Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
09.11.2020 11:08

Do sveta s eTwinningom

Program eTwinning je učiteľom dobre známy. Školské projekty zapojené do tohto programu vytvárajú partnerstvá a dávajú možnosť žiakom spoznávať život a kultúru v rôznych kútoch sveta.

Zábavná forma vzdelávania je cesta k poznávaniu a rozvoju kreatívneho myslenia. Vytvára priestor pre rozvoj komunikačných zručností žiakov v elektronickom prostredí. Obľúbili si ho najmä učitelia, ktorí využívajú pri výchove a vzdelávaní inovatívne metódy. Žiaci potrebujú učiteľov, ktorí kreatívne myslia a pristupujú k výchovno-vzdelávaciemu procesu tvorivo. Učiť znamená stále poznávať a tvoriť. Úspešný učiteľ je ten, ktorý kreatívne myslí a nebráni sa zmenám vo vyučovaní. Takí učitelia pracujú aj v prostredí eTwinningu.

Keď je aktívny učiteľ, tak sú aktívni aj žiaci.

Cieľom programu je vytvorenie takých projektov, ktoré dajú žiakom možnosť spoznávať iné kultúry a život v rôznych krajinách sveta. Je tu možné stretnúť žiakov a učiteľov, komunikovať s nimi a rozvíjať svoje komunikačné kompetencie v cudzích jazykoch.  Dnes sú žiaci veľmi zvedaví a majú potrebu vedieť viac o krajinách, ich histórii, kultúre a smerovaní. Žiaci a učitelia majú možnosť na svojej ceste prostredníctvom projektov zažiť naozaj všeličo. Dôležitá je pri ich aktivitách interakcia s neznámym prostredím, v ktorom bádajú, hľadajú nové informácie a nadväzujú kontakty so svojimi rovesníkmi mimo svojej krajiny, v ktorej žijú. To im dáva možnosť aktívne využívať svoje poznatky k ďalšiemu rozvoju vedomostí a zručností v rôznych oblastiach, či už všeobecnovzdelávacej, odbornej, prírodovednej a technickej. Školské projekty v elektronickom prostredí si obľúbili učitelia hlavne ako súčasť dištančného vzdelávania, v ktorom využívajú medzipredmetové vzťahy a interakcie rôznych aktivít zameraných na spoločenský, osobnostný, sociálny a jazykový rozvoj žiakov.

Základom úspechu je kreativita učiteľa a tvorivosť žiaka. Dobrý projekt, ktorý zaujme žiakov, by mal vychádzať z ich potrieb a záujmov. Čím viac oblastí vzdelávania projekt zahŕňa, tým úspešnejší môže byť. Okrem faktografických poznatkov je potrebná práca s informáciami z rôznych zdrojov, z vlastného pozorovania a poznávania. Pri krajinovede vo vyučovaní cudzích jazykov je možné pracovať s informáciami z oblasti geografie, histórie, umenia, kultúry, vedy a techniky. Žiak má možnosť získať komplexný obraz o vybranej krajine, pričom môže diskutovať so svojimi rovesníkmi a učiteľmi o aktuálnych problémoch v danej krajine z oblasti ekológie, ekonomiky, hospodárstva. Heterogénna skupina žiakov môže byť rozdelená na menšie pracovné skupiny alebo aj na jednotlivcov, ktorých záujmy k vybranej téme sú akceptované. Podľa ich záujmu učiteľ zadáva úlohy k vybranej téme projektu. Skupiny spracujú informácie a vytvoria komplexný obraz s rôznorodými poznatkami. V rámci vypracovania úloh si žiak rozširuje poznatky aj z oblastí, ktoré boli pre neho neznáme. Pri skupinovej práci objavuje záujmy svojich rovesníkov a preniká do oblastí, ktoré boli pre neho neprebádané. Podstatou je objavovanie nového, nepoznaného a prebúdzanie zvedavosti u žiakov. S ich zvedavosťou rastie aj záujem o hlbšie skúmanie a hľadanie informácií, ktoré následne uplatňujú pri riešení úloh a zadaní. Zvedavosť vedie žiakov k rozvoju informačno-komunikačných zručností nielen v materinskom jazyku. Dôležitou sa stáva hlavne komunikácia v cudzom jazyku, rozvoj jazykových kompetencií žiakov a uplatnenie komunikačných zručností pre potreby celoživotného vzdelávania.

Prostredie eTwinningu poskytuje priestor kreatívnym učiteľom a žiakom s cieľom objavovať multikultúrny svet. Je prostriedkom na zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku, uplatňovanie vedomostí a zručností pri projektovej práci v spolupráci s partnerskými školami nielen v Európe. Kreatívny a flexibilný učiteľ dokáže prostredníctvom eTwinningu „naštartovať" žiakov k efektívnej spolupráci s výbornými výsledkami v oblasti cudzích jazykov na komunikatívnej úrovni. Pre žiakov je táto forma vzdelávania cestou k tvorivosti a všestrannému rozvíjaniu ich osobnosti.