Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
01.01.2019 09:28

Brainstorming vo vyučovacom procese

Ak chceme, aby naši žiaci pristupovali k práci na vyučovacích hodinách tvorivo, je potrebné dať im priestor na nové nápady. Často sa stáva, že žiaci sú zablokovaní strachom a nechcú prezentovať svoje nápady, lebo majú strach, že povedia niečo zle. Žiaci by sa nemali učiť len to, čo je napísané v učebniciach. Vyučovacie hodiny môže učiteľ pripraviť tak, aby žiaci voľne bez zábran povedali svoje nápady a názory. Originálne nápady žiakov prezentované v triednom kolektíve môžu posilniť sociálnu a psychickú úroveň pracovného prostredia.

Dajme žiakom priestor na ich tvorivosť!

Tvorivý žiak by mal dostať priestor na to, aby prezentoval svoje nápady bez kritiky publika. Aj pasívny žiak sa môže stať tvorivým žiakom. Originalitu nápadov docielime so žiakmi tak, že v skupine alebo v triede im dáme možnosť prezentovať všetky svoje nápady k vybranej téme alebo problému a z nich vyberieme tie, ktoré sú najlepšie a najoriginálnejšie. Keď žiaci pracujú v skupine, viac sa inšpirujú a produkujú viac informácií. Spoločne môžu vygenerovať nápady, na základe ktorých plnia úlohy k stanoveným cieľom. Žiaci v triede nápady nekritizujú, ale uvažujú a komentujú, opisujú, posudzujú predložené návrhy. U žiakov sa vzbudzuje potreba spolupráce, tímovej práce a tvorivosti, lebo každý uvažuje nad predloženým nápadom inak. Žiaci sú uvoľnení, nemajú pocit, že ich niekto kontroluje. Viac nápadov iniciuje žiakov k tvorivejšej diskusii, pri ktorej sú všetci rovnako iniciatívni. Učiteľ vedie žiakov k tvorivosti, oživuje diskusiu, snaží sa vzbudiť u žiakov potrebu sebarealizácie.

Podľa I.Tureka platia pravidlá v brainstormingu. Podstatné je nekritizovať, uvoľniť fantáziu u účastníkov, platí pravidlo čo najväčšieho počtu nápadov, vzájomná inšpirácia a úplná rovnosť účastníkov.

Ako postupovať pri brainstormingu?

1. Žiakom prednesieme problém k preberanej téme. Porozprávame sa o probléme a zároveň im vysvetlíme, ako budeme postupovať pri riešení problému.

2. Nápady žiakov k danému problému píšu žiaci na papier. Učiteľ ich pozbiera a napíše na tabuľu, aby žiaci videli všetky nápady, pričom nevedia, kto ktorý nápad napísal.

3. Žiaci s učiteľom návrhy spracujú a vyberú tie najlepšie. Návrhy je možné rozdeliť a rozpracovať. Tie najlepšie sú podnetom na diskusiu a ako ich môžu žiaci využiť.

4. K najlepším návrhom môže učiteľ pripraviť cvičenia na tvorivé myslenie, rozvoj slovnej zásoby, aby si žiaci rozšírili vedomosti k preberanej téme.

Táto metóda je vhodná pre žiakov, ktorí majú problém vyjadriť sa, povedať svoj názor a rozprávať sa. Často sa pri tejto metóde iniciujú žiaci so slabými výsledkami. Cieľom je inšpirácia k tvorbe, sebarealizácii a pozitívnemu mysleniu, že to dokáže aj slabý žiak.

Zdroj foto: Školiace centrum Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Súvisiace články

21.11.2016 08:15

Pozitívna škola a šťastie v školách – čo je to zasa za výmysel

V poslednom období „útočí” na školy „pozitivita a šťastie. Je to iba ďalší výmysel? Znamená to nič nerobenie v škole a znižovanie nárokov na deti?
05.02.2019 14:37

Svet práce a ekonomika domácnosti - pracovná učebnica pre ZŠ

Predstavenie pracovnej učebnice Svet práce a ekonomika domácnosti
07.02.2016 09:00

Prečo klesá záujem žiakov o nemčinu?

Keď som v roku 2006 začala učiť nemecký jazyk na strednej škole, len v 4.ročníku som učila okolo 60 nemčinárov. Dnes sa zamýšľam nad tým, prečo ich k maturitám pripravujem len osem. Maturovať ide 51 žiakov a väčšina z nich z a...