Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štruktúra hospitačných záznamov nie je daná všeobecne záväzným právnym predpisom, preto v praxi nachádzame rôzne formy záznamov z hospitácií. Bohužiaľ, veľká väčšina z nich mapuje len činnosť učiteľa, ale zabúda na sledovanie úrovne učenia sa žiaka. Kontrola úrovne učenia sa žiaka je dôležitá pri kontrole výchovno-vzdelávacej činnosti. Ako teda zmeniť pohľad na hospitačnú činnosť?

Uvedená schéma v obrázku hovorí o zázname z komplexnej hospitácie mapujúcej vyučovanie ako celok. Riaditeľ ale môže hospitovať, a bolo by to potrebné, jednotlivé  javy, napr. rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti IKT, kde  špecifikuje, čo bude pri hospitácii sledovať – u učiteľa, u žiakov. Ďalšou sledovanou oblasťou môže byť implementácia inovatívnych metód a foriem vyučovania zameraných na rozvoj vedomostí a zručností žiakov vo vyučovaní.

Okrem základných informácií o vyučovacej hodine je potrebné sledovať záujem žiakov o učenie sa, o preberané témy, ako reagujú na stimuláciu učiteľa a zapájajú sa do prezentovaných procesov, ktorých súčasťou by mala byť aj diskusia. Treba si ale uvedomiť, že rozhovor nie je diskusia a často, keď si učiteľ myslí, že diskusiu na svojej vyučovacej hodine využil, v skutočnosti na hodine prebiehal rozhovor. Diskusia má presne stanovené pravidlá. To, že učiteľ položí otázku a žiak odpovie, často jednoslovne - áno alebo nie, nie je možné v žiadnom prípade považovať za diskusiu. Diskusiu charakterizuje výmena názorov medzi učiteľom a žiakmi, medzi žiakmi navzájom na stanovenú tému, ktorá má obyčajne za cieľ vyjasniť alebo vyriešiť nejaký problém, v diskusii by mali žiaci prezentovať, ba dokonca obhájiť svoj názor, postoj. Mali by sa pýtať, klásť otázky k úlohám, zadaniam a pri práci s textom konceptuálne zisťovať nové informácie. V rámci svojich názorov, ktoré prezentujú v triede alebo skupine majú argumentovať a odôvodňovať zmysel svojich výrokov a hypotéz. Žiaci pritom majú preberať osobnú zodpovednosť za svoje konanie a plnenie úloh, čo by malo byť tiež jedným z prvkov sledovaných pri výkone hospitácie na vyučovacej hodine.

Najdôležitejším kritériom hodnotenia hospitovanej hodiny je učenie sa žiaka. V tejto oblasti je potrebné hodnotiť základné vedomosti, vedomosti o vzťahoch medzi prvkami v rámci vyšších myšlienkových procesov, vedomosti o špecifických postupoch a technikách, metódach a použití zručností, metakognitívne vedomosti o poznaní a sebapoznaní. V každej oblasti sledovanej u žiaka sa vyskytujú tri úrovne kognitívnych procesov – poznanie, zručnosť a schopnosť. Pri poznaní sledujeme, čo si žiak zapamätal a čomu porozumel. Pri zručnostiach by mal uplatniť aplikáciu, analýzu a aj syntézu. V neposlednom rade je veľmi dôležitá schopnosť zhodnotiť svoj výkon a vytvoriť na základe poznania niečo nové (vlastný výtvor).

Činnosť žiaka na vyučovacej hodine závisí od prípravy učiteľa a jeho schopnosti postaviť štruktúru vyučovacej hodiny na motivácii žiakov (vonkajšej a vnútornej) a na aktivizácii žiakov vo vyučovaní. Kritériom hodnotenia učiteľa na konkrétnej vyučovacej hodine sú tri oblasti – ciele vyučovania, stratégie vyučovania a materiálno-technické vybavenie . Pri cieľoch, ktoré si učiteľ stanoví treba komplexne vnímať ciele kognitívne, afektívne a psychomotorické. Nestačí ciele len stanoviť, treba špecifikovať aj očakávané výsledky učenia sa žiaka a tie by mali byť merateľné. Názornosť počas vyučovania  je zabezpečená len vtedy, ak učiteľ umožní žiakom pracovať s pomôckami a didaktickou technikou. To, že učiteľ pustí žiakom prezentáciu k preberanej téme, často len s textom bez audiovizuálnych podnetov, neznamená, že žiak aktívne pracoval s informačno-komunikačnými technológiami. Vyžaduje sa aktívna práca s interaktívnou tabuľou, E-učebnicami, výukovým programom a simuláciami, kedy žiak účelne a zmysluplne využíva prostriedky a pomôcky vo vzťahu k cieľom vyučovacej hodiny a k učebnej téme. Pri stratégiách vyučovania sa treba zamerať na vyučovacie metódy s ohľadom na aktívne učenie sa žiaka, rozvoj kritického myslenia, tvorivosti a metakognície. Žiak má dostať počas jeho činnosti časový priestor na aplikovanie získaných vedomostí, zručností, pričom by ich mal uplatňovať v reálnych situáciách, napr. pri objavovaní nových javov, procesov a popr. pri experimentovaní a pokusoch vo vyučovaní. Frontálne vyučovanie s monologickým prejavom učiteľa je neefektívne. Uprednostňujú sa formy kooperatívneho vyučovania.

Štruktúra hospitačného záznamu by mala vychádzať z komplexného pohľadu na vyučovaciu hodinu alebo by mala mapovať stanovený jav vyučovania a to nielen z pohľadu učiteľa, ale predovšetkým z pohľadu učenia sa žiaka. Dosahovanie lepších výsledkov žiaka závisí od stimulovania jeho získaných vedomostí a zručností, ktoré je schopný uplatniť v praktických úlohách, od vzťahov medzi žiakmi, od jeho integrácie v pracovných skupinách a rozvíjania jeho sociálnych zručností.

Súvisiace články

25.01.2020 23:21

Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu

POZVÁNKA Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu v Košiciach. Cieľom podujatia je: prezentácia kultúry, prezentácia slovenského ornamentálneho umenia, zvyšovanie záujmu širokej verejnosti a médií o našu minulosť a umenie, vytvár...
17.09.2016 10:00

Mozog ako sval

Mnoho ľudí rozmýšľa o inteligencii, športovom alebo umeleckom nadaní ako o niečom fixnom, nemennom a že to tak ostane po celý život. Najnovšie výskumy v oblasti mozgu, medicíny a psychológie ale hovoria o niečom inom. Mozog je ...