňovanie a rozvoj praktických zručností žiakov. Tieto sú rozvíjané meraniami a experimentálnou činnosťou, zhotovovaním výrobkov a prácou s edukačnými stavebnicami.

Publikáciu si môžete vyžiadať už teraz na e-mailovej adrese: infotechnika27@gmail.com. Distribuovaná bude v septembri 2018.

PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD.

ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej