Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdelávania v konkrétnych podmienkach praktického vyučovania.

Ak má škola vzdelávať a vychovávať absolventov na základe požiadaviek zamestnávateľov, vždy je potrebné nájsť kompromis, aby boli zúčastnené strany spokojné. Formulovanie cieľov, prijímanie stratégií, plnenie úloh vo výchovno-vzdelávacom procese sa musí stotožňovať s požiadavkou trhu práce. Hlavným cieľom školy a partnera zo zamestnávateľskej sféry je vychovať plnohodnotných absolventov s okamžitým uplatnením na trhu práce. Ak sa zamestnávateľ stotožňuje s cieľmi organizácie a organizácia sa stotožňuje s cieľmi zamestnávateľa, nie je problém riadiť proces vzdelávania na základe spoločnej dohody. Dôležitá je existencia spoločných hodnôt a noriem. Ak neexistuje kolektívna a kolegiálna etika, nie je možné dosiahnuť spoločné pozitívne výsledky. Prijímanie opatrení a proces rozhodovania môže spomaliť neprofesionálny prístup pri tvorbe spoločnej koncepcie rozvoja odborného vzdelávania. Štruktúra takejto koncepcie musí byť homogénna a v žiadnom prípade nesmie vychádzať len z požiadaviek zamestnávateľa. Aj škola má svoje ciele. V prvom rade vychováva absolventov vo viacerých učebných a študijných odboroch, ktoré nie sú zaradené do systému duálneho vzdelávania. Taká škola sa nemôže zamerať len na rozvoj duálneho vzdelávania. Jej plánovanie rozvoja je o to zložitejší, že zabezpečuje praktické vyučovanie u zamestnávateľa na základe podpísanej zmluvy a zároveň aj vo vlastných priestoroch školských dielní.

Nestačí sa len prispôsobovať normám, je potrebné hľadať riešenia a rozhodovať na základe spoločnej tvorivej diskusie zástupcov školy a zamestnávateľa. Koordinované riadenie a činnosti školy v súlade s požiadavkami zamestnávateľa vychádzajú z existujúcich povinností, organizačného zabezpečenia, kontinuálneho skvalitňovania prístupu k odbornému vzdelávaniu a prístupu pedagogických zamestnancov k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak sa zamestnanci nestotožňujú s cieľmi a stratégiou školy, je nevyhnutné nájsť rovnomerný stav. To je často spojené s riešením konfliktov, ktoré brzdí ďalší rozvoj a konečné rozhodovanie v procese odborného vzdelávania.

Riaditelia škôl sú pod tlakom učiteľov, zamestnávateľov v odbornom vzdelávaní a okolia. Prístup a rozhodovanie riaditeľa školy s ohľadom na každú zložku vonkajšieho a vnútorného prostredia musí byť vždy v súlade so zámerom školy. Zámer školy vychádza z koncepcie jej rozvoja. Relatívne rôznorodé úlohy, ktoré plní škola v spolupráci so zamestnávateľom v odbornom vzdelávaní, nemôžu byť ovplyvňované negatívnymi postojmi jednotlivcov. Každý problém, ktorý má riaditeľ školy riešiť v súvislosti so zabezpečením praktického vyučovania, je ďalšia úloha, ktorej sa musí venovať. Každá splnená úloha posilňuje a tvaruje osobnosť každého vedúceho zamestnanca či už na nižšej alebo vyššej úrovni. Každé rozhodnutie v systéme duálneho vzdelávania je v súlade s ďalšími požiadavkami zamestnávateľov, rodičov a žiakov.

Podpora podnikov, ktoré vstúpili do systému duálneho vzdelávania a podieľajú sa na rozvoji odborného vzdelávania, posilňuje postavenie stredných odborných škôl v silnej konkurencii škôl. Len silné partnerstvá medzi školami a zamestnávateľmi mohli naštartovať proces odborného vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce. Ďalší rozvoj odborného vzdelávania závisí od spoločného zámeru škôl a zamestnávateľov. Len silní partneri a ich spoločné rozhodnutia dokážu posilniť a uspokojiť trh práce.

Súvisiace články

23.03.2016 18:45

Korene úspešnosti, charakter a silné stránky osobnosti

Veríte, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť? Poznáte tú formulku, „prostredie formuje aj deformuje“. Pozitívna psychológia ale verí, že životné okolnosti nás ovplyvňujú len z 10% . Zvyšok je v rukách genetiky a predovšetkým vlastn...
11.03.2017 12:00

Radi prišli do školy aj v sobotu

Základná škola G.Bethlena v Nových Zámkoch usporiadala aj v tomto školskom roku FESTHRY . Na festival hier,hračiek a zábavy sa deťúrence veľmi tešili.