Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
17.07.2020 16:57

Dňa 20. júla si pripomenieme 146. výročie úmrtia Jozefa Karola Viktorina

Jozefa Karola Viktorina (12. III. 1822 – 20. VII. 1874) zaraďujeme ku skupine katolíckych vzdelancov – kňazov, ako Ján Palárik, Andrej Radlinský, Jozef Kohút, Štefan Závodský, Michal Chrástek a mnohí ďalší, ktorí v matičných rokoch súbežne  so štúrovcami tvorili predpoklady budúceho, široko rozvetveného národného života.  Jeho cesta životom bola plná prekážok. Už od mladosti sa stretával s nedostatkom, neskôr s prenasledovaním, utrpením. Veľkú úlohu v jeho živote zohrávala túžba po vzdelaní. Vytrvalosť a odhodlanosť mu pomohli preklenúť mnohé prekážky, ktoré sa mu stavali do života.

Viktorin patrí k tým Slovákom, ktorí veľkú časť svojho života prežili mimo slovenského prostredia, napriek tomu významne prispeli k rozvoju slovenského národného a kultúrneho života. V jeho živote veľkú úlohu zohrával katolícky kňaz a literát      Ján Palárik, ktorý v ňom prebudil iskru národného povedomia.  Priateľstvo s Jánom Palárikom priviedlo Viktorina i k literárnej činnosti. Od roku 1845 prispieval do Orla Tatranského (príloha Štúrových Slovenských národných novín), kde uverejňoval recenzie rozličných diel, ale aj svoje vlastné úvahy a postrehy. Jeho hlas bol hlasom volajúcim po potrebe národnej svornosti, po potrebe jednotnej spisovnej slovenčiny. V neskoršom období sa stal vydavateľom almanachov Concordia a Lipa. Úzko spolupracoval s mnohými uznávanými, ale i začínajúcimi autormi svojej doby. Vydal diela Andreja Sládkoviča, Jána Hollého, Jonáša Záborského, Jána  Palárika a mnohých ďalších.  Priebežne sa venoval aj vlastnej tvorbe. K jeho najvýznamnejším dielam patrí Grammatik der Slowakischen Sprache (Gramatika slovenského jazyka), Visegrad hajdan és most, Visegrad einst und jetzt a i.        

V šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa Viktorin aktívne zúčastňoval     na všetkých významných národných akciách, akými boli: založenie Matice slovenskej, slovenských gymnázií, Spolku sv. Vojtecha.  Spolupracoval aj so Slovanmi okolitých krajín. Veľkú ozvenu v živote zadunajských Slovákov nechal jeho pobyt vo Visegráde (Vyšehrad),   kde prežil posledné obdobie svojho života.

Súvisiace články

03.12.2016 15:45

Na SOŠ technickej v Tlmačoch hľadali Nádejných technikov

Žiaci základných škôl si zmerali svoje sily v technických vedomostiach a zručnostiach. Mali prípravu pre technickou olympiádou.
30.09.2016 15:30

Bossingom proti riaditeľom škôl

Nedisciplinovaní učitelia brzdia riaditeľov škôl v ich práci.