Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
20.11.2019 06:28

Celeoslovenská konferencia eTwinning pre vedúcich pracovníkov škôl úspešná

Symbolicky v predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie sa uskutočnila celoslovenská Konferencia pre vedenie materských, základných a stredných škôl na tému "Demokracia v školstve" v priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach. Konferenciu organizovala Národná podporná služba (NSS) programu eTwinning so sídlom na Žilinskej univerzite v Žiline.

Pre takmer stovku účastníkov konferencie z radov riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ bol pripravený hodnotný program so zameraním na demokraciu v školstve. Manažérka NSS Ľubica Sokolíková, ktorá otvorila konferenciu, poukázala na význam a dôležitosť školstva fungujúceho na princípoch demokracie, ktoré výrazne ovplyvňuje našu budúcu generáciu, to ako bude v budúcnosti viesť našu spoločnosť, a o to je dôležitejšie o tejto téme viac hovoriť a hlavne realizovať ju v praxi. eTwinning program podporuje veľmi intenzívne demokratické vzdelávanie na úrovni národnej i európskej.

Konfereciu pozdravil i  Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá je sídlom NSS a poskytuje priestor pre podporu vzdelávania na demokratických princípoch na Slovensku v rámci projektov eTwinning.

Kľúčovým rečníkom konferencie bol Kálmán  Petöcz, predseda Helsinského výboru pre ľudské práva a nezávislý expert pre oblasť ľudských práv a politických analýz a vo svojom príspevku hovoril o najväčších výzvach, ktorým čelí demokracia a to ako ich reflektovať v školstve. Poukázal na potrebu demokratického vzdelávania a vedenia mladej demokracie k demokratickej kultúre.

Veľmi zaujímavým bol príspevok Zuzany Labošovej, lektorky globálneho vzdelávania a kritického myslenia v CEEV Živica, ktorá sa zamerala na súvislosti medzi kritickým myslením a demokraciou, ako kritické myslenie učí ako sa správne pozerať na svet a rozoznávať jeho komplexitu. Uviedla množstvo konkrétnych príkladov zo života, ktorými reflektovala problematiku svojho príspevku.

Európsku dimenziu výučby o demokracii v projekte eTwinning" @mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture" predstavila Zuzana Mészárosová, učiteľka Obchodnej akadémie v Leviciach a ambasádorka programu eTwinning. Na konkrétnom príklade dobrej praxe demonštrovala, že program eTwinning je skvelou príležitosťou pre školy ako nielen spolupracovať s partnermi z iných európskych krajín na spoločných projektoch, ale ako podporovať vzdelávanie k demokracii, európskych demokratických princípov a hodnôt a kritické myslenie.

Zuzana Peternai, riaditeľka Gymnázia P. Pázmáňa s vvyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch a ambasádorka programu eTwinning informovala účastníkov konferencie o možnostiach, ako získať titul „Škola eTwinning" a aký prínos má takéto ocenenie pre školy, učiteľov i žiakov zapojených škôl.

Zuzana Szabóová z Centra komunitného organizovania NIE V NAŠOM MESTE - platforma ľudí a organizácií zameraná na podporu a rozvoj tolerancie a ľudských práv, lektorka a členka Správnej rady Amnesty International Slovensko informovala prítomných o aktivitách tejto platformy a o tom, ako školy majú byť za demokraciu a podporovať demokratické vzdelávanie.
Alena Mičicová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline a manažérka projektu Europe Direct Žilina – EDIC priblížila účastníkom konferencie ako funguje sieť informačných centier EDIC, ktorá je silným informačným zdrojom, možnosťou pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, šancou pre nadviazanie projektovej spolupráce naprieč celou demokratickou Európou.

Michaela Bogdanová, zo SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa vo svojom príspevku sústredila na tému „Erasmus+ a synergia s eTwinning" a informovala o podpore kombinovanej mobility a rozvoji prepojenia medzi virtuálnou výmenou v programe eTwinning a fyzickou mobilitou v rámci programu Erasmus+.

Po krátkej diskusii, odovzdaní certifikátov participantom konferencie manažérka NSS Ľubica Sokolíková zhrnula výsledky konferencie a poukázala na potrebu podpory demokracie a demokratickej kultúry na školách, čomu zaiste výdatne napomohla i táto konferencia.

Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning