Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
15.10.2016 15:45

Čo sa skrýva za moderným vzdelávaním?

Každý žiak očakáva, že keď začne navštevovať strednú odbornú školu, bude to len o vzdelávaní pri počítači. Pri rozhovore s prvákmi sa dozvedáme, že knihy a zošity už sú pre nich nepotrebné. S tým predsa pracovali na základnej škole, tak prečo by mali písať do zošita a učiť sa z učebníc na strednej škole. Ich predstavy sú rôzne. Učebnice však nemožno úplne vyradiť z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prinieslo so sebou aj vymoženosti modernej techniky, ktorá je prostriedkom na motiváciu a zvyšovanie aktivity žiakov na vyučovacích hodinách. Dnešný žiak si už ani nevie predstaviť vyučovaciu hodinu bez interaktívnej tabule, počítača alebo tabletu. Technicky zdatní žiaci uprednostňujú interaktívne učenie, pri ktorom si rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti. Taká hodina je pre nich zaujímavejšia, pútavejšia a oveľa hodnotnejšia. Nie je možné zabúdať aj na prácu s učebnicou. Žiak má vedieť vyhľadávať informácie nielen na internete. Často sú potrebné iné zdroje k vypracovaniu úloh a zadaní. To je nevyhnutné hlavne na stredných odborných školách, kde je vzdelávanie postavené na prepojení teórie s praxou. Teoretické a praktické vyučovanie na technických školách vyžaduje odbornú zdatnosť vo vedomostiach a zručnostiach. Na niektorých predmetoch chýbajú učebnice a odborná literatúra. Keď si učiteľ nájde vhodnú odbornú literatúru, často je napísaná v cudzom jazyku. Potom je odkázaný na odborný preklad alebo pomoc partnerského podniku. Dnes je možné použiť na odborných predmetoch pracovné zošity spracované v rámci projektov alebo pracovné listy, ktoré si učiteľ spracuje na základe učebnej látky a podľa potrieb žiaka.

V odbornom vzdelávaní je nevyhnutné pracovať s takým programovým vybavením počítačov, že často si ich školy nemôžu dovoliť kúpiť z vlastných zdrojov. Sponzorské dary, materiálna a finančná pomoc zamestnávateľov sú nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kontinuálneho procesu modernizácie odborného vzdelávania. Bez programového vybavenia počítačov v súlade s požiadavkami podnikov, pre ktoré odborné školy vychovávajú budúcich absolventov, by odborné vzdelávanie úplne zaostávalo za výrobným procesom. Naučiť žiaka to, čo bude nevyhnutné pre jeho budúce povolanie vo výrobnej sfére, musí spĺňať rámec obsahového zamerania daného študijného odboru a jednotlivých vyučovacích predmetov.