Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Tóthová
26.07.2018 13:45

Cvrlikanie CVrČka

Všetci žiaci a pedagógovia základných škôl v Moldave nad Bodvou poznajú, čo sa schováva pod názvom Cvrlikanie. Vedia, že ide o sériu zaujímavých preventívnych podujatí, ktoré organizuje Centrum voľného času CVrČek (CVČ). 

Prevenciu všeobecne členíme na primárnu, sekundárnu a terciárnu. Pri primárnej zábezpeke sa snažíme predchádzať sociálne patologickému správaniu v situáciách a prostredí, kde ešte daný jav nenastal. Rozlišujeme nešpecifickú primárnu prevenciu, ktorá sa zameriava na posilňovanie osobnosti, rozvoj sociálnych zručností a podporu zdravého životného štýlu a špecifickú primárnu ochranu, ktorá sa zameriava priamo na danú problémovú sociálne patologickú oblasť. V CVČ sme sa v školskom roku 2017/2018 zamerali na špecifickú primárnu prevenciu na základe požiadaviek spolupracujúcich škôl.

Počas desiatich mesiacov sme pre žiakov pripravovali workshopy s názvom Cvrlikanie. Na prvých stretnutiach sme sa zaoberali témou Šikanovania. Šikanovanie je vedomé a často opakované ubližovanie druhým, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať niekomu, ponižovať ho. Takto by sa najjednoduchšie dal definovať tento veľmi závažný problém. Ako sa voči nemu brániť, čo podniknúť, to sa dozvedeli moldavské deti počas Cvrlikaní. Na stretnutiach sme využívali aj aplikáciu Kahoot a to na overovanie získaných vedomostí prostredníctvom kvízu v novej, žiakov hlbšie aktivizujúcej forme, s využitím digitálnych technológií, v našom prípade iPadov a smartfónov. 

Pokračovali sme témou Obchodovania s ľuďmi, ktoré je tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom na svete. Chudoba a neistota nútia ľudí opustiť svoje domovy a vydať sa na cestu za lepším životom. Každý muž, žena, dieťa sa môže ocitnúť v pasci obchodníkov s ľuďmi. Film 0800 800 818, ktorý sme premietali, približuje tento akútny problém našej spoločnosti. Poodhaľuje taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy manipulácie s potenciálnymi obeťami. Objasňuje čo robiť, ak sa človek stane obeťou obchodu s ľuďmi. Smažili sme sa deťom prezentovať tému pútavou, dôveryhodnou formou. Vytvorili sme priestor na diskusiu, z ktorej mohli načerpať praktické informácie a odporúčania.

Venovali sme sa aj Kybernetickému šikanovaniu a všetkým jeho formám, elektronickému šikanovaniu, online šikanovaniu, kybernetickému prenasledovaniu a spomenuli sme aj happy slappin. Počas stretnutí sme aplikovali vhodné interaktívne úlohy a oboznámili sme žiakov  so základnými pravidlami, ktoré by mali obete poznať a podľa nich konať.

Nevynechali sme ani tému Škodlivosti fajčenia a nutnosti Ochrany osobných údajov.

Existencia týchto negatívnych javov nás denne presviedča o tom, že voči nim nie je imúnny nikto. Naučiť sa povedať im NIE je tá najnáročnejšia úloha. Ciest, ako túto zdanlivo jednoduchú formulku sprostredkovať deťom, je mnoho. My sme sa o to pokúsili v rámci našich Cvrlikaní, na ktorých sa počas školského roka na dvadsaťjeden stretnutiach vystriedalo 474 žiakov a učiteľov z našich základných škôl. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ich súčasťou, za pomoc a spoluprácu!

Súvisiace články

03.05.2018 21:00

Hlavná cena literárnej súťaže " Múdra príroda 2018" putovala do Šurian

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a 6.ročník literárnej súťaže MÚDRA PRÍŔODA 2018, ktorých vyhlasovateľom bolo Ministerstvo...
15.10.2017 10:43

Keď zamestnávateľ určuje smer odbornému vzdelávaniu

Bez zamestnávateľov to jednoducho nepôjde. Je potrebné si uvedomiť, čo všetko potrebujú stredné odborné školy k výchove a vzdelávaniu budúcich zamestnancov výrobných podnikov hlavne v technických profesiách. Nestačí len produkt...
12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...