Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.11.2017 17:28

Deň otvorených dverí na OA Šurany

Deň otvorených dverí na OA v Šuranoch oslovil i v tomto školskom roku žiakov končiacich základné školy.

 

Dňa 7. novembra 2017 v sprievode rodičov a učiteľov zavítali do školy žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, aby sa oboznámili so životom školy, s jej študijnými programami i výchovno-vyučovacím procesom.

 

Obchodná akadémia v Šuranoch je škola s vyše 70 ročnou tradíciou. Počas svojej existencie ju absolvovalo množstvo absolventov, z ktorých mnohí dosiahli maximálne úspechy vo svojom kariérnom živote. Škola má nielen svoju históriu, tradície, ale i i pevné ciele - dať mladým ľuďom čo najviac vedomostí a zručností, aby sa vedeli po maturite uplatniť či už v procese ďalšieho štúdia, či priamo na trhu práce.

 

V rámci Dňa otvorených dverí mali ôsmaci a deviataci možnosť nahliadnuť do učební školy, oboznámiť sa s predmetmi vyučovanými na škole, a v neposlednom rade aj mimoškolskými aktivitami, do ktorých sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich každoročne zapájajú.

 

Prečo aj ôsmaci, nie len deviataci?

Škola otvára aj v budúcom školskom roku dva študijné odbory: obchodná akadémia, kde sa môžu hlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ a bilingválna obchodná akadémia ( 5 ročné štúdium v anglickom jazyku), kde sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ.

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí škola vydala aj mimoriadne číslo školského časopisu BONUS, v obsahu ktorého sa popri príhovore riaditeľky školy, Ing. Evy Matejíčkovej nachádza aj príhovor šéfredaktorky časopisu - 3:B triedy, M. Homolovej, stručné zhodnotenie výsledkov žiakov za uplynulý školský rok, veselé výroky a dialógy, ako aj pohľad do literárno – umeleckej tvorby žiakov.

Škola v minulom školskom roku oslávila svoju sedemdesiatročnú existenciu. Je považovaná za spoľahlivú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá vychovala a vzdelala tisíce úspešných absolventov. Pulzuje v nej duch mladosti a sviežeho elánu, kráčajúce ruka v ruke s modernými výchovno - vzdelávacími metódami s cieľom vychovať a poskytnúť kvalitné vzdelanie mladej generácii – žiakom Obchodnej akadémie v Šuranoch.

Škola ponúka okrem stredného ekonomického vzdelania oveľa viac. Súčasná doba si vyžaduje vznik nových študijných odborov, prostredníctvom ktorých získavajú žiaci odborné vedomosti a zručnosti aj v anglickom jazyku. Podľa svojich záujmov si každý žiak v nej môže preveriť a zdokonaliť svoje športové schopnosti, naučiť sa cudzí jazyk, ktorého vedomosť otvára brány do sveta, môže sa podeliť so spolužiakmi o svoje myšlienky prostredníctvom dvoch školských časopisov. Každoročne sa organizujú rôzne projekty, podujatia, prednášky, workshopy a pripravujú aktivity, kde môžu žiaci uplatniť svoj talent, schopnosti a nadanie.

Tento školský rok bude dôležitým medzníkom nielen v živote žiakov prvého ročníka, ale aj v živote štvrtákov, ktorých čakajú náročné skúšky dospelosti- maturity. Slušnosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností im určite uľahčia cestu k úspechu.

Usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu povinností, tvorivosťou a aktivitou je možné vytvoriť zo školy prostredie, kde bude radosť pracovať. Kritizovaním všetkých a všetkého, záškoláctvom a nudou je možné spôsobiť len znásobenie nespokojnosti.

 

Dnes naša škola víta deti našich bývalých žiakov, ba dokonca  ich vnúčatá, čo je dôkazom toho, že majú radi našu školu, majú na ňu pekné spomienky, vedia sa uplatniť na trhu práce, a preto sa rozhodli vzdelanie svojich detí, či vnúčat, zveriť práve našej inštitúcii.

 

Vyjadrujem svoju radosť z toho, že mám mnoho dôvodov byť hrdá na našich žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na rozvoji školy a bez ktorých si náročné učiteľské poslanie ani neviem predstaviť.

(z príhovoru riaditeľky školy Ing. Evy Matejíčkovej v školskom časopise BONUS).

 

 

 

Súvisiace články

25.01.2018 12:30

Spoznajte zákutia Múzea dopravy

Múzeum dopravy je vysunuté pracovisko Slovenského technického múzea Košice. Sídli v Bratislave na Šancovej ulici, v blízkosti bývalej výpravnej budovy prvej parnej železnice z roku 1848 postavenej v klasicistickom štýle. Slávno...