Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
06.10.2018 18:59

Dajme zamestnávateľom šancu v odbornom vzdelávaní žiakov

Nielen stredné odborné školy technického zamerania môžu otvoriť svoje brány pre zamestnávateľov s cieľom spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Aj stredné školy, ktoré vychovávajú absolventov v oblasti remesiel a služieb majú možnosti úzkej spolupráce pri príprave žiakov vo svojich profesiách. V Trnavskom samosprávnom kraji sú stredné odborné školy, ktoré majú potenciál k otvorenej a kvalitnej spolupráci so zamestnávateľmi. 

Riaditeľka Strednej odbornej školy v Holíči, Ing.Mičová Ľudmila dlhodobo spolupracuje so zamestnávateľmi v oblasti autoopravárenstva, drevárskej výroby, dopravy ale aj  hotelových a reštauračných služieb. A práve v oblasti služieb sa škola od tohto školského roku zapojila do systému duálneho vzdelávania pre učebné odbory kuchár, čašník a študijný odbor  hotelová akadémia s dvomi väčšími zamestnávateľmi. Dlhoročná veľmi dobrá spolupráca pri zabezpečovaní praktického vyučovania priamo v reálnych podmienkach u zamestnávateľov a podpora efektívneho odborného vzdelávania a prípravy najmä v regióne Záhorie prirodzene vyústila v roku 2017 do podpísania spoločného Memoranda o spolupráci medzi školou,  26 zamestnávateľmi a Trnavskou regionálnou komorou SOPK. V rámci Memoranda sa rozvíja spolupráca najmä v propagácii odborného vzdelávania, identifikácii potrieb zamestnávateľov, v organizácii a zabezpečovaní praktického vyučovania, pri tvorbe resp. úprave školských vzdelávacích programov a pri zabezpečovaní záverečných skúšok, najmä praktickej časti, ktorú žiaci vykonávajú spravidla u zamestnávateľa, kde vykonávali i odbornú prax. A to je už len krôčik ku skutočnému uplatneniu v praxi úspešných absolventov.

Riaditeľka Strednej odbornej školy v Hlohovci, Ing. Kyseľová Jana vidí budúcnosť v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy v oblasti aplikovanej chémie v rámci študijných odborov biotechnológia a farmakológia, chemická informatika, chemik operátor, chémia a životné prostredie a chemický a farmaceutický priemysel, ďalej v oblasti  obchodu a služieb v rámci študijných odborov kozmetička a vizážistka, vlasová kozmetika a učebného odboru kaderník, ale aj v oblasti umenia a umeleckoremeselnej tvorby pre študijné odbory propagačná grafika, fotografický dizajn a odevný dizajn.

V systéme duálneho vzdelávania SOŠ Hlohovec na Nerudovej 13 škola spolupracuje so spoločnosťou Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec v rámci študijného odboru chemik operátor.

Veľmi peknú spoluprácu pod názvom „Letná škola"  nadviazali študenti druhého a tretieho ročníka študijného odboru biotechnológia a farmakológia so spoločnosťou ENVIRAL, a. s. Leopoldov, ktorá je lídrom v produkcii biopalív prvej generácie na Slovensku. Cieľom projektu „Letná škola" je nájsť a zaučiť nových budúcich zamestnancov chemikov, podchytiť talentovaných žiakov počas štúdia, zoznámiť ich s výrobnými postupmi, technológiami a zaškoliť ich v prostredí reálnej výroby. Študenti počas letných prázdnin absolvovali prax formou deviatich učebných modulov, každý modul viedol lektor – odborník v danej oblasti, pričom študenti mali možnosť získať prehľad o procesoch v rámci spoločnosti. Realizácia projektu formou platenej brigády bude pokračovať aj v nasledujúcom roku počas letných prázdnin. Žiaci majú k dispozícii školiacu miestnosť s dostupnými IKT, ochranné oblečenie, príspevky bez odvodov a cestovné náhrady. Nadviazanú spoluprácu kladne hodnotia obidve strany – zamestnávateľ aj študenti.

SOŠ na Nerudovej 13 v Hlohovci dlhodobo spolupracuje aj s mnohými malými a strednými zamestnávateľmi počas súvislej odbornej praxe žiakov všetkých študijných odborov. Patria sem napríklad lekárne, kozmetické salóny, reklamné agentúry, fotoateliéry a podobne.

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, Ing.Ladislav Blaškovič si myslí, že bez spolupráce školy a zamestnávateľov nie je možné realizovať odborné vzdelávanie a pripraviť budúcich odborníkov v segmente, v ktorom sa pripravujú na svoje budúce povolanie. Veď škola pred 72 rokmi bola založená práve na základe požiadavky trhu práce Ľudovítom Winterom, vtedajším spolumajiteľom Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch a potrebou vzdelávať odborníkov v oblasti hotelierstva.  Škola dlhodobo spolupracuje s mnohými malými, strednými a veľkými podnikateľskými subjektmi v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie a žiaci získavajú počas praxe praktické zručnosti priamo od zamestnávateľov. Počas odbornej praxe žiaci rotujú v jednotlivých častiach viacerých hotelových a gastronomických zariadení a tým získavajú mnohé skúsenosti z praktického života, aby sa im následne bez problémov vstupovalo  na trh práce. 

Riaditeľka Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici, Ing.Sirková Žaneta stavia na dlhoročných skúsenostiach v oblasti odborného vzdelávania pre potreby strojárskej výroby. Strojársky región na Záhorí potrebuje kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa uplatnia pri konvenčných strojoch a CNC-strojoch. Automatizovaná výroba potrebuje nastavovačov, programátorov CNC-strojov a mechatronikov, obrábačov kovov. Preto spolupracujeme s najväčším zamestnávateľom v regióne, podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o., ktorý poskytuje žiakom výborné podmienky v odbornom vzdelávaní a príprave. Bez podpory a kvalitnej spolupráce so zamestnávateľmi by sa absolventi ťažko uplatnili na trhu práce. Prioritou je okamžité uplatnenie našich absolventov v strojárskej výrobe. Preto ich dávame do praxe čo najskôr. Adaptačný proces v pracovnom prostredí posilňuje osobnosť budúcich strojárov.

Trnavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti kvalitné stredné odborné školy, ktoré si stanovili prioritné ciele v rozvoji odborného vzdelávania a v systéme duálneho vzdelávania. Intenzívne a kontinuálne sa nadväzujú partnerstvá medzi školami, zamestnávateľmi a zriaďovateľom stredných odborných škôl s cieľom kvalitnej a efektívnej odbornej prípravy žiakov stredných odborných škôl.

Budúcnosť našich absolventov závisí od odbornej prípravy žiakov v spolupráci so zamestnávateľskou sférou. Dajme im šancu!

Súvisiace články

06.03.2019 16:33

Výstava Listování Slovenskem

Výstava Listování Slovenskem je verejnosti prístupná od 14.02.2019 do 30.03.2019 v Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Hlavnou autorkou odborného podujatia je vyštudovaná kulturologička a historička Mgr. Moni...